Каталог :: Экономика

Курсовая: Державне регулювання економіки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
         РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА         
       КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ “СЛОВ’ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”       
                             
               

Курсова робота

з дисципліни “Політекономія” на тему: Державне регулювання економіки Виконала:
Керівник:

РІВНЕ - 2004

ЗМІСТ

стор ВСТУП ....................................................................................3 1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ..........................5 2. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ..................................... 9 3. ОБ’ЄКТИ, ЦІЛІ ТА ЗАСОБИ (МЕТОДИ) ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ............................................15 ВИСНОВКИ .....................................................................27 ЛІТЕРАТУРА ...................................................................28 ДОДАТКИ .............................................................................29

ВСТУП

Сучасна економіка надзвичайно складна, вона покликана формувати умови для найрізноманітніших видів життєдіяльності людей. У залежності від того, як організована економіка, на яких принципах ця організація будується, можна визначити, які задачі вона в стані вирішити, які інтереси суспільства, різних соціальних груп вона може задовольнити. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасної економічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієї історії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності, організації національної оборони, виконувала певні функції в сфері економіки. Державне регулювання економіки - форма управління економікою, що представляє собою вплив державних органів на економічні процеси. Воно застосовується в умовах, коли об'єкт управління безпосередньо не підпорядкований суб'єкту управління, тобто якомусь державному органу. Метою моєї роботи є розгляд і аналіз такого важливого механізму, як регулювання економіки. Більш докладно я хотіла би зупинитися на фінансовій політиці держави, тому що дана проблема дуже насущна й актуальна саме зараз, коли Україна вийшла на новий, більш якісний рівень свого розвитку в таких сферах як: · Економіка · Політика · Соціальний розвиток · освіта, і ін. Актуальність розгляду даної теми визначається наступними факторами. Багато фундаментальних проблем сучасного суспільства не можуть бути вирішені винятково ринковими механізмами і мають потребу в державній участі. До цих проблем відноситься насамперед розвиток соціальної сфери, що з пасивного елемента економічної системи перетворилася в одне з найважливіших джерел економічного росту. Зокрема, рівень освіти, кваліфікації робочої сили і стан наукових досліджень безпосередньо впливають на темпи і якість економічного росту, що підтверджено спеціальними дослідженнями. Надалі роль освіти і науки в економічному розвитку буде, цілком ймовірно, зростати за рахунок традиційних, матеріально-речовинних факторів виробництва. До числа інших нематеріальних факторів, що надають величезний вплив на стан робочої сили і продуктивність праці, на якість економічного росту, відносяться охорона здоров'я, соціальне забезпечення і стан навколишнього середовища. Високий рівень матеріального і духовного добробуту громадян, домінування середнього класу в структурі суспільства і, отже, реалізація принципів соціального партнерства визначають довгострокові економічні перспективи країни і її соціально-політичну стабільність. Особливим фактором об'єктивного посилення ролі держави виступає надзвичайно зросла соціально-організаційна складність сучасної економіки, що порушує звичайні функціональні зв'язки усередині ринкової системи. Це явище «інституціональна ригідність» виявляється в тім, що фундаментальні ринкові перемінні, теоретично здатні змінюватися як убік збільшення, так і убік зниження. У сучасному суспільстві зазвичай змінюються тільки в одну сторону, через опір правових інститутів і організацій, змінам в іншому напрямку (зазвичай навіть при погіршенні ділової кон'юнктури абсолютний рівень цін і зарплати не знижується). Сучасна економіка значною мірою втратила гнучкість, що була притаманна ранньому капіталізму. Ціль даної роботи – розглянути методи, шляхи і форми державного регулювання економіки. Для реалізації поставленої задачі був зроблений аналіз навчальної і загальноекономічної літератури. Відзначимо той факт, що зазначені питання детально освітлені у фінансовій періодиці. Перший розділ роботи присвячений розгляду питання про поняття державного регулювання економіки. Другий розділ розглядає економічні функції держави. Остання глава торкається понять методів, засобів і форми державного регулювання економіки її ефективні інструменти. Мені здається, державне регулювання економіки має важливе значення для економічного і соціального розвитку країни. При цьому, здійснюючи регулювання економіки, держава використовує широкий набір засобів і методів впливу на економіку, таких як бюджет, податки, кредитно-грошова політика, економічне законодавство і т.д. Зниження соціальних і інших витрат перехідного періоду зв'язано з глибоким усвідомленням усіма членами суспільства характеру змін, цілей і задач трансформації. Крім цього, необхідна величезна організаційна робота з погодженості всіх елементів перетворення суспільства, забезпечення гарантій по всіх аспектах його безпеки. Усе це, я вважаю, підкреслює необхідність активної ролі держави, усіх її інститутів у творчому, а не руйнівному процесі. У цей період держава не може піти з економіки. Потреба в її діяльності як гарантії стабільності і благополуччя в сьогоденні і майбутньому зростає.

1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Теоретичні погляди на державне регулювання.

Відношення до державного втручання в економіку на різних етапах її становлення було різним. Меркантилісти. Історія державного регулювання йде до кінця середньовіччя. У той час основною економічною школою була школа меркантилістів. Вона проголошувала активне втручання держави в економіку. Меркантилісти стверджували, що головний показник багатства країни - кількість золота. У зв'язку з цим вони призивали заохочувати експорт і стримувати імпорт.[15;142] Класична теорія. Наступною ступінню розвитку уявлень про роль держави стала робота А.Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів", у якій, він стверджував, що вільна гра ринкових сил (принцип "laissez faire") створює гармонічний устрій. Відповідно до класичного підходу держава повинна забезпечувати безпеку життя людини і її власність, розв'язувати суперечки, іншими словами, робити те, що індивідуум або не в змозі виконати самостійно, або робить це неефективно. У своєму описі системи ринкової економіки Адам Сміт доводив, що саме прагнення підприємця до досягнення своїх приватних інтересів є головною рушійною силою економічного розвитку, збільшуючи в остаточному підсумку добробут, як його самого, так і суспільства в цілому. Головне полягало в тому, що для всіх суб'єктів господарської діяльності повинні бути гарантовані основні економічні волі, а саме воля вибору сфери діяльності, воля конкуренції і свобода торгівлі.[15;97] Кейнсіанська теорія. У 30-і року нашого століття, після найглибшого спаду економіки США, Дж. Кейнс висунув свою теорію, у якій він спростував, погляди класиків на роль держави. Теорію Кейнса можна назвати "кризовою", тому що він розглядає економіку в стані депресії. По його теорії, держава повинна активно втручатися в економіку через відсутність у вільного ринку механізмів, що по-справжньому забезпечували б вихід економіки з кризи. Кейнс вважав, що держава повинна впливати на ринок з метою збільшення попиту, тому що причина капіталістичних криз - надвиробництво товарів.[15;221] Він пропонував кілька інструментів. Це гнучка кредитно-грошова політика, нова бюджетно-фінансова політика й ін. Гнучка кредитно-грошова політика дозволяє переступити через один із найважливіших бар'єрів - нееластичність заробітної плати. Це досягається, вважав Кейнс, шляхом зміни кількості грошей у обігу. При збільшенні грошової маси реальна зарплата зменшиться, що буде стимулювати інвестиційний попит і ріст зайнятості. За допомогою бюджетно-фінансової політики Кейнс рекомендував державі збільшити податкові ставки і за рахунок цих засобів фінансувати нерентабельні підприємства. Це не тільки зменшить безробіття, але і зніме соціальну напруженість. Головними рисами кейнсіанської моделі регулювання є: - висока доля національного доходу, що перерозподіляється через держбюджет; - створення великої зони державного підприємництва на основі утворення державних і змішаних підприємств; - широке використання бюджетно-фінансових і кредитно-фінансових регуляторів для стабілізації економічної кон'юнктури, згладжування циклічних коливань, підтримки високих темпів росту і високого рівня зайнятості. Модель державного регулювання, запропонована Кейнсом, дозволила послабити циклічні коливання протягом більш ніж двох післявоєнних десятиліть. Однак приблизно з початку 70-х рр. стала виявлятися невідповідність між можливостями державного регулювання й об'єктивних економічних умов. Кейнсіанська модель могла бути стійкою тільки в умовах високих темпів росту. Високі темпи росту національного доходу створювали можливість перерозподілу без збитку нагромадженню капіталу. Однак у 70-і роки умови відтворення різко погіршилися. Був, спростований закон Філіпса, відповідно до якого безробіття й інфляція не можуть рости одночасно. Кейнсіансікі шляхи виходу з кризи тільки розкручували інфляційну спіраль. Під впливом цієї кризи відбулася кардинальна перебудова системи державного регулювання і склалася нова, неоконсервативна модель регулювання. Неокласична теорія. Теоретичною основою неоконсервативної моделі послужили концепції неокласичного напрямку економічної думки. Трансформація моделі державного регулювання полягала у відмовленні від впливу на відтворення через попит, а замість цього - використання непрямих заходів впливу на пропозицію. Прихильники економіки пропозиції вважають за необхідне відтворити класичний механізм нагромадження і відродити волю приватного підприємництва. Економічна пост розглядається як функція від нагромадження капіталу, що здійснюється з двох джерел: за рахунок власних коштів, тобто капіталізації частини прибутку і за рахунок позикових коштів (кредитів). Тому відповідно до цієї теорії держава повинна забезпечити умови для процесу нагромадження капіталу і підвищення продуктивності виробництва. Головні перешкоди на цьому шляху - високі податки й інфляція. Високі податки обмежують ріст капіталовкладень, а інфляція здорожує кредит і тим самим утрудняє використання позикових засобів для нагромадження. Тому неоконсерватори запропонували здійснення антиінфляційних заходів на базі рекомендацій монетаристів і надання податкових пільг підприємцям. Скорочення податкових ставок скоротить доходи держбюджету, і збільшить його дефіцит, що ускладнить боротьбу з інфляцією. Отже, наступним кроком стане скорочення державних витрат, відмовлення від використання бюджету для підтримки попиту і здійснення широкомасштабних соціальних програм. Сюди можна віднести і політику приватизації державної власності. Наступний комплекс заходів - реалізація політики дерегулювання. Це означає ліквідацію регламентацій за цінами і заробітною платою, лібералізацію (зм'якшення) антитрестовського законодавства, дерегулювання ринку робочої сили й ін. Таким чином, у неоконсервативній моделі держава може лише побічно впливати на економіку. Головна ж роль у реалізації економічного розвитку країни приділяється ринковим силам. Генеральною ціллю державного регулювання економіки є економічна і соціальна стабільність і зміцнення існуючого ладу усередині країни і за рубежем, адаптація до його умов, що змінюються. Від цієї генеральної мети поширюється дерево так званих конкретних цілей, без здійснення яких генеральна ціль не може бути досягнута. Ці конкретні цілі нерозривно зв'язані з об'єктами державного регулювання економіки. Ціль - вирівнювання економічного циклу - спрямована на об'єкт, тобто на економічний цикл; поліпшення навколишнього середовища - на навколишнє середовище і т.п. (див. додаток 1). Очевидно, що цілі, по-перше, неоднакові за значенням і масштабами і, по- друге, знаходяться в тісному взаємозв'язку. Найчастіше одна ціль не може бути поставлена і досягнута поза залежністю від інших. Наприклад, неможливо представити стимулювання НДКР без створення сприятливих умов нагромадження капіталу, без вирівнювання кон'юнктури, удосконалювання галузевої структури економіки, стабільного грошового обігу. Перераховані цілі, я вважаю, частково перекривають одна одну, одна може виявитися тимчасово більш важливою і підкорити собі інші в залежності від реальної господарської і соціальної ситуації, рівня усвідомлення цієї ситуації суб'єктами державного регулювання економіки і від встановленої урядовими органами на даний відрізок часу системи пріоритетів цілей. Кожна з вищезгаданих цілей може служити, сприяти чи перешкоджати досягненню іншої цілі. Конкретні цілі усередині дерева цілей можуть бути первинними, вторинними, третинними і т.д. Наприклад, в умовах кризи первинною ціллю стає вихід із кризи у вузькому конкретному змісті - пожвавлення кон'юнктури. Всі інші цілі підкоряються їй. 2. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ Створення і регулювання правової основи функціонування економіки. Насамперед, на державі лежить відповідальність за створення законів і правил, що регулюють економічну діяльність, а також контроль над їх виконанням. Створення законодавчої бази - це встановлення правил поведінки економічних агентів, юридичних принципів економічного спілкування, яких зобов'язані дотримувати у своїх діях всі економічні агенти - виробники, споживачі і сама держава. У числі цих правил можна відзначити законодавчі і нормативні акти, що захищають права приватної власності і визначають форми підприємницької діяльності, умови функціонування підприємств, їх взаємини між собою і державою. Правові норми поширюються на проблеми якості продукції і безпеки праці, питання взаємин профспілок і адміністрації й ін. Уряд бере на себе задачу забезпечення правової бази і деяких найважливіших послуг, що є передумовою ефективного функціонування економіки. Необхідна правова база припускає такі заходи, як представлення законного статусу приватним підприємствам, визначення прав приватної власності і гарантування дотримання контрактів. Уряд установлює також законні "правила гри", що регулюють відносини між підприємствами, постачальниками ресурсів і споживачами. На основі законодавства, неважко помітити, що уряд одержує можливість виконувати функції арбітра в галузі економічних зв'язків, виявляти випадки нечесної практики економічних агентів і застосовувати владу для накладення відповідних покарань.[1;98] Уряд уводить правила поведінки, якими повинні керуватися виробники у своїх відносинах зі споживачами. Вони забороняють продаж фальсифікованих чи з підробленою маркою харчових продуктів і лік, вимагає позначення на упакуванні чистої ваги й інгредієнтів продукту, установлює стандарти якості, що обов'язково вказувати на етикетках консервованих харчових продуктів, і забороняє поміщати помилкові відомості на етикетках патентованих лік. Усі ці заходи мають на меті запобігти облудні дії виробників і одночасно зміцнити віру публіки в досконалість ринкової системи. Аналогічне законодавство відноситься і до відносин між робітниками і менеджерами, до відносин між самими фірмами. Мається на увазі, що такого роду діяльність поліпшує розподіл ресурсів. Забезпечення ринку засобами обігу, гарантування якості продуктів, визначення прав власності і відповідальність за дотримання умов контрактів - усі ці заходи обумовлюють збільшення обсягу торгівлі. Вони розширюють ринки і дозволяють здійснювати усе більш глибоку спеціалізацію у використанні як і матеріальних, так і людських ресурсів. А така спеціалізація означає більш ефективний розподіл ресурсів. Однак деякі вважають, що уряд надмірно регулює взаємини підприємств, споживачів і робітників, тим самим придушуючи економічні стимули і підриваючи ефективність виробництва. Антимонопольне регулювання. Антимонопольна діяльність держави, як мені здається, є однією з найважливіших областей державного втручання. Регулювання розвивається в двох напрямках. На тих небагатьох ринках, де умови перешкоджають ефективному функціонуванню галузі при конкуренції, тобто в так званих природних монополіях, державою створюються суспільні регулювальні органи, для контролю за їх економічним поводженням. На більшості інших ринків, де монополія не стала необхідністю, суспільний контроль прийняв форму антимонопольного законодавства. Далі я спробую розглянути особливості регулювання діяльності природних монополій. Природна монополія існує в тих випадках, коли одна фірма може забезпечувати весь ринок, маючи більш низькі витрати на одиницю продукції, що досягаються за рахунок ефекту масштабу. Це характерно для підприємств суспільного користування, де для досягнення низької ціни необхідна великомасштабна діяльність. Для забезпечення прийнятної поведінки таких монополій можуть використовуватися два варіанти: державна власність і державне регулювання. Для природних монополій зазвичай встановлюється «справедливий» доход, тобто ціна, рівна середнім валовим витратам. Однак це спричиняє відсутність стимулу підприємства до зниження витрат. Таким чином, ціль галузевого регулювання полягає в тому, щоб захистити суспільство від ринкової влади природних монополій шляхом регулювання цін і якості обслуговування. Але необхідно використовувати пряме регулювання тільки там, де це не приводить до зниження ефективності виробництва. Регулювання не повинне застосовуватися у випадках, коли конкуренція може забезпечити краще забезпечення суспільства продукцією. Іншим видом контролю є антимонопольні закони. Ця форма контролю має багату історію. У 1890 р. був прийнятий знаменитий закон Шермана, що забороняє будь-які види змови і будь-які спроби монополізації якої-небудь галузі. Однак формулювання було досить розмите, що не дозволяло чітко визначити злочин. Наступним кроком був закон Клейтона від 1914 р. У принципі він був продовженням закону Шермана і, лише, уточнював деякі його пункти.[5;175] Велика кількість антимонопольних законів і різних уточнень до них доводять надзвичайну важливість цих законів для суспільства. Дійсно, безконтрольна монопольна влада може принести істотні збитки суспільству застосуванням нечесної конкуренції, що викликає банкрутства дрібних виробників, невдоволення споживачів високими цінами, а нерідко і поганою якістю товарів, відставання в науково-технічному прогресі і багато інших негативних наслідків. Але, з іншого боку, антимонопольні закони не повинні карати великих виробників, які не використовують незаконних методів конкурентної боротьби. Якщо цю умову не буде виконано, то у підприємців значно скоротяться стимули робити своє підприємство більш сильним і випускати більше продукції. Таким чином, як мені здається, держава виступає в ролі арбітра, що обирає оптимальне (і найбільш ефективне) співвідношення між монополіями і конкурентними галузями. У різні періоди історії для різних країн це співвідношення було різним, яке коректувалося під особливості розвитку економіки, держава повинна вміло й ефективно використовувати цей механізм. Політика макроекономічної стабілізації. Інший, не менш важливий напрямок діяльності держави в умовах ринкової економіки - це макроекономічна стабілізація. Її можна визначити як діяльність уряду, спрямовану на забезпечення економічного росту, повної зайнятості і стабільного рівня цін. Рівновага в економічній системі, що встановлюється на основі ринкового самонастроювання економіки, може супроводжуватися високим рівнем безробіття чи надмірною інфляцією. Оскільки найбільше болісно інфляція і безробіття позначаються в періоди економічних криз, то політику, спрямовану на макроекономічну стабілізацію, можна визначити як діяльність уряду по згладжуванню промислових циклів. Головні інструменти в рішенні цієї задачі - фіскальна і грошова політика. Хоча багато теоретиків, наприклад монетаристи, висловлюють сумніви в можливості держави вивести економіку на більш оптимальний рівноважний рівень шляхом утручання її в економічну ситуацію, однак будь-який уряд так чи інакше проводить грошову і фіскальну політику. Які б не були наслідки, саме по собі балансування бюджету не відбувається, на обсяг грошей у обігу також впливають дії уряду. Відповідно до загальних рекомендацій, для проведення політики стабілізації необхідно збільшувати державні витрати і зменшувати податки для стимулювання витрат приватного сектора в періоди високого безробіття чи відповідно скорочувати державні витрати і підвищувати податки для того, щоб скорочував витрати приватний сектор у періоди, коли суспільство більше всього турбує інфляція. Поліпшують чи погіршують ситуацію ті чи інші дії уряду, доводиться судити по наслідках. Вплив на розміщення ресурсів і доходів. Поряд з макроекономічною сферою об'єктом безпосереднього впливу держави є і мікроекономіка. Загальновизнаним достоїнством конкурентної ринкової системи є здатність ефективно розподіляти ресурси. Але у певних ситуаціях, таких як зовнішні ефекти, суспільні товари, недосконалість конкуренції і т.д., виникає проблема нераціонального розподілу ресурсів, і необхідно втручання держави для соціально справедливого вирішення цієї проблеми. Перерозподіл ресурсів може стосуватися промислового і сільськогосподарського виробництва. У кожнім конкретному випадку використовуються визначені різновиди державного впливу. Як інструменти можуть використовуватися податки, субсидії, безпосереднє державне регулювання і т.д. Так, через систему податків і субсидій держава може впливати на виробництво суспільних благ і послуг. Як приклад можна привести пільгове оподатковування і субсидії в сфери мистецтва, фундаментальної науки, освіти. Вони можуть брати на себе, цілком чи частково, виробництво суспільних благ. У випадку побічних чи зовнішніх ефектів, зв'язаних з екологією, у витратах виробництва не враховуються наслідки забруднення повітря, землі, води, що відбиваються на життєдіяльності людей, найчастіше навіть що не є безпосередніми споживачами даних товарів, тобто в ціні даної продукції неврахованими виявляються соціальні витрати виробництва. Отже, дане виробництво споживає надмірну кількість ресурсів, не регульованих ринком. Урядова заборона або обмеження на такі забруднення, установлення стандартів безпеки (наприклад, гранично припустимих норм концентрації шкідливих і токсичних речовин) змушують виробників нести додаткові витрати на устаткування, що запобігає шкідливі викиди. Додаткові витрати ведуть до скорочення обсягів виробництва до оптимального рівня. У результаті зменшується надмірне споживання ресурсів даним виробництвом. Перекласти на виробників витрати, пов'язані з побічними ефектами, можна через особливі податки, що відбивають збиток від забруднення. У багатьох випадках, пов'язаних з екологією стоїть проблема достовірної інформації, буває складно установити джерело забруднення, характер збитку. Зовнішні ефекти можуть мати і позитивні результати для суспільства, але приводять до надмірних витрат у виробників. У подібних варіантах виникає необхідність у державній підтримці. Здійснюється вона найчастіше за допомогою субсидій. Уряд узяв на себе задачу зменшити нерівність доходів у нашому суспільстві. Ця задача знайшла відображення в ряді політичних заходів і програм. По-перше, трансферні платежі забезпечують дотації нужденним, допомогу утриманцям і інвалідам, а безробітним виплати по безробіттю. Усі ці програми здійснюють передачу доходів уряду тим домогосподарствам, що у противному випадку одержували б незначний доход або зовсім його не мали. По-друге, уряд змінює також розподіл доходів шляхом ринкового втручання, тобто шляхом модифікації цін, установлюваних ринковими силами. Гарантування цін фермерам і законодавство про мінімальні ставки заробітної плати - наочні приклади того, як уряд фіксує ціни з метою підвищити доходи певних груп населення. Нарешті, в історії США податок на особисті доходи застосовувався для вилучення більшої частки доходів у багатих, ніж у бідних, а тому він робив на розподіл доходу своєрідний "ефект Робін Гуда". Однак проведені недавно перегляди особистого прибуткового податку істотно зменшили його перерозподільний вплив. Правда, вважається, що в дійсності податкова система надає дуже помірний вплив на розподіл доходів.[7;118] Таким чином, основними напрямками економічної діяльності держави є: 1.Забезпечення нормальних умов роботи ринкового механізму, що припускає регулярну демонополізацію економіки, її антиінфляційну профілактику за допомогою стабільної грошової політики, підтримка бездефіцитної системи державних фінансів і ін. У країнах, що стали на шлях відновлення ринкового господарства, державі також приходиться формувати багатосекторну економіку, демонтувати ланки адміністративно-командного управління, утворювати діючу систему економічних регуляторів і багато інше. 2. Виконання функцій, обкреслених мінімально необхідними і максимально припустимими границями втручання держави в економіку. У вирішенні цих економічних проблем ринковий механізм виявляє свою неспроможність чи неефективність. 3. Розробка, прийняття й організація виконання господарського законодавства, тобто правової основи підприємництва, оподатковування, банківської системи й ін. 3. ОБ’ЄКТИ, ЦІЛІ ТА ЗАСОБИ (МЕТОДИ) ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними заснуваннями і громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються. В міру розвитку ринкового господарства виникали і загострювалися економічні і соціальні проблеми, що не могли бути вирішені автоматично на базі приватної власності. З'явилася необхідність значних інвестицій, малорентабельних або нерентабельних із погляду приватного капіталу, але необхідних для продовження відтворення в національних галузеві і загальногосподарські кризи, масове безробіття, порушення в грошовому обігу, конкуренція на світових ринках потребували державної економічної політика. Об'єктивна можливість ДРЕ з'являється з досягненням певного рівня економічного розвитку, концентрації виробництва і капіталу. У сучасних умовах ДРЕ є складовою частиною процесу відтворення. Воно вирішує різноманітні задачі, наприклад: стимулювання економічного зростання, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних зсувів у галузевій і регіональній структурі, підтримка експорту. Конкретні напрямки, форми, масштаби ДРЕ визначаються характером і гостротою економічних і соціальних проблем у тій або іншій країні в конкретний період. Об'єкти ДРЕ - це сфери, галузі, регіони, а також ситуації, явища й умови соціально-економічного життя країни, де виникнули або можуть виникнути труднощі, проблеми, що не вирішуються автоматично або що вирішуються у віддаленому майбутньому, у той час як зняття цих проблем необхідно для нормального функціонування економіки і підтримки соціальної стабільності.[3;47] Основні об'єкти ДРЕ це: v економічний цикл; v секторальна, галузева і регіональна структура господарства; v умови накопичення капіталу; v зайнятість; v грошовий обіг; v платіжний баланс; v ціни; v умови конкуренції; v соціальне становище, соціальне забезпечення; v підготовка і перепідготовка кадрів; v навколишнє середовище; v зовнішньоекономічні зв'язки. Суть державної антициклічної політики, або регулювання господарської кон'юнктури, заключається в тому, щоб під час криз і депресій стимулювати попит на товари і послуги, капіталовкладення і зайнятість. Для цього приватному капіталу даються додаткові фінансові пільги, збільшуються державні витрати й інвестиції. В умовах тривалого підйому в економіці країни можуть виникнути зростання імпорту і погіршення платіжного балансу, перевищення попиту на робочу силу пропозицією і звідси необгрунтований ріст заробітної плати і цін. У такій ситуації задача ДРЕ - пригальмувати зростання попиту, капіталовкладень і виробництва, щоб по можливості пригальмувати надвиробництво товарів і перенакопичення капіталів.[1;214] В області галузевої і територіальної структури ДРЕ також відіграє значну роль. Тут за допомогою фінансових стимулів і державних капіталовкладень, забезпечуються привілейовані умови окремим галузям і регіонам. У одному випадку підтримка надається тим галузям і одиницям господарства, що знаходяться в стані затяжної кризи, в іншому випадку заохочується розвиток нових галузей господарства і видів виробництва, покликані призвести до прогресивних структурних зсувів усередині галузей, між галузями і в усьому народному господарстві, до підвищення його ефективності і конкурентноздатності. Але також можуть прийматися заходи і по пригальмуванню надмірної концентрації виробництва. Найважливішим об'єктом державного регулювання економіки є накопичення капіталу. Виробництво, присвоєння і капіталізації прибутку завжди служать головною ціллю господарської діяльності в ринковій економіці. Створюючи додаткові стимули і можливості в різний час всім інвесторам або окремим їх групам по галузях і територіям, органи що регулюють і впливають на економічний цикл і структуру. Регулювання зайнятості - це підтримка нормального з погляду ринкової економіки співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Співвідношення це повинно задовольняти потребу економіки в кваліфікованих і дисциплінованих робітниках, заробітна плата яких служить для них достатньою мотивацією до праці. Проте співвідношення між попитом і пропозицією не повинно приводити до надмірного росту заробітної плати, що може негативно відбитися на національній конкурентноздатності. Небажане і різке зниження зайнятості веде до збільшення армії безробітних, зниженню споживчого попиту, податкових надходжень, росту податків і небезпечно соціальним наслідкам. Особливу увагу ДРЕ приділяє грошовому обігу. Основний напрямок регулювання грошового обігу - це боротьба з інфляцією, що подає серйозну небезпеку для економіки. Стан платіжного балансу є об'єктивним показником економічного здоров'я країни. В усіх країнах із ринковим господарством держава постійно здійснює оперативне і стратегічне регулювання платіжного балансу шляхом впливу на експорт і імпорт, прямування капіталів, підвищення і зниження курсів національних валют, участь у міжнародній економічній інтеграції. Одним із головних об'єктів регулювання є ЦІНИ. Динаміка і структура цін відбивають стан економіки. У той же час самі ціни сильно впливають на структуру господарства, умови капіталовкладень, усталеність національних валют. Державні регулюючі інстанції ринуться впливати і на інші об'єкти ДРЕ, наприклад, зацікавити приватні фірми в розвиток наукових досліджень. Вивчаються й удосконалюються закони по конкуренції, соціальному захисту, охороні навколишнього середовища. Об'єкти ДРЕ різняться в залежності від рівня розв'язуваних ними задач. Це такі ієрархічні рівні: рівень фірми, регіону, галузі, сектори економіки (промисловість, сільське господарство, послуги), господарства в цілому, глобальний (соціальне становище, екологія), наднаціональний (економіко- політичне становище з закордонними країнами, інтеграційні процеси). Цілі ДРЕ. Самою головною ціллю ДРЕ є економічна і соціальна стабільність і зміцнення існуючого ладу усередині країни і її межами. Від цієї головної цілі виникає множина конкретних цілей, без здійснення яких не може бути досягнута головна ціль. Ці конкретні цілі нерозривно пов'язані з об'єктами ДРЕ. Ціль, тобто вирівнювання економічного циклу, спрямована на об'єкт. Удосконалювання галузевої і регіональної структури господарства спрямована на секторальні і галузеві, регіональну структури. Поліпшення навколишнього середовища спрямована на навколишнє середовище. Частіше усього одна ціль не може бути досягнута поза залежністю від інших. Наприклад, забезпечення додаткових капіталовкладень на модернізацію вугільних шахт може бути ціллю - посередником для: стабілізації і зниження витрат у вітчизняній вуглевидобувній промисловості; зниження імпорту твердого палива і поліпшення паливно-енергетичного балансу; підтримки зайнятості в галузі; зняття в цих районах соціальної напруженості; надання тиску на ціни нафтових і газових компаній. З цього випливає, що конкретні цілі підпорядковуються головній ціллі і взаємодіють між собою.[3;34] Засоби державного регулювання підрозділяються на адміністративні й економічні. Адміністративні засоби не пов'язані зі створенням додаткового матеріального стимулювання або небезпекою фінансового збитку. Вони базуються на силі державної влади і містять у собі заходи заборони, дозволу і примуса. Примусові заходи можна показати тим, що держава ставить за обов'язок промисловим підприємствам організовувати на місцях виробниче навчання, створювати побутові умови для робітників, зайнятих на виробництві. Адміністративні засоби регулювання в розвитих країнах із ринковою економікою використовуються в незначних масштабах. Їх сфера діяльності обмежується в основному на охороні навколишнього середовища, створення умов для соціально слабко захищених прошарків населення. Основні інструменти державного регулювання: Ø фіскальна політика, тобто політика в галузі правових витрат і податків; Ø грошова політика; Ø політика регулювання прибутків; Ø соціальна політика; Ø державне регулювання ціноутворення; Ø зовнішньоекономічне регулювання. Економічні засоби державного регулювання підрозділяються на засоби грошово- кредитної і бюджетної політики. Самостійним комплексним інструментом ДРЕ є державний сектор в економіці. Основні економічні засоби - це: ü регулювання дисконтної ставки (дисконтна політика, здійснювана центральним банком); ü встановлення і зміна розмірів мінімальних резервів, які фінансові інститути країни зобов'язані зберігати в національному банку; ü операції державних установ на ринку цінних паперів, такі як емісія державних зобов'язань, торгівля ними і погашення.[3;141] За допомогою цих інструментів держава ринеться змінити співвідношення попиту і пропозиції на фінансовому ринку в потрібному напрямку. Пряме державне господарське регулювання здійснюється засобами бюджетної політики. Головним інструментом мобілізації фінансових засобів для покриття державних витрат є податки. Вони також широко використовуються для впливу на діяльність суб'єктів господарства. Державне регулювання за допомогою податків залежить у вирішальному ступені від вибору податкової системи, висоти податкових ставок, а також від видів і розмірів податкових пільг. Податки в ДРЕ грають дві ролі: а) це головне джерело фінансування державних витрат; б) це інструмент регулювання. Тому що в задачу державних бюджетних органів входить не просто оподаткувати податками джерела надходження, але і створити тонкий механізм впливу на господарську поведінку. Особливе місце серед засобів ДРЕ, здійснюваних за допомогою податків, займає прискорене амортизаційне списання основного капіталу і пов'язані з ним утворення і реалізація прихованих резервів, здійснювані в рамках дозволу Міністерства фінансів. Прискорене амортизаційне списання основного капіталу в сучасних умовах є головним засобом стимулювання накопичення, структурних змін в економіці і важливому інструменті впливу на господарський цикл, зайнятість. Змінюючи ставки і порядок амортизаційного списання, державні регулюючі органи визначають ту частину чистого прибутку, що може бути звільнений від сплати податків шляхом включання у витрати виробництва і потім перераховані в амортизаційний фонд для фінансування надалі нових капіталовкладень. Норми амортизації регулярно публікуються. Перед нами сильний важіль державного регулювання - звільнення прибутків від податків, укриття їх в амортизаційному фонді і примусовому використанні для нових капіталовкладень. Ефект прискореного списання основного капіталу має ще ряд наслідків. Додаткове скорочення частки податків у прибутку за рахунок того, що в міру зменшення балансового прибутку його оподатковування через прогресивний характер податкових ставок скорочується. Прискорене списання призводить до відриву балансової вартості основних засобів від їхньої реальної ціни.[3;57] Варіювання норм прискореного амортизаційного списання основного капіталу широко використовується у всіх розвитих країнах як засіб державної кон'юнктури і структурної політики, а також для стимулювання наукових досліджень і впровадження їх результатів у виробництво. Ефект амортизаційних відрахувань добре помітний у роки сприятливої кон'юнктури, коли період спаду і криз слабшає. Пільги по прискореному амортизаційному списанню рівнозначні скороченню надходжень від податків із прибутків у державний бюджет. Результатом може бути підвищення інших податків або ріст державної заборгованості. У якості інструментів державного регулювання використовуються і витрати бюджету на господарські цілі. Це можуть бути державні кредити, субсидії, а також витрати на закупівлю товарів і послуг у приватному секторі. Державні капіталовкладення здійснюються значною мірою в державному секторі економіки, що грає важливу роль у ДРЕ. Державний сектор містить у собі комплекс господарських об'єктів, цілком приналежних державі, функціонування котрих завжди вигідно для економіки країни, але не вигідно з погляду приватного капіталу. У цілому державний сектор - це об'єкти інфраструктури, що в основному не рентабельні, а також підприємства в сировинних і енергетичних галузях, де потребувають величезні інвестиції, а оборотність капіталу повільна. Частина державного сектору - це пакети акцій змішаних приватно-державних компаній. Існування в умовах ринкового господарства секторів, що у своїй діяльності керуються засадами, що відрізняються від принципів приватних фірм, дозволяє використовувати державний сектор для рішення загальнодержавних задач. Активно використовується державний сектор як засіб ДРЕ. У умовах погіршення кон'юнктури, коли приватні капіталовкладення скорочуються, інвестиції в дерсектор ростуть. У такий спосіб держава ринеться протидіяти спаду виробництва і росту безробіття. Держсектор грає помітну роль у державній структурній політиці. Держава створює нові об'єкти або розширює старі в тих галузях, куди приватний капітал перетікає недостатньо. Державні фірми займаються і зовнішньою торгівлею, вивозом капіталу за рубіж. Державний сектор служить підвищенням ефективності народного господарства в цілому і є одним з інструментів перерозподілу ВВП. Також здійснюється і зовнішньоекономічне регулювання. Це заходи стимулювання експорту товарів, послуг, капіталів, науково-технічного досвіду. Кредитування експорту, гарантування експортних кредитів і інвестицій зарубежем, введення або скасування мит у зовнішній торгівлі, заходи для притягнення або обмеження доступу іноземного капіталу в економіку країни, притягнення в країну іноземної робочої сили, участь у міжнародних економічних організаціях, інтеграційних міждержавних об'єднаннях. Окремі інструменти державної економічної політики можуть використовуватись в різноманітних цілях, у різних сполученнях і з різною інтенсивністю. У залежності від характеру цілей буде змінюватися місце того або іншого інструмента в арсеналі засобів ДРЕ в конкретний період. Вищою формою ДРЕ є державне економічне програмування. Його задача - комплексне використання в глобальних цілях всіх елементів ДРЕ. В міру ускладнення задач стали формулювати короткострокові, середньострокові і довгострокові задачі, визначати порядок їх вирішення й органи, відповідальні за виконання цих рішень, виділяти необхідні засоби і визначати порядок фінансування. Об'єктами таких цільових програм звичайно є галузі, регіони, соціальна сфера, різноманітні напрямки наукових досліджень. Програми бувають звичайні і надзвичайні. Звичайні середньострокові загальноекономічні програми складаються, як правило, на п'ять років із щорічним продовженням на один рік. Надзвичайні програми розробляються в критичних ситуаціях, в умовах кризи, масового безробіття, великої інфляції. Здійснюються вони, як правило, засобами адміністративного регулювання. Практично у всіх країнах із ринковою економікою здійснюються цільові програми. Суб'єктами економічного програмування є державні установи, відповідальні за упорядкування програм, їх здійснення і контроль над ними. Програми розробляються спеціальним державним органом або міністерствами економіки і фінансів. Міністерство фінансів також розробляє план фінансування програми. До розробки програм також широко залучаються представники національного банку, спілки підприємців, торгово-промислові палати, профспілки. Програма і фінансовий план щорічно затверджуються парламентом. Державне економічне програмування є достатньо ефективним при вирішені ряду господарських задач. В умовах ринкової економіки програмування може бути тільки індикативним, тобто носити цільовий рекомендаційно-стимулюючий характер, проте воно є ефективним засобом вирішення господарських задач різного рівня. Як правило програми забезпечують соціально-економічний розвиток у бажаному напрямку. Програмування дозволяє використовувати всі засоби ДРЕ й уникнути суперечливості і неузгодженості регулюючих заходів окремих державних органів. Державне фінансове стимулювання, замовлення і закупівлі в рамках економічних програм надають помітний і нерівномірний вплив на конкурентноздатність окремих підприємств, положення галузей, регіонів, соціальних груп і викликають опори тих, чиї інтереси були защемлені. Тому на державні органи, що програмують, надається усілякий вплив, що відбиває суперечливі інтереси окремих груп.[12;331] Механізм державного регулювання політики цін. Ціни є об'єктом постійної уваги і регулювання з боку держави. Ціни є однією з критичних точок економічного і соціально-політичного життя, де зштовхуються інтереси споживачів і виробників, імпортерів і експортерів. Вплив на ціни служить глобальним цілям ДРЕ, цілям кон'юнктури і структурної політики, боротьбі з інфляцією, посилення національної конкурентноздатності на світових ринках і зм'якшенню соціальної напруженості. Вплив державної економічної політики на інші об'єкти регулювання, у свою чергу, відбивається на процесах формування цін. Конкретні акції в області цін можуть мати короткострокові або навіть екстрені цілі, що можуть у даний конкретний момент не збігатися з іншими цілями, але вони завжди служать генеральній цілі державного регулювання - оптимізація темпів і пропорцій економічного розвитку і стабілізації соціальної системи. Класична політична економія розглядала ціни, що укладаються вільно на ринку, як головний елемент механізму підтримки рівноваги між попитом і пропозицією. Тарифи на послуги державних залізниць, пошти, телеграфу, продаж продовольства з державних запасів у неврожайні роки, митна політика і непряме оподатковування, що істотно впливає на внутрішні ціни - ось не повний перелік заходів державного регулювання цін. Спроби регулювати ціни в умовах інфляції і кризи шляхом зовнішньоторговельної політики виявилися неспроможними. До середини 30-х років у багатьох розвитих країнах із ринковою економікою були прийняті закони, що надають державі повноваження по впливу на ціни, аж до їх заморожування, і державні заходи щодо впливу на ціни стали складовим елементом ДРЕ. Державні заходи щодо регулювання цін можуть носити законодавчий, адміністративний і судовий характер. Прийняті парламентами закони створюють правову основу відношень між господарськими суб'єктами, а також між ними і державою в сфері ціноутворення. Комплекс цих законів являє собою цінове право. На основі цього права уповноважені державні органи здійснюють адміністративну діяльність по регулюванню цін. Заходи щодо регулювання цін здійснюють міністерства економіки, фінансів і центральний банк. У кожній країні при уряді існують експертні комітети, куди входять відомі спеціалісти. Комітети покликані консультувати державні органи з питань цін і виражати свою думку з приводу цінових законопроектів. Спостереження і вплив на ціни. Спостереження за цінами є первинною формою державної активності в цій галузі. В даний час спостереження за цінами є основою, на якій базуються всі державні акції в цій галузі. Спостереженням за цінами займаються центральні статистичні управління. Самостійні дослідження прямування цін часто проводять науково-дослідні центри профспілок, спеціальні комісії з завдань міжнародних організацій. Головна ціль спостереження за цінами з боку державних органів і соціальних установ - вимір росту вартості життя для визначення індексу щорічного номінального підвищення заробітної плати і пенсій, а також для з'ясовування впливу росту цін на витрати виробництва і національної конкурентноздатності. Держава може впливати на ціни, вводячи або відмінюючи кількісні і митні обмеження в зовнішній торгівлі, вступаючи в інтеграційні спілки, змінюючи дисконтну ставку, варіюючи податки, здійснюючи емісію грошей. Непрямий вплив на ціни надають, на мій погляд, усі державні регулюючі акції, якій би цілі вони не служили. Державне втручання здійснюється шляхом санкціонованого урядовими органами завищення витрат виробництва через включення в собівартість завищених амортизаційних списань і відрахування в інші фонди. У результаті цього в цілих галузях виникають ситуації, коли “витрати підпирають ціну“, тобто розрахункові (а не дійсні) витрати виробництва надаються на всіх підприємствах галузі у результаті об’явлених урядом пільг настільки високі, що підвищення цін стає зрозумілим явищем, а тому що пільги поширюються на всю галузь, то внутрішньогалузева конкуренція в умовах сприятливої кон'юнктури не може бути достатньою перешкодою для росту цін. Прямим державним втручанням у процес ціноутворення є державна політика встановлення цін на так називані акцизні товари. Безпосередній вплив на формування цін надають державні субсидії. Один із видів таких субсидій – цінові - передбачають зниження цін шляхом спеціальних доплат виробнику або споживачу. Прямий вплив на ціни і лідерство в цінах має місце в галузях, де частка держави в споживанні товарів і послуг значна, наприклад, у військових галузях промисловості, у ряді підгалузей будівництва. Урядові органи, будучи постійними покупцями або замовниками певних видів товарів і послуг у приватних фірм, установлюють за домовленістю з партнерами “конкретні ціни”, що стають потім базовими цінами для галузі. Ефективним засобом регулювання цін є податок з додаткової вартості. Цей податок виробники включають у ціну товару або послуги і диференційовані зміни ставок цього податку безпосередньо впливають на ціни. Особливим напрямком економічної політики є державний вплив на зовнішньоторговельні ціни. Державне заохочення експорту, звільнення експортів від податків, а в деяких країнах - експортні субсидії, надання пільгових кредитів і транспортних тарифів істотно відбиваються на умовах цінової конкуренції на світовому ринку. Встановлення фіксованих цін на товари і послуги. Встановлення цін на мінеральну сировину, що добувається в державних шахтах, на електроенергію з державних електростанцій і залізничні, поштово-телеграфні тарифи - приклад фіксації цін на товари і послуги держсектора. Ці, штучно занижені ціни і тарифи, сприяють зниженню витрат виробництва в приватному господарстві і підвищенню національної конкурентноздатності за рахунок штучно зниженої рентабельності або дефіцитності цих об'єктів державної власності. Фіксація цін або встановлення меж їх підвищення в недержавному секторі - типічний засіб адміністративного-господарського регулювання. Застосовується він рідко і, як правило, в умовах ринкового господарства є неефективним у довгостроковому і навіть середньостроковому аспекті. Використовується частіше усього у виняткових випадках у якості засобів ослаблення соціальної напруженості. Контроль над цінами на певні види товарів здійснюється національними органами.[3;98] Етапи розвитку ДРЕ. Межа його ефективності. У процесі свого розвитку ДРЕ пройшло декілька етапів. 1. Створення загальних сприятливих умов для відтворення приватного капіталу; зосередження зусиль держави на розробці трудового, податкового, торгового, соціального законодавства, митної політики, на забезпечення усталеності грошей. Будівництво і придбання об'єктів у сировинних і инфраструктурных галузях. 2. Неузгоджені між собою акції антикризової і структурної спрямованості, спроби впливати на зайнятість і ціни. 3. Експерименти з використанням грошово-кредитних і бюджетних засобів регулювання господарства. Хвиля приватизації об'єктів державної власності. 4. Перехід у ряді країн до галузевого і регіонального середньострокового програмування; спроби підвищити дієвість ДРЕ шляхом вивчення сумісності і взаемозамінності інструментів регулювання, визначення їх ефективності. 5. Здійснення у багатьох розвитих країн загальнодержавного середньострокового програмування в сполученні з виробітком довгострокових перспективних орієнтирів. Більш комплексне використання інструментів регулювання. 6. Заходи для узгодження загальнодержавних середньострокових програм на міждержавному рівні в рамках інтеграційних об'єднань. На масштаби, інструменти й ефективність ДРЕ вирішальний вплив надали завдання, що постали перед економікою окремих країн, матеріальні можливості держави, відбиті в частці ВВП і в абсолютних розмірах засобів, що вона може використовувати на ДРЕ, досвід і успіхи що накопичуються в наукових розробках проблем державної економічної політики в умовах ринкового господарства. Поряд із загальнотеоретичними роботами з другої половини 60-х років у розвитих країнах стало поширюватися все більше конкретних прикладних досліджень, присвячених кількісному аналізу наслідків заходів ДРЕ. Активізувалося і співробітництво вчених з урядовими органами, відповідальних за прийняття економіко-політичних рішень. Характер і напрямок наукових досліджень в області ДРЕ за останні кілька десятиліть перетерпіли істотних змін. Якщо на початку 50-х років обговорювалося питання: “Регулювати чи не регулювати економіку?”, то пізніше - ”Яка повинна бути ступінь цього регулювання? З якими цілями, у яких напрямках і яких засобах треба регулювати?”. Проте можливості ДРЕ небезмежні. Економічною основою ДРЕ є частина ВВП, що перерозподіляється через державний бюджет і позабюджетні фонди, і державна власність. Ефективність державної економічної політики за інших рівних умов тим вище, чим вище державні прибутки, чим більша частка ВВП перерозподіляється державою, чим більшу роль в економіці грає державний сектор. Але у державних прибутків і в державного сектора є відносні межі росту.

ВИСНОВКИ

Отже, проведемо деякі підсумки даної курсової роботи. Мінімально необхідні границі регулювання реального ринку визначаються організацією грошового обігу, виробництвом суспільних товарів і усунення зовнішніх ефектів. Максимально припустимі границі втручання держави в економіку визначаються перерозподілом доходів, забезпеченням деякого рівня зайнятості, протидією монополізму й інфляції, розвитком фундаментальних досліджень, проведенням регіональної політики, реалізацією національних інтересів у світовій економіці. Держава виконує свої функції, застосовуючи економічні й адміністративні методи. Вони взаємозалежні і разом з тим протилежні. Існують галузі, де застосування адміністративних методів ефективне і не суперечить ринковому механізму. Надані державою суспільні товари покликані задовольняти колективні потреби, що неможливо вимірити в грошовій формі і які в зв'язку з цим не може зробити ринок. Суспільні товари пов'язують з одного боку, колективні потреби, з іншого боку - податкову і бюджетну політику держави. Для виробництва суспільних товарів держава здійснює оподатковування, що повинне формуватися по прогресивній шкалі. Структурі бюджетних витрат повинна відповідати структура попиту на суспільні товари. У деяких ситуаціях ринковий механізм не може автоматично забезпечити рівновагу через зовнішні ефекти, що виникають у процесах ринкового виробництва і споживання. Держава втручається в економіку і забезпечує псевдоринкову рівновагу. Через спеціальний податок (податок Пігу) вона здійснює перерозподіл доходів на користь тих, хто несе не врахований ринком збиток. Держава втручається в ціноутворення, щоб ціна на товари і послуги враховувала зовнішні ефекти. Вихід держави за відкреслені максимальні границі робить необхідним роздержавлення економіки. Проблема особливо актуальна для країн, що переходять від тотального одержавлення економіки до ринку. Добре зарекомендували себе такі способи роздержавлення, як приватизація власності, лібералізація ринків, оздоровлення державного сектора, створення змішаних підприємств. Одним з найважливіших переваг приватизації є антиінфляційний ефект. Для успішного проведення приватизації необхідне виконання ряду умов.

ЛІТЕРАТУРА

1. Башнянин Г.І., Л.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. Політична економія. — К., Видавицтво «Ніка-Центр Ельга», 2000. 2. Губин Е. Методы, свойства и формы государственного регулирования экономики. М., 2001. 3. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000 — 209 с. 4. Державне регулювання економіки: Огляд Законів України / Зарембо Ю.Г.– Рівне, 2001.– 163 с. 5. Куликов Л.М.. Основы экономической теории.Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. 6. Макроекономічна політика / Савченко А.Г.– К., 2002.– 135 с. 7. Міжнародна економіка / Дахно І., Бовтрук Ю.– К., 2002.– 216 с. 8. Мочерний С.В. Основи економічних знань — Львов, 2000. 9. Мочерный С.В., Симоненко В.К., Секретарюк В.В., Устенко А.А. «Основы экономической теории» — К., Издательство «Знання», 2000. 10. Ревенков А. Планирование в системе государственного регулирования экономики. // Экономист. – 2001. -№8. 11. Трансформація споживчого ринку та його регулювання в перехідній економіці: Автореф. дис. канд. екон. наук / Гродецька Т.М.– Х., 2002.– 16 с. 12. Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики. М.: БЕК, 1997. 13. Чепурин М.Н. Роль государства в рыночной экономике. Киров, 1999. 14. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика (власть и бизнес). М., 2001. 15. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень — К., 2000.

Додатки

Додаток 1.

Дерево цілей

Укріплення устрою і адаптація його до умов, що змінюються
условиям

Вирівнювання

економічного циклу

Удосконалювання структури народного господарства

Додаток 2.

Схема державного регулювання економіки