Каталог :: Экономика

Курсовая: Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

       ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ університет ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА       
кафедра економіки підприємства
               КУРСОВА РОБОТА               
з дисципліни : Економіка підприємства
Тема роботи:   ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПРАЦЮВАННЯ НАПРЯМКІВ
ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В структуроваНОМУ РИНКОВОМУ
СЕРЕДОВИЩІ                     А
Виконав студент  4 курсу групи Ф-03ЗВ
Волнянський Станіслав Костянтинович
Керівник:  Гетьман Оксана Олександрівна
               Дніпропетровськ – 2003               
   
   
   Етап 1.Коротка характеристика галузі промисловості, до якої належить
підприємство, та його місце в галузевій структурі регіону (країни)
Хімічна промисловість забезпечуює народне господарство мінеральними
добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами,
синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів.
Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне
господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної
якості і в необхідній кількості.
В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими
підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї
товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість пластмасових
виробів, скловолокнистого лиття (5 %), шинна (10 %), гумоазбестова (7 %) та
багато ін. На власне хімічну промисловість припадає близько 80 % випуску
продукції всієї галузі, на нафтохімічну – 20 %.
Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в
інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, котрі
продукує окрема галузь.
У дніпропетровській області у цій галузі працюють 46 підприємств, на яких у
2002 році вироблено продукції на 1420,5 млн. грн., або 5,3% обсягу
промислового виробництва в області та 13,2% від виробництва цієї продукції в
Україні. Чисельність працюючих – 21,6 тис. осіб.
На ВАТ “Дніпрошина” виробляється 24,3% загальнодержавного виробництва шин.
Тут освоєно понад 130 типорозмірів шин, у тому числі великогабаритних та
низького тиску для сучасної сільськогосподарської техніки.
Лакофарбове виробництво є одним з найбільших по Україні (43% від загального
обсягу виробництва). На ВАТ “Дніпропетровський лакофарбовий завод”, ВАТ
“Завод “Спектр”, ТОВ ПП “ЗІП” освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції.
На ВАТ “Дніпроазот” виробляється 14,9% загальноукраїнського випуску
мінеральних добрив і 11,1% – аміаку.
За даними Статистичного щорічника, щастка хімічної промисловості у загальному
експорті України у 2001 р складала 9.1% ($1478,4 млн.) . Також за 2001 р.
Було виговленно 130 тис.т. лакофарбових виробів.
   
   Етап 2. Характеристика виробничої структури підприємства
   
Енергетичне господарство
Для цього типу виробництва найбільш підходить лінійно-функціональна модель керування. Ця модель має наступні переваги : · Стимулює ділову та професіональну спеціалізацію · Зменшує дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів в функціональних галузях · Поліпшує координаціїю діяльності Етап 3.Оцінка виробничої програми підприємства Вхідні дані з індивідуального варіанту завдання: Виробнича програма випуску продукції за рік 1100 тис. тонн Кількість виробничих агрегатів, одиниць 170 Паспортна потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Фактична потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Режим роботи основних виробничих підрозділів підприємства:
 • змін за добу 1
 • днів на тиждень 7
 • тривалість зміни, годин 8,1
Перерви в роботі основного устаткування за рік, годин:
 • технологічно неминучі перерви 600
 • планово-запобіжні ремонти 200
Виробнича потужність Виробнича потужність трохи менше ніж заявленна виробночи программа вирішити цю проблему можливо шляхом збільшення тривалості зміни. Резерв потужності На даному підприємстві обладнання працює за паспортною потужністю (Кінт =1) , збільшення обсягу вироблюваної продукції можливо досягти шляхом збільшення часу роботи обладнання (Кекс=0,33) Етап 4.Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Ефективний фонд робочого часу:
Показникиднівгодин
1. Календарний фонд3652956,5
- святкові дні1081
2. Номінальний фонд робочого часу3552875,5
Планові невиходи по причинам:
- основні відпустки24194,4
- хвороби432,4
- виконання державних обов'язків18,1
- цілодобові простої18,1
- учбова відпустка18,1
Разом невиходів31251,1
3. Ефективний фонд робочого часу3242624,4
Тривалість зміни8,1
Вхідні дані для розрахунку заробітної плати робітників: Тривалість робочої зміни, годин 8,1 Кількість змін на добу, шт. 1 Повна трудомісткість виробничої програми, тис. людино-годин /рік 2050 Коефіцієнт виконання норми виробітку, частка одиниці 1,05 Розподіл виробничих працівників на основні категорії, % до отриманої чисельності Основні працівники 65% Допоміжні працівники 25% Черговий та ремонтний персонал 10% Годинна тарифна ставка за виконуваний обсяг робіт, грн. / годину Основні працівники 1,2 Допоміжні працівники 1,2 Черговий та ремонтний персонал 1,0 Установлений відсоток премії до тарифного заробітку для всіх категорій працівників – 15% Вихідні дані для розрахунку керівників, спеціалістів та службовців: Розподіл чисельності управлінського штату за відповідними категоріями, % до отриманої чисельності : Керівники 20% Спеціалісти 60% Службовці 20% Посадовий місячний оклад, грн. : Керівники 810 Спеціалісти 515 Службовці 320 Відсоток премії до посадового окладу за виконання службових обов'язків для всіх категорій управлінців, 30% Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства

Групи та професії працівників

Наявна

чисельність, осіб

Тарифна ставка за розрядом виконуваних працівником робіт, грн. / годину

Ефективний фонд робочого часу, годин

Тарифний заробіток, грн.

Преміальний відсоток до тарифного заробітку, %

Розмір премії, грн.

Річний фонд заробітної плати, грн.

за зміну

на добу

Виробничі працівники, в тому числі:

1. Основні працівники

484

484

2624,4

Разом

484

484

1,2

3621,67

15

472.39

1 752 888.28

2. Допоміжні працівники

186

186

Разом

186

186

1,2

3621,67

15

472.39

673 630.62

3. Черговий та ремонтний персонал

Разом

74

74

1

3018,06

15

393.66

223 336.44

Всього виробничих працівників

744

744

2 649 855.34

Розрахунок загальної кількості керівників спеціалістів та службовців: осіб Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників,спеціалістів і службовців
ПосадаКіль-кість осібМісячний оклад, грн.Тарифний фонд заробітної плати, грн.Преміальний відсоток до окладу, %Сума премії, грн.Річний фонд заробітної плати, грн.
1. Керівники
Разом1081012 636302916126 360
2. Спеціалісти
Разом295158034301854232 986
3. Службовці
Разом10320499230115249 920
Всього керівників, спеціалістів і службовців49409 266
Штатний розклад
Посада

Кількість вакансій

Дирекція

Генеральний директор

1

Фінансовий директор

1

Технічний директор

1

Головний бухгалтер

1

Начальник служби безпеки

1

1

Заступник фінансового директора

1

Плановий відділ

1

Економісти

3

Відділ закупок

Економісти

3

Маркетинговий відділ

Маркетологи

2

Центральна заводська лабораторія

Головний інженер

1

Інженери-хіміки

15

Лаборанти

30

IT відділ

Інженер-системотехнік

4

Інженер-програміст

4

Складське господарство

Зав. Складським господарством

1

Комірник

5

Вантажники

20

Ремонтний цех

Робітники

40

Енергетичний цех

Головний енергетик

1

Електрики

20

Транспортний відділ

Водії

5

Виробничі цехі №1-4

Робітники

121

Цех з виготовлення тари

Робітники

115

Відділ кадрів

Завідуючий відділом кадрів
Інспектори по праці з персоналом

5

Бухгалтерія

Бухгалтери

5

Служба безпеки

Охоронці

15

Обчислимо середньорічну вартість основних виробничих фондів та амортизаційні витрати згідно даних варіанту завдання:

Група

Фпг

Фвв

Фвиб

Т1

Т2

Фср

А

I

2 700 000

0

2 700 000

135 000

II

740 000

200 000

Травень, 5

823 333,33

205 833,33

III

1 700 000

340 000

Грудень, 12

1 360 000

204 000

Розрахунок собівартості продукції Калькуляція собівартості продукції (фактична) Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000 Калькуляційна одиниця – 1 тонна

№ з/п

Калькуляційні статті

Ціна за одиницю ресурсів, грн.

Витрати

На одиницю продукції

На річний обсяг виробництва

у натуральному вимірюванні

сума, грн.

у натуральному вимірюванні

сума, грн.

1

Сировина (за видами)

Фракція етилового спирту1,1995,5113,65

105 050 000

125 015 000

Двоокис титана6,041,69,66

1 760 000

10 626 000

Оміакарб 2GU1,517,811,78

8 580 000

12 958 000

Пігмент жовтий3,7415,758,72

17 270 000

64 592 000

Пігмент пурпуровий26,616,8180,95

7 480 000

199 045 000

Пігмент червоний52,65,3278,78

5 830 000

306 658 000

Крон світло-жовтий13,5520,9283,2

22 990 000

311 520 000

Ацетон технічний3,1114,645,41

16 060 000

49 951 000

Бутилацетат3,9931,6126,08

34 760 000

138 688 000

Пластифікатор ДБФ2,7019,151,57

21 010 000

56 727 000

Ізобутанол3,2285,2274,34

93 720 000

301 774 000

Розчин колоксиліну5,67310,51 760,54

341 550 000

1 936 594 000

Толуол1,9333,464,46

36 740 000

70 906 000

Етилцелозольв5,2761,3323,05

67 430 000

355 355 000

Хлорпарафін2,819,153,48

21 010 000

58 828 000

Колоксилін ВВХ12,336,175,21

6 710 000

82 731 000

3

Допоміжні матеріали (за видами)

Банка пакувальна1.69250422.5

275 000 000

464 750 000

Стрічка пакувальна0.05743.7

81 400 000

4 070 000

Ящик пакувальний1.466087.6

66 000 000

96 360 000

Підложка0.324012.8

44 000 000

14 080 000

4

Напівфабрикати (за видами)

Смола 1883,4310,51 055,7

341 550 000

1 161 270 000

Разом (статті 1÷4)

5 293,18

5 822 498 000

5Паливо (якщо використовується)
6Електроенергія0.151700255

1 870 000 000

280 500 000

7Пара (якщо використовується)
8Вода (якщо використовується)0.03157847.341 735 800 000 52 074 000
9Стисле повітря (якщо використовується)

Разом (статті 5÷9)

302,34

332 574 000

10Заробітна плата основних виробничих працівників1 752 888.28
11Відрахування від зарплати основних виробничих працівників657 333.11
12Витрати на підготовку та освоєння виробництва304 195 000
13Витрати на утримання та експлуатацію устаткування1 752 329,70
14Цехові витрати3 501 740,75

Цехова собівартість

5879,03

6 466 931 291,84

15Загальновиробничі витрати1 036 354 000

Виробнича собівартість

6821,17

7 503 285 291,84

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування Вэкспл= (ЗПдоп+ ЗПрем )*1,375+АІІ+ А ІІІСР ІІ*0,05 +ФСРІІІ*0,05 =(673 630.62+223 336.44)*1.375+205 833,33+204 000+ 823 333,33*0,05+1 360 000*0,05 =1 752 329,70 Цехові витрати Вцех=ЗПК*1,375+АІСР І*0,02+Воп= 409 266*1,375+135 000+2 700 000*0,02+2 750 000=3 501 740,75 Витрати на сировину та матеріали Сума змінних витрат: Сума умовно постійних витрат Вартість одиниці продкції з обліком рентабельності Матеріалоємність Енергоємність Зарплатоємність Безбитковий обсяг виробництва у тонах Ефективний обсяг виробництва Запланована виробнича програма перевищує ефективний обсяг виробництва, якщо уся вироблена продукція буде реалізована отриманий прибуток буде більш ніж запланований. 5 етап. Моніторинг діяльності підприємства а) Обсяг виготовленої продукції QФ=1 100 000 б) Обсяг товарної продукції ТП= ЦОД* QФ= * 1 100 000=10 129 416 000 в)Фондовіддача г) Фондоємність д) собівартість обсягу виготовленої продукції СЗАГ =7 503 285 291,84 е) собівартість одиниці виготовленої продукції СОД =6821,17 є) витрати на 1 грн. товарної продукції (zТП) ж) продуктивність праці виробничих працівників (ПТПР) та продуктивність праці всього виробничо-промислового персоналу (ПТВПП) з) Фондоозброєність праці і) фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (ПФ) ПФ=ТП- СЗАГ=2 626 130 708,16 к) фактична рентабельність виготовленої продукції (RФ), Фактичний прибуток більш ніж запланований , фактична рентабельність така, як запланована – підприємство працює досить ефективно. 6 етап. Винайдення резервів для поліпшення ефективності господарського стану підприємства Досліджуване виробництво є в першу чергу матеріалоємним , тому більшого економічного ефекту можливо досягти шляхом зниження витрат на сировину напівфабрикати та матеріали. Цього можливо досягти знизивши норми витрат сировини матеріалів та напівфабрикатів, або знайшовши постачальників з нижчими цінами. Зменшення норм витрат можливо потребує закупівлі нового обладнання, організаційних заходів. Також більшого прибутку можливо досягти збільшенням обсягів виробництва , але це потребує: · Збільшення кількості основних та допоміжних працівників · Пошуку нових ринків збуту , додаткових рекламних заходів · Придбання нового більш досконалого устаткування 7 етап. Зіставлення основних економічних показників ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства. Вхідні дані : Зростання виробничої програми 10% Зменшення норм витрат:
 • Сировини 8%
 • Напівфабрикатів 3%
 • Електроенергії 6%
Зміни цін
 • Сировини 6%
 • Напівфабрикатів -9%
 • Електроенергії 25%
 • Води 60%
Зростання зар. плати основних виробничих працівників 5% Додаткова чисельність основних виробничих працівників, людей 6 Розрахунок ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства
ПоказникЧинний станУдосконалений станВідхилення
абсолютневідносне, %
1Виробнича програма, тонн1100 0001 210 000110 00010%
2Товарна продукція, грн.10 129 416 000,0011 142 357 600,001 012 941 600,009%
3Собівартість товарної продукції, грн.7 573 574 291,847 778 097 093,84204 522 8022,6%
4Собівартість 1 тонни продукції, грн.6 885,076 428,18-456,89-7,1%
5Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн. / грн.0,750,70-0,05-6%
6Чисельність основних виробничих працівників, осіб48449061,2%
7Чисельність виробничо-промисло-вого персоналу, осіб79379960,7%
8Продуктивність праці основних виробничих працівників, грн. / люд.20 928 545,4522 739 505,311 810 959,858,6%
9Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу, грн./ люд.12 773 538,4613 945 378,721 171 840,269,1%
10Фондовіддача, грн. / грн.2 074,282 281,71207,4310%
11Фондоємність, грн. / грн.0,000480,000438268-0,000049-9%
12Фондоозброєність, грн. / люд.2 753,262 732,5820,680,7%
13Матеріалоємність, грн. / грн.0,60180,60420,00240,4%
14Зарплатоємність, грн. / грн.0,00030,00027-0,00003-9%
15Прибуток, грн.2 555 841 708,163 364 260 506,16808 418 798,0031,6%
16Рентабельність продукції, %34%43%10%
17Економічний ефект від впровад-жених заходів, грн.552 909 500
Економічний ефект: =552 909 500 грн. Висновок: Впровадження заходів що до зменшення норм витрат сировини , дозволяє підняти рентабельність виробництва на 10 відсотків при збереженні тієї ж ціни та підвищити дохід на 31,6 відсотку . Таким чином упровадженні заходи значно поліпшать ситуацію на підприємстві.