Каталог :: Финансы

Курсовая: Планування та прогнозування фінансовоекономічних показників діяльності підприємства, складання річного фінансового плану

            МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ            
        Національний університет „Львівська політехніка”        
             Інститут післядипломної освіти             
Кафедра фінансів
Варіант завдання № 51
                 КУРСОВА РОБОТА                 
                  на тему:                  
          „Планування та прогнозування фінансово -          
         економічних показників діяльності підприємства”         
Виконав: студент групи:
   
Курсова робота захищена _________ Оцінка захисту __________________ Керівник: Львів 2004 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет „Львівська політехніка” Інститут післядипломної освіти Кафедра фінансів ЗАВДАННЯ для виконання курсової роботи на тему: „Планування та прогнозування фінансово - економічних показників діяльності підприємства” Студентові групи: Варіант завдання № 51 Термін здачі роботи на перевірку: На основі вихідних даних варіанта завдання: · розрахувати показники формування фінансових результатів діяльності підприємства, визначити величину чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності; · скласти планову таблицю розподілу прибутку підприємства; · розрахувати величину амортизаційних відрахувань для всіх основних засобів підприємства; · визначити прибуток і економію від зниження собівартості будівельно- монтажних робіт, розрахувати мобілізацію (іммобілізацію) внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві; · скласти кошторис капітальних інвестицій і визначити джерела їх фінансування; · розрахувати норматив власних оборотних коштів і приріст оборотних активів підприємства на планований рік, визначити джерела покриття приросту оборотних активів; · скласти річний фінансовий план підприємства. Дата видачі завдання: Керівник ________________ (підпис) ( прізвище ініціали ) Завдання прийняв до виконання ___________________________ (підпис студента) АНОТАЦІЯ Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапом оволодіння методикою складання річного фінансового плану підприємства. Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питань програми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань фінансового планування на промисловому підприємстві. В процесі виконання роботи були розглянуті: розрахунки показників формування фінансових результатів діяльності підприємства, визначення величини чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності, складання планової таблиці розподілу прибутку підприємства, розрахунок величини амортизаційних відрахувань для всіх основних засобів підприємства, визначення прибутку і економії від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, розрахунок мобілізації (іммобілізацію) внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві, складання кошторису капітальних інвестицій і визначення джерела їх фінансування, розрахунок нормативів власних оборотних коштів і приріст оборотних активів підприємства на планований рік, визначення джерела покриття приросту оборотних активів, складання річного фінансового плану підприємства. Course work is stipulated by the curriculum for students of a base direction of preparation 0501 „ economy and business” and is the important stage of mastering by a technique of drawing up of the annual financial plan of the enterprise. The purpose of performance of course work is the profound studying separate questions of the program, preparation of experts behind a specialist the finance, finding of skills of independent performance of scheduled calculations, registration of results of calculation of parameters of the current (annual) financial plan. The purpose of course work - to learn to apply the theoretical knowledge got during training and practical skills to the decision of questions of financial planning at the industrial enterprise. During performance of work have been considered: calculations of parameters of formation of financial results of activity of the enterprise, definition of size of net profit (loss) from usual activity, drawing up of the scheduled table of distribution arrived the enterprises, calculation of size of depreciation charges for all basic means of the enterprise, definition of the profit and economy from decrease of the cost price of civil and erection works, calculation of mobilization (immobilization) internal resources in capital construction, drawing up of the estimate of capital investments and definition of a source of their financing, calculation of specifications of own turnaround means and a gain of turnaround actives of the enterprise for planned year, definition of a source of a covering of a gain of turnaround actives, drawing up of the annual financial plan of the enterprise. ЗМІСТ
Вступ4
1.Вихідні дані для виконання курсової роботи.5
2.Рішення
2.1.

Розрахунок показників розділу фінансового плану

«Джерела формування та надходження коштів».

12
2.2.

Розрахунки показників розділу фінансового плану

«Приріст активів підприємства».

17
2.3.

Розрахунок показників розділу фінансового плану

«Повернення залучених коштів».

24
3.Форма 225
4.Форма 126
Висновки 28
Список використаної літератури29
ВСТУП Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тім, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери. У сучасних умовах форми фінансових відносин перетерплюють серйозні зміни. Становлення ринку і підприємництва в Росії припускає не тільки роздержавлення економіки, приватизацію підприємств, їхню демонополізацію для створення вільного економічного сектора, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, але і фінансове оздоровлення народного господарства, створення адекватної системи фінансових відносин. Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподіли і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно зв'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності. У сучасних умовах ринкових відносин виникає об'єктивна необхідність фінансового планування. Без фінансового планування неможливо домогтися дійсних результатів на ринку. Фінансове планування прямо зв'язане з плануванням виробничої діяльності підприємства. Усі фінансові показники базуються на показниках обсягу виробництва, асортименту продукції, собівартості продукції. Планування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви підприємства, дотримувати режим економії. Одержання планового розміру прибутку й інших фінансових показників можливо лише за умови дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів. Обсяг фінансових ресурсів, розрахованих на основі фінансових планів, усуває надмірні запаси матеріальних ресурсів, непродуктивні витрати, позапланові фінансові інвестиції. Завдяки фінансовому плануванню створюються необхідні умови для ефективного використання виробничих потужностей, підвищення якості продукції. Фінансове планування являє собою процес розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності фінансової діяльності в майбутньому періоді. Переваги фінансового планування полягають у тому, що воно: - утілює стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників; - забезпечує фінансовими ресурсами, закладеними у виробничому плані економічні пропорції розвитку; - надає можливість визначення життєздатності проекту підприємства в умовах реальної ринкової конкуренції; - служить дуже важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Планування допомагає запобігати помилковим діям в області фінансів, а також зменшує число невикористаних можливостей. Очевидно, що фінансове планування вимагає спеціальних навичок. Дана курсова робота присвячена розгляду основних задач і етапів складання фінансового плану підприємства. 1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 1. Торгівельна діяльність підприємства В плановому році торгівельна діяльність характеризується показниками, наведеними в табл. 2 (у відсотках до суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва). 3а наявними у підприємства угодами в планованому році передбачається ЗО % матеріалів і сировини, що надходитимуть від постачальників, оплачувати на умовах відстрочення платежу з оформленням заборгованості векселями. 25 % послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів підприємство отримуватиме на умовах відстрочення платежу без оформлення векселями. Виробництво і реалізація продукції підприємства за кварталами планового року розподіляються так, як показано в табл. 3 Таблиця 1 Вихідні дані для визначення варіанта виробничої програми, виробничої собівартості та ціни за одиницю товарної продукції підприємства
Назва (шифр) товарного продукту

Обсяг виробництва,

т

Виробнича собівартість одиниці товарної продукції, грн.Ціна за одиницю товарної продукції, грн.
П23200113,00150,00
П94000150,12200,00
П215400110,32150,00
П225700261,05275,00
П236000125,10160.00
П246400143,64180,00
П256800149,06200,00
Таблиця 2 Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва
ПоказникиЗначення показника
Залишок товарів на 1.012,0
Валові витрати на придбання товарів10
Знижки отримані0,15
Повернення та уцінка придбаних товарів0,10
Транспортні витрати на доставку товарів0,20
Залишок товарів на 31.121,9
Таблиця 3 Розподіл обсягу виробництва і реалізації продукції за кварталами планованого року, %
КварталЗначення показника
I. 21
II. 23
III. 26
IV. 30
2. Відновлення і приріст активів підприємства 2.1. Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу продукції підпри­ємства наведені в табл. 4 Таблиця 4 Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції, грн./т
Назва (шифр) товарного продукту
П2П9П21П22П23П24П25
47,9191,20151,9091,2040,3451,9757,88
2.2. Структура основних засобів підприємства: - основні засоби виробничого призначення - 40 - 50 %; - основні засоби загальновиробничого призначення - 10 - 15%; - основні засоби загальногосподарського (адміністративного) призначення - 5 - 10 %; - основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, — 15 — 20 %; - інші основні засоби — 10 — 20 %. 2.3. Очікуваний строк корисного використання основних засобів: - основні засоби виробничого призначення - 6 років; - основні засоби загальновиробничого призначення - 10 років; - основні засоби загальногосподарського (адміністративного) призначення - 8 років; - основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, - 12 років; - інші основні засоби - 11 років. 2.4. Ліквідаційна вартість основних засобів (у відсотках до первісної вартості): - основні засоби виробничого призначення - 2 - 3 %; - основні засоби загальновиробничого призначення - 1 - 2 %; - основні засоби загальногосподарського (адміністративної о) призначення - 3 - 5 %; - основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, - 5 - 6 %; - інші основні засоби -3-4 %. 2.5. Основні засоби підприємства знаходяться в експлуатації (до початку планованого періоду) 3 роки. 2.6. Підприємством встановлені методи нарахування амортизації: - для основних засобів виробничого призначення - кумулятивний; - для основних засобів загальновиробничого призначення - прямолінійний; - для основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення - прямолінійний; - для основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції, - метод прискореного зменшення залишкової вартості; - для інших основних засобів - метод зменшення залишкової вартості. 2.7. Для забезпечення зростання обсягу виробництва окремих видів продукції, що користуються підвищеним попитом, підприємство планує збільшити свої виробничі потужності за допомогою будівництва нового цеху основного виробництва і реконструкції діючих цехів допоміжного виробництва. Визначити 2-3 види товарного продукту з передбачених виробничою програмою на планований рік і встановити для них обсяг зростання виробництва (в межах 80-100 % від запланованої величини). 2.8. Технологічна структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства наведена в табл. 5 Таблиця 5 Технологічна структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства, %
Елементи структуриЗначення показника, %
Капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи)51.0
Придбання (виготовлення) основних засобів34.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів9.0
Придбання (створення) нематеріальних активів6.0
2.9. Капітальне будівництво нового цеху основного виробництва підприємство планує виконувати господарським способом. При цьому у підприємства створюються внутрішні специфічні джерела фінансування капітальних інвестицій, які мобілізуються під час будівництва: мобілізація внутрішніх ресурсів, планові нагромадження; економія від зниження собівартості будівництва. Характеристика цих та інших джерел фінансування капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства в планованому році наведена в табл. 6 Таблиця 6 Дані для визначення джерел фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво в планованому році.
ПоказникЗначення показника
Планові нагромадження,

10%1

Економія від зниження собівартості будівництва,

5%1

Оборотні активи у капітальному будівництві на початок планового періоду,

24%1

Планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планованого періоду,

26%1

Наявність кредиторської заборгованості на початок планованого періоду,

10%1

Перехідна кредиторська заборгованість на кінець планованого періоду,

9%1

Амортизаційні відрахування,

65%2

1 У відсотках до собівартості будівельно-монтажних робіт. 2 У відсотках до суми річних амортизаційних відрахувань. 2.10. На модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва передбачається спрямувати 35 % суми річних амортизаційних відрахувань підприємства і 10 % чистого прибутку. 2.11. Для виготовлення продукції підприємство використовує сировину й матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, умови постачання й використання яких характеризуються такими даними, необхідними для розрахунку нормативу оборотних коштів (табл. 7 - 8). Таблиця 7 Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини.
№ п/пПоказникЗначення показника
123
1Кількість поставок у звітному році:
сировини "А"............................................................. 20
сировини "Б".............................................................. 30
сировини "В"............................................................. 30
2Страховий запас, % поточного запасу50
3Час на підготовку до виробництва, днів:
сировини "А"............................................................. 0
сировини "Б".............................................................. 5
сировини "В".............................................................. 10
4Час пробігу від постачальника до споживача, днів:
сировини "А"............................................................. 10
сировини "Б".............................................................. 5
сировини "В".............................................................. 3
5Час, необхідний для підготовки й відправки документів постачальника, обробки і оплати їх споживачем, днів:
сировини "А"............................................................. 7
сировини "Б".............................................................. 6
сировини "В".............................................................. 3
6Норми часу на приймання, розвантаження, складування, днів:
сировини "А"............................................................. 1
сировини "Б".............................................................. 2
сировини "В".............................................................. 1
Таблиця 8 Норми і умови для розрахунку нормативів інших елементів власних оборотних коштів та джерел їх приросту.
№ п/пПоказникЗначення показника
1Інші сировина та матеріали, дні35
2Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, дні58
3Паливо, дні26
4Запасні частини, %*11
5Тара й тарні матеріали, тис. грн.*10
6Незавершене виробництво, дні**14
7Витрати майбутніх періодів, тис. грн.**4.8
8Готові вироби, дні7
9Стійкі пасиви на початок планового року, тис. грн.100
10Стійкі пасиви на кінець планового року, тис. грн.194
11Надходження малоцінного інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва, тис. грн.32
12Короткострокові кредити банків,*** тис. грн.120
* Збільшення на кінець року. ** Добуток середньої тривалості виробничого циклу на коефіцієнт зростання витрат на виробництво продукції. *** Кредит строком на 1 рік під 14 % річних. 3. Доходи і витрати підприємства, формування фінансових результатів 3.1. Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства характери­зується даними, наведеними в табл. 9 Таблиця 9 Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства за елементами витрат, %
№ п/пЕлемент витратЗначення показника
1. Матеріальні витрати61,0
2. Витрати на оплату праці13,5
3. Відрахування на соціальні заходи5,3
4. Амортизація9,1
5. Інші операційні витрати, всього11,1
6. В тому числі на:
- послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів4,2
- послуги підрядних організацій з утримання основних засобів2,1
- втрати з охорони праці та техніки безпеки0.5
- інші операційні витрати4.2
7. Всього100
3.2. Товарні продукти підприємства П9, П24 є підакцизними. Ставка акцизного збору для цих видів продукції становить відповідно 55 % з суми обороту; 12 і 20євро за 1000 кг. ( 80 і 133 грн. за 1000 кг.) 3.3. У плановому році підприємство має здійснити: - витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу на суму 250000 гри.; - відрахування на соціальні заходи щодо цього персоналу за чинними нормативами; - амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення; - оплату послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення у розмірі 40 - 45 % від суми амортизації цих засобів; - оплату комунальних послуг, охорони у розмірі 2,0 - 2,5 % від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат; - витрати з охорони праці та техніки безпеки у розмірі 3,0 - 5,0 % від суми оплати праці адміністративно-управлінського апарату; - сплату податків, зборів, інших адміністративних витрат у розмірі 5 - 8 % від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат; - оплату праці працівників, зайнятих збутом продукції, на суму 82800 грн.; - відрахування на соціальні заходи щодо працівників, зайнятих збутом продукції, за чинними нормативами; - амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів; - оплату послуг підрядних організацій з ремонту й утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів (50 - 60 % від суми амортизаційних відрахувань); - витрати на охорону праці та техніку безпеки в підрозділах служби збуту (10 % від суми оплати праці працівників, зайнятих збутом продукції); - витрати на дослідження та розробки - 14500 грн.; - собівартість реалізованої іноземної валюти - 23280 грн.; - сумнівні (безнадійні) борги - 8300 грн.; - втрати від знецінення запасів - 15400 грн.; - визнані пені, штрафи, неустойки - 13750 грн.; - витрати на утримання основних засобів, необоротних активів. 3.4. Під час здійснення операційної діяльності підприємство, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), планує одержати: - дохід від реалізації іноземної валюти - 24000 грн.; - дохід від операційної оренди активів - 17200 грн.; - неустойки від партнерів за договорами - 15000 грн.; - гранти та субсидії - 32400 грн. 3.5. Підприємство є одним із засновників підприємства М, його частка у статутному капіталі останнього становить: 35 % . Фінансовим планом підприємства М передбачено одержання 120000 грн. чистого прибутку. 3.6. У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні сертифікати, дані про які наведено в табл. 10 3.7. 1 квітня планованого року підприємство планує придбати на вторинному ринку цінних паперів пакет корпоративних облігацій, випущених строком на 6 років з доходністю відповідно: 20 % річних. Номінальна вартість облігацій - 200000 грн.; вартість купівлі - 220000 грн.; вартість послуг брокера - 700 грн. Таблиця 10 Дані про депозитні сертифікати, придбані підприємством.
Дані про сертифікатиЗначення показника
Сума, тис. грн.100
Дохідність, % річних18
Дата придбання у звітному році31,10
Сертифікати, випущені на термін, місяців6
3.8. У планованому році підприємство планує реалізувати основні засоби на суму (без ПДВ): 18 тис. грн. Залишкова вартість реалізованих основних засобів становить відповідно 17 тис. грн. 3.9. Підприємство планує отримати короткостроковий банківський кредит під 18 % річних на покриття приросту оборотних активів. 3.10. Для здійснення природоохоронних заходів у планованому році очікується надходження коштів у сумі 24000 грн. з Фонду охорони навколишнього природного середовища. 3.11. У звітному році підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ "АВ": 25 %. Планований рік ТОВ "АВ" передбачає закінчити з чистими збитками у сумі 85 тис. грн. 3.12.У звітному році підприємство емітувало корпоративні облігації на суму 500000 грн. терміном на 5 років зі сплатою процентів раз в півріччя за купонною ставкою відповідно 18 % річних. Частина облігацій (25 %) не була реалізована у звітному році. Очікується їх реалізація в перших двох кварталах (рівними частками) планованого року. 3.13.На планований рік підприємство має заборгованість за довгостроковими кредитами банків, яка характеризується даними, наведеними в табл. 11 Таблиця 11 Характеристика заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків
№ п/пПоказникЗначення показника
1.Заборгованість банкам за раніше одержаними довгостроковими кредитами, тис. грн.100,0
2.Процентна ставка за кредит. %14
3.Довгострокові кредити банків, строк погашення яких наступає в плановому році. тис. грн.25,6
3.14. Чинним законодавством і статутом підприємства передбачені такі нормативи розподілу чистого прибутку підприємства (табл. 12). На планований рік власники підприємства прийняли рішення здійснювати фінансування інших витрат з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після його розподілу за чинними нормативами, в такій послідовності: Таблиця 12 Нормативи розподілу чистого прибутку підприємства, %

п/п

ПоказникЗначення показника
1.Відрахування в резервний (страховий) фонд5
2.Фінансування приросту оборотних активів (авансування власного оборотного капіталу)до 10
3.Здійснення соціального розвитку і заохочення трудового колективу5
4.Виплата доходів (дивідендів) власникам підприємства30
- погашення довгострокових кредитів; - придбання кредитних зобов'язань, акцій інших підприємств; - фінансування заходів з модернізації і реконструкції основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва; - фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво. РШШЕННЯ 1. Розрахунок показників розділу фінансового плану "Джерела формування та надходження коштів" Таблиця 13 1.1 Визначення виручки і собівартості продукції.
Назва (шифр) товарного продуктуОбсяг виробництва, тЦіна за одиницю товарної продукції, грн.Виручка від реалізації продукції, грн.Виробнича собівартість одиниці товарної продукції, грн.Загальна собівартість, грн.
П23200*150=480000,00113,00361600,00
П94000*200=800000,00150,12600480,00
П215400*150=810000,00110,32595728,00
П225700*275=1567500,00261,051487985,00
П236000*160=960000,00125,10750600,00
П246400*180=1152000,00143,64919296,00
П256800*200=1360000,00149,061013608,00

Всього

7129500,00

Всього

5729297,00
Таблиця 14 1.2 Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва.
Назва (шифр) товарного продуктуЗалишок товарів на 1.01Валові витрати на придбання товарівЗнижки отриманіПовернення та уцінка придбаних товарівТранспортні витрати на доставкуЗалишок товарів на 31.12
%2,0100,150,100,201,9
П29 600,00 грн.48 000,00 грн.720,00 грн.480,00 грн.960,00 грн.9 120,00 грн.
П916 000,00 грн.80 000,00 грн.1 200,00 грн.800,00 грн.1 600,00 грн.15 200,00 грн.
П2116 200,00 грн.81 000,00 грн.1 215,00 грн.810,00 грн.1 620,00 грн.15 390,00 грн.
П2231 350,00 грн.156 750,00 грн.2 351,25 грн.1 567,50 грн.3 135,00 грн.29 782,50 грн.
П2319 200,00 грн.96 000,00 грн.1 440,00 грн.960,00 грн.1 920,00 грн.18 240,00 грн.
П2423 040,00 грн.115 200,00 грн.1 728,00 грн.1 152,00 грн.2 304,00 грн.21 888,00 грн.
П2527 200,00 грн.136 000,00 грн.2 040,00 грн.1 360,00 грн.2 720,00 грн.25 840,00 грн.
1.3 Дохід (виручка) від реалізації продукції основного виробництва в плановому році:

Р = Зп +Т - Зк

П2

=

9600,00+480000,00-9120,00=480 480,00 грн.
П9

=

16000,00+800000,00-15200,00=800 800,00 грн.
П21

=

16200,00+810000,00-15390,00=810 810,00 грн.
П22=31350,00+1567500,00-29782,50=1 569 067,50 грн.
П23=19200,00+960000,00-18240,00=960 960,00 грн.
П24=23040,00+1152000,00-21888,00=1 153 152,00 грн.
П25=27200,00+1360000,00-25840,00=1 361 360,00 грн.

Всього

7 136 629,50 грн.

Сума ПДВ =

7 136 629,50 грн.= 120%7136630 * 20% / 120% =

1 189 438,25 грн.

X= 20%
Таблиця 15 1.4 Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації.
Назва товарного продуктуЗалишок товарів на 1.01Валові витрати на придбання товарівЗнижки отриманіПовернення та уцінка придбаних товарівТранспортні витрати на доставкуЗалишок товарів на 31.12
%2,0100,150,100,201,9

Всього

142 590,00 грн.712 950,00 грн.10 694,25 грн.7 129,50 грн.14 259,00 грн.135 460,50 грн.
Собівартість продукції торговельної діяльності: 712950 - 10694,25 - 7129,5 + 14259 = 709 385,30 грн. Загальна собівартість продукції: 5729297 + 709385,3 = 6 438 682,00 грн. 1.5 Дохід (виручка) від реалізації продукції торговельної діяльності в плановому році: Р = Зп +ТЗк = 142590 + 712950 - 135460,5 = 720 079,50 грн. Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції основного виробництва і торговельної діяльності в плановому році становить: 720079,5 + 7136630 = 7 856 709,00 грн. Загальна сума ПДВ = 7856709 * 1/6 = 1 309 451,5 грн. 1.6 Товарні продукти підприємства П9, П24 обкладаються акцизним збором. Ставка АЗ становить : П9 = 12 Євро/1000кг П24= 20 Євро/1000кг Обмінний курс 6,2 Грн./1Євро П9 = 12 * 4000 = 48000 Євро = 297 600 грн. П24 = 40 *6400 = 256000 Євро = 1 587 200 грн. Всього:1 884 800 грн. Таблиця 16 1.7 Розподіл обсягу виробництва і реалізації продукції за кварталами планового року, %
Назва (шифр) товарного продуктуОбсяг виробництва, тОбсяг реалізації, грн.
І кв.II кв.III кв.IV кв.І кв.II кв.III кв.IV кв.
П2672736832960100900,80110510,40124924,80144144,00
П984092010401200168168,00184184,00208208,00240240,00
П211134124214041620170270,1,186486,30210810,60243243,00
П221197131114821710329504,18360885,50407957,60470720,30
П231260138015601800201801,60221020,80249849,60288288,00
П241344147216641920242161,92265225,00299819,50345945,60
П251428156417682040285885,60313112,80353953,60408408,00
В 1-4-му кварталах передбачається такий обсяг виробництва відповідно : 1кв-21%, 2кв-23%, Зкв-26%,4-кв-30%
Визначаємо обсяг виробництва в 1-му кварталі, тОбсяг реалізації в 1-му кварталі становить, грн.
П2=0,21*3200=6720,21*480480=100900,80
П9=0,21*4000=8400,21*800800=168168,00
П21=0,21*5400=11340,21*810810=170270,10
П22=0,21*5700=11970,21*1569068=329504,18
П23=0,21*6000=12600,21*960960=201801,60
П24=0,21*6400=13440,21*1153152=242161,92
П25=0,21*6800=14280,21*1361360=285885,60
Таблиця 17 1.8 Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства за елементами витрат, %
Елемент витрат% від собівартості продукціїСобівартість виробленої продукції, грн.

Сума,

грн.

Матеріальні витрати615729297,003494871,00
Витрати на оплату праці13,55729297,00773455,10
Відрахування на соціальні заходи5,35729297,00303652,70
Амортизація9,15729297,00521366,00
Інші операційні витрати, всього11,15729297,00635951,97
В тому числі на:
послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів4,2635951,9726709,98
послуги підрядних організацій з утримання основних засобів2,1635951,9713354,99
витрати з охорони праці та техніки безпеки0,5635951,973179,76
інші операційні витрати4,2635951,9726709,98
Всього1005729297,00
1.9 25% послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів підприємство отримуватиме на умовах відстрочення платежу без оформлення векселів. Послуги що отримані на умовах відстрочення платежу : 25 * 26709,98 = 6 677,496 грн. 1.10 Адміністративні витрати: - витрати на оплату праці адміністративно-управлінському персоналу на суму 250 000,00 грн. - відрахування на соціальні заходи щодо цього персоналу за чинними нормативами 250000,00 * (32%+2,9%+1,9%+0,86%) 94 150,00 грн. - амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення 33 917,33 грн. - оплату послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення у розмірі 40% від суми амортизації цих засобів 13 566,93 грн. - оплату комунальних послуг, охорони у розмірі 2% від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат 5 465,00 грн. - витрати з охорони праці та техніки безпеки у розмірі 4% від суми оплати праці адміністративно-управлінського апарату 10 000,00 грн. - сплату податків, зборів, інших адміністративних витрат у розмірі 5% від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат 13 662,50 грн. Форма З Кошторис адміністративних витрат
№ п/пСтаття витратСума
1Оплата праці адміністративно-управлінському персоналу

250 000,00 грн.

2Відрахування на соціальні заходи

94 150,00 грн.

3Амортизаційні відрахування

33 917,33 грн.

4Оплата послуг підрядних організацій

13 566,93 грн.

5Оплата комунальних послуг, охорони

7 083,00 грн.

6Витрати з охорони праці і техніки безпеки

10 000,00 грн.

7Податки, збори, інші адміністративні витрати

17 707,50 грн.

Разом

378 940,50 грн.

1.11 Витрати на збут: - оплату праці працівників, зайнятих збутом продукції, на суму 82 800,00 грн. - відрахування на соціальні заходи щодо працівників, зайнятих збутом продукції за чинними нормативами 82800,0 * (32%+2,9%+1,9%+0,86%) 31 182,48 грн. - амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів 41 385,97 грн. - оплату послуг підрядних організацій з ремонту й утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів(50% від суми амортизаційних відрахувань) 20 692,98 грн. - витрати на охорону праці та техніку безпеки в підрозділах служби збуту (10% від суми оплати праці працівників зайнятих збутом продукції) 8 280,00 грн. Форма З Кошторис витрат на збут
№ п/пСтаття витратСума

1

2

3

1Оплата праці персоналу зайнятих збутом

82 800,00 грн.

2Відрахування на соціальні заходи

31 182,48 грн.

1

2

3

3Амортизаційні відрахування

41 385,97 грн.

4Оплата послуг підрядних організацій

20 692,98 грн.

5Витрати з охорони праці і техніки безпеки

8 280,00 грн.

Разом

142 955,46 грн.

1.12 Інші операційні витрати - витрати на дослідження розробки 14 500,00 грн. - собівартість реалізованої іноземної валюти 23 280,00 грн. - сумнівні (безнадійні) борги 8 300,00 грн. - втрати від знецінення запасів 15 400,00 грн. - визнані пені, штрафи, неустойки 13 750,00 грн. - витрати на утримання основних засобів, необоротних активів 13 354,99 грн. Форма З Кошторис інших операційних витрат
№ п/пСтаття витратСума
1витрати на дослідження розробки

14 500,00 грн.

2собівартість реалізованої іноземної валюти

23 280,00 грн.

3сумнівні (безнадійні) борги

8 300,00 грн.

4втрати від знецінення запасів

15 400,00 грн.

5визнані пені, штрафи, неустойки

13 750,00 грн.

6витрати на утримання основних засобів, необоротних активів

13 354,99 грн.

Разом

88 584,99 грн.

1.13 Під час здійснення операційної діяльності підприємство, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), планує одержати : дохід від реалізації іноземної валюти 24 000,00 грн. дохід від операційної оренди активів 17 200,00 грн. неустойки від партнерів за договорами 15 000,00 грн. гранти та субсидії 32 400,00 грн. Інші операційні доходи, всього = 24000 + 17200 + 15000 + 32400 = 88 600,00 грн. 1.14 Підприємство є одним з засновників підприємства М, його частка в статутному капіталі останнього становить 35%. Фінансовим планом підприємства М передбачено одержати 120000 грн. чистого прибутку. Дохід від участі в капіталі = 35% * 120000 = 42 000,00 грн. Таблиця 18 1.15 У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні сертифікати.
Сума тис. грн.Дохідність, %річнихДата придбання у звітному роціСертифікати випущені на термін, місяців
10018З1.106
Дохід від сертифікатів на плановий рік = 0,18 * 100000 / 365 * 120 = 5 918,00 грн. 1.16 1 квітня підприємство планує придбати на вторинному ринку цінних паперів пакет корпоративних облігацій, випущених строком на 6 років з дохідністю 20% річних. Номінальна вартість облігацій – 200000 грн., вартість купівлі 220000 грн., вартість послуг брокера - 700 грн. Дохід від цінних паперів на плановий рік = 0,20 * 20000 / 12 * 9 = 30 000,00 грн. Інші фінансові доходи = 5918 + 30000 = 35 918,00 грн. Довгострокові фінансові інвестиції : 220 000,00 грн. 1.17 У плановому році підприємство планує реалізувати основні засоби на суму (без ПДВ) 18000 грн. Залишкова вартість основних засобів становить 17000 грн. Інші доходи = 18 000,00 грн. Витрати = 17000 грн. + 700 грн. = 17 700,00 грн. 1.18 Для здійснення природоохоронний заходів у плановому році очікується надходження коштів у сумі 24 000 грн. з Фонду охорони навколишнього середовища 1.19 У звітному році підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ "АВ": 25% Плановий рік ТОВ"АТ" передбачає закінчити з чистими збитками у сумі 85000 грн. Втрати від участі в капіталі = 85000 * 25% = 21 250,00 грн. Інші витрати = 17700 + 21250 = 38 950,00 грн. 2. Розрахунки показників розділу фінансового плану "Приріст активів підприємства" Таблиця 19 2.1 Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції.
Назва (шифр) товарного продуктуПитомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції, грн./тПитомі капітальні вкладення на весь обсяг товарної продукції, грн.
П247,91153 312,00
П991,20364 800,00
П21151,90820 260,00
П2291,20519 840,00
П2340,34242 040,00
П2451,97332 608,00
П2557,88393 584,00

Всього

2 826 444,00

Визначаємо питомі капітальні вкладення (інвестиції) на кожний вид товарної продукції :
П2=47,91*3200=153 312,00 грн.
П9=91,20*4000=364 800,00 грн.
П21=151,90*5400=820 260,00 грн.
П22=91,20*5700=519 840,00 грн.
П23=40,34*6000=242 040,00 грн.
П24=51,97*6400=332 608,00 грн.
П25=57,88*6800=393 584,00 грн.
2.2 Структура основних засобів підприємства : основні засоби виробничого призначення 50% 1 413 222,00 грн. основні засоби загальновиробничого призначення 15% 423 966,60 грн. основні засоби загальногосподарського призначення 10% 282 644,40 грн. основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 15% 423 966,60 грн. інші основні засоби 10% 282 644,40 грн. 2.3 Очікуваний строк корисного використання основних засобів : основні засоби виробничого призначення 6 років основні засоби загальновиробничого призначення 10 років основні засоби загальногосподарського призначення 8 років основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 12 років інші основні засоби 11 років 2.4 Ліквідаційна вартість основних засобів (у відсотках до первісної вартості): основні засоби виробничого призначення 2% 28 244,64 грн. основні засоби загальновиробничого призначення 2% 8 479,33 грн. основні засоби загальногосподарського призначення 4% 11 305,78 грн. основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 6% 25 438,00 грн. інші основні засоби 3% 8 479,33 грн. 2.5 Основні засоби знаходяться в експлуатації до початку планового періоду 3 роки 2.6 Підприємством встановлені методи нарахування амортизації: Для основних засобів виробничого призначення - кумулятивний Арічн =АВ*Кк; АВ = Аперв. - Алікв.; АВ = 1413222,00 - 28264,44 = 1 384 957,56 грн. Кк1 = 6/(1+2+3+4+5+6) = 6/21 = 0,28571 Арічн1 = 1384957,56 * 0,28571 = 395 702,16 грн. Кк2 = 5/(1+2+3+4+5+6) = 5/21 = 0,23810 Арічн2 = 1384957,56 * 0,23810 = 329 751,80 грн. Кк3 = 4/(1+2+3+4+5+6) = 4/21 = 0,19048 Арічн3 = 1384957,56 * 0,19048 = 263 801,44 грн. Кк4 = 3/(1+2+3+4+5+6) = 3/21 = 0,14286 Арічн4 = 1384957,56 * 0,14286 = 197 851,08 грн. Таблиця 20 Розрахунок амортизації для основних засобів виробничого призначення.
ПеріодПервісна вартість, грн.Річна сума амортизації, грн.Накопичена сума амортизації, грн.Залишкова вартість, грн.
Дата придбання1 384 957,560,000,001 384 957,56
11 384 957,56395 702,16395 702,16989 255,40
21 384 957,56329 751,80725 453,96659 503,60
31 384 957,56263 801,44989 255,40395 702,16
41 384 957,56197 851,081 187 106,48197 851,08
Для основних засобів загальновиробничого призначення - прямолінійний Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п АВ = 423966,60 - 8479,33 = 415 487,27 грн. Арічн. = 415487,27 / 10 = 415 48,73 грн. Таблиця 21 Розрахунок амортизації для основних засобів загальновиробничого призначення.
ПеріодПервісна вартість, грн.Річна сума амортизації, грн.Накопичена сума амортизації, грн. Залишкова вартість, грн.
Дата придбання423 966,600,000,00423 966,60
1423 966,6041 548,7341 548,73382 417,87
2423 966,6041 548,7383 097,46340 869,14
3423 966,6041 548,73124 646,19299 320,41
4423 966,6041 548,73166 194,92257 771,68
Для основних засобів загальногосподарського призначення - прямолінійний Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п АВ = 282644,40 - 11305,78 = 271 338,62 грн. Арічн. = 271338,62 / 8 = 33 917,33 грн. Таблиця 22 Розрахунок амортизації для основних засобів загальногосподарського призначення.
ПеріодПервісна вартість, грн.Річна сума амортизації, грн.Накопичена сума амортизації, грн.Залишкова вартість, грн.
Дата придбання282 644,400,000,00282 644,40
1282 644,4033 917,3333 917,33248 727,07
2282 644,4033 917,3367 834,66214 809,74
3282 644,4033 917,33101 751,98180 892,42

4

282 644,4033 917,33135 669,31146 975,09
Для основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції - метод прискореного зменшення залишкової вартості Ар = ЗВ(АВ) * НАрічн.; НАрічн. = АВ/п * 2; НАрічн.% = НАрічн./АВ* 100% НАріч. = (423966,60 - 25438,00) / 12 * 2 = 66 434,72 грн. НАрічн% = (66421,43 / 398528,60) *100 = 16,67% АВ = ПВ-ЗВ= 423966,60 - 25438,00 = 398 528,60 грн. Таблиця 23 Розрахунок амортизації для основних засобів пов'язаних зі збутом продукції.
ПеріодПервісна вартість, грн.Річна сума амортизації, грн.Накопичена сума амортизації, грн.Залишкова вартість, грн.
Дата придбання423 966,600,000,00423 966,60
1423 966,6066 434,7266 434,72357 531,88
2423 966,6059 600,56126 035,28297 931,32
3423 966,6049 665,15175 700,43248 266,17
4423 966,6041 385,97217 086,40206 880,20
НА1=398 528,60*16,67%=66 434,72 грн.
НА2=357 531,88*16,67%=59 600,56 грн.
НАЗ=297 931,32*16,67%=49 665,15 грн.
НА4=248 266,17*16,67%=41 385,97 грн.
Для інших основних засобів - метод зменшення залишкової вартості Арічн. = ЗВ(ПВ) * Нарічн. НА = (1 - (ЛВ/ПВ)^(1/п)) * 100% НА=(1-(8479,33/ 282644,40)1/11)*100 = 27,32% Таблиця 24 Розрахунок амортизації для інших основних засобів.
ПеріодПервісна вартість, грн.Річна сума амортизації, грн.Накопичена сума амортизації, грн.Залишкова вартість, грн.
Дата придбання282 644,400,000,00282 644,40
1282 644,4077 216,9877 216,98205 427,42
2282 644,4056 121,70133 338,68149 305,72
3282 644,4040 789,54174 128,22108 516,18
4282 644,4029 646,05203 774,2878 870,12
Арічн.1=282 644,40*27,32%=77 216,98 грн.
Арічн.2=205 427,42*27,32%=56 121,70 грн.
Арічн.3=149 305,72*27,32%=40 789,54 грн.
Арічн.4=108 516,18*27,32%=29 646,05 грн.
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 4-й рік дорівнює :
197 851,08+41 548,73+33 917,33+41 385,97+29 646,05=

344 349,16

грн.

2.7 Для забезпечення зростання обсягу виробництва окремих видів продукції, що користуються підвищеним попитом, підприємство планує збільшити свої виробничі потужності за допомогою будівництва нового цеху основного виробництва і реконструкції діючих цехів допоміжного виробництва. Виявлено, що продукти П23 і П25 користуються підвищеним попитом і керівництво підприємства прийняло рішення збільшити випуск кожного виду цього продукту на 95%. Таблиця 25 Технологічна структура питомих капітальних інвестицій необоротних активів підприємства.
Елементи структури%Питомі капітальні інвестиції в П23, грн.Питомі капітальні інвестиції в П25, грн.
Капітальне будівництво (будівельно монтажні роботи)51123 440,40200 727,84
Придбання (виготовлення) основних засобів3482 293,60133 818,56
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів921 783,6035 422,56
Придбання (створення) нематеріальних активів614 522,4023 615,04
Питомі капітальні інвестиції в П23 - капітальне будівництво (будівельно- монтажні роботи): 51% * 242040 = 123 440,40 грн. Таблиця 26 Структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства.
Елементи структуриПриріст вир-цтва, %Сума інвестицій в приріст П23, грн.Сума інвестицій в приріст П25, грн.Всього грн.
Капітальне будівництво (будівельно монтажні роботи)95117 268,38190 691,45

307 959,83

Придбання (виготовлення) основних засобів9578 178,92127 127,63

205 306,55

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів9520 694,4233 651,43

54 345,85

Придбання (створення) нематеріальних активів9513 796,2822 434,29

36 230,57

Всього

229 938,00

373 904,80

Загальна сума інвестицій в приріст П23 і П25 = 229938,00 + 373904,80 = 603 842,80 грн. Питомі капітальні інвестиції в П23 - капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи), враховуючи приріст виробництва. грн. 0,95 * 123440,40 = 117 268,38 грн. Таблиця 27 2.8 Дані для визначення джерел фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво в плановому році.
Показник%

П23

грн.

П25

грн.

Сума

грн.

Планові нагромадження, %1011 726,8419 069,1530 795,98
Економія від зниження собівартості будівництва, %55 863,429 534,5715 397,99
Оборотні активи у капітальному будівництві на початок планового періоду, %2428 144,4145 765,9573 910,36
Планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планового періоду, %1821 108,3134 324,4655 432,77
Наявність кредиторської заборгованості на початок планового періоду, %1214 072,2122 882,9736 955,18
Перехідна кредиторська заборгованість на кінець планового періоду, %1517 590,2628 603,7246 193,97
Амортизаційні відрахування, %65223 826,95223 826,95
2.9 На модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва передбачається спрямувати 35% суми річних амортизаційних відрахувань підприємства і 10% чистого прибутку . Кошти від амортизації = 344349,16 * 0,35 = 120 522,21 грн. Кошти від чистого прибутку = - * 0,1 = 0,00 грн. Мобілізація = (73910,36 - 55432,77) - (36955,18 - 46193,97) = 27 716,38 грн. Форма 5 Кошторис капітальних інвестицій у приріст активів підприємства
№ п/пЗатрати і джерела фінансування капітальних інвестиційСума, грн.

1

2

3

Затрати

1Капітальні інвестиції у будівництво нового цеху основного виробництва307 959,83
2Капітальні інвестиції на модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва120 522,21

1

2

3

3Іммобілізація оборотних коштів в капітальному будівництві0
Всього затрат428 482,04

Джерела фінансування

1Внутрішні джерела фінансування, які мобілізуються під час будівництва :
а) мобілізація внутрішніх ресурсів 27 716,38
б) планові нагромадження 30 795,98
в) економія від зниження собівартості будівництва15 397,99
2Сума фінансування через банк354 571,69
3Джерела фінансування :
а) прибуток підприємства 0
б) амортизаційні відрахування 223 826,95
в) довгострокові кредити банку130 744,74
Всього джерел фінансування755 337,35
2.10 Для виготовлення продукції підприємство використовує сировину і матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, умови постачання й використання яких характеризуються такими даними, необхідними для розрахунку нормативу оборотних коштів. Таблиця 28 Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини.

п/п

ПоказникЗначення показника
1Кількість поставок у звітному році:
сировини "А"............................................................. 20
сировини "Б".............................................................. 30
сировини "В"............................................................. 30
2Страховий запас, % поточного запасу50
3Час на підготовку до виробництва, днів:
сировини "А"............................................................. 0
сировини "Б".............................................................. 5
сировини "В".............................................................. 10
4Час пробігу від постачальника до споживача, днів:
сировини "А"............................................................. 10
сировини "Б".............................................................. 5
сировини "В".............................................................. 3
5Час, необхідний для підготовки й відправки документів постачальника, обробки і оплати їх споживачем, днів:
сировини "А"............................................................. 7
сировини "Б".............................................................. 6
сировини "В".............................................................. 3
6Норми часу на приймання, розвантаження, складування, днів:
сировини "А"............................................................. 1
сировини "Б".............................................................. 2
сировини "В".............................................................. 1
Таблиця 29 Норми і умови для розрахунку нормативів інших елементів власних оборотних коштів та джерел їх приросту
№ п/пПоказникЗначення показника

1

2

3

1Інші сировина і матеріали, дні35
2Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, дні58
3Паливо, дні26
4Запасні частини, %11
5Тара й тарні матеріали, тис. грн.10
6Незавершене виробництво, дні14
7Витрати майбутніх періодів, тис. грн.4,8
8Готові вироби, дні7

1

2

3

9Стійкі пасиви на початок планового року, тис. грн.100
10Стійкі пасиви на кінець планового року, тис. грн.194
11Надходження інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва, тис. грн.32
12Короткострокові кредити банків, тис. грн. (14%річних)120
Форма 6 Розрахунок нормативу власних оборотних коштів, авансованих в сировину та матеріали на плановий рік.
Вид сировини, матеріалівЗапас у дняхВитрати на ІV-й квартал, тис. грн.Одноденні витрати, тис. грн.Норматив, тис. грн.
поточнийстраховийтехнологічнийтранспортнийчас на приймання, розвантаження, складуваннявсього норма запасу
12345678910
Сировина «А»18903131--592 027,46
Сировина «Б»12651226--496 539,16
12345678910
Сировина «В»126100129--553 832,14
Інші сировина й матеріали-----35--668 418,10
Всього422115441211 718 789,1019 097,662 310 816,86
Поточний запас Сировина "А" = 360 : 20 = 18 Сировина "Б" = 360 : 30 = 12 Сировина "В" = 360 : 30 = 12 Страховий запас = 50% поточного запасу Транспортний запас Сировина "А" = 10 - 7 = 3 Сировина "Б" = 5 - 6 = 1 Сировина "В" = 3 - 3 = 0 Витрати на ІV-й квартал, грн. = 0,30 * 5 729 297,00 = 1 718 789,10 Норматив = Тiv / 90 * Кп * N = 1718789,10 / 90 * 121 = 2 310 816,86 грн. (сировина і матеріали) Форма 7 Розрахунок сукупного нормативу власних оборотних коштів на плановий рік
№ п/пНормативні оборотні коштиНорматив на початок року, грн.Норматив на плановий рікНорматив на кінець року, грн.Приріст нормативу, грн.
Одноденні витрати, грн.Норма запасу, днів

1

2

3

4

5

6

7

1Сировина і матеріали2 079 735,17

-

-

2 310816,86231 081,69
2Куповані матеріали996 897,8519 097,66581 107 664,28110 766,43

1

2

3

4

5

6

7

3Паливо446 885,2419 097,6626496 539,1649 653,92
4Запасні частини для ремонту21 366,00--23 716,262 350,26
5Малоцінні та швидкозношувані предмети28 800,00--32 000,003 200,00
6Тара9 000,00--10 000,001 000,00
7Незавершене виробництво240 630,51--267 367,2426 736,73
8Витрати майбутніх періодів4 320,00--4 800,00480,00
9Готова продукція120 315,2619 097,667133 683,6213 368,36
Всього3 947 950,03--4 386 587,42438 637,39
Приріст оборотних активів підприємства становить: 438 637,39 грн. Суму оборотних коштів на початок планового року встановлюємо у розмірі 90% від нормативу оборотних коштів на кінець планового року. Куповані матеріали = 19097,66 * 58 = 1107664,28 грн. Паливо = 19097,66 * 26 = 496539,16 грн. Незавершене виробництво = 19097,66 * 14 = 267367,24грн. Форма 8 Розрахунок джерел покриття приросту оборотних активів підприємства в плановому році
№ п/пДжерелоСума грн.
1приріст оборотних активів438 637,39
2Джерела покриття
а) приріст стійких пасивів94 000,00
б) надходження малоцінного інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва32 000,00
в) короткострокові кредити банків120 000,00
г) чистий прибуток192 637,39
2.11 За наявними у підприємства угодами в плановому році передбачається 30,00% матеріалів і сировини , що надходитимуть від постачальників, оплачувати на умовах відстрочення платежу з оформленням заборгованості векселем. Сума що буде оплачуватись за рахунок векселів 30% * 2310816,86 = 693 245,06 грн. 3. Розрахунок показників розділу фінансового плану "Повернення залучених коштів" Таблиця 30 Характеристика заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків.
№ п/пПоказникСума
1Заборгованість банкам за раніше одержаними довгостроковими кредитами, тис. грн.

100

2Процентна ставка за кредит

14%

3Довгострокові кредити банків, строк погашення яких наступає в плановому році, тис. грн.

25,6

Сума % за раніше одержаний довгостроковий кредит: 100 * 14% = 14 000,00 грн. Довгостроковий кредит банку на капітальні інвестиції становить 130 744,74 грн. Сума для повернення за довгострокові кредити: 14 000,00 + 25,6 = 39 600,00 грн. Підприємство планує отримати короткостроковий банківський кредит під 18% річних на покриття приросту оборотних активів. Приріст оборотних активів становить 438 637,00 грн. % за кредит = 18% * 433,63 = 78 955,00 грн. Короткостроковий кредит банку під 14 % річних 120 000,00 грн. % за кредит = 14% * 120 000,00 = 16 800,00 грн. Загальна сума короткострокових кредитів банку: 438 637,00 + 120 000,00 = 558 637,00 грн. Сума для повернення % за короткостроковими кредитами банків: 78 955,00 + 16 800,00 = 95 755,00 грн. Сума для повернення % і основної суми боргу за короткострокові кредити: 95 755,00 + 558 637,00 = 654 400,00 грн. У звітному році підприємство емітувало корпоративні облігації на суму 500000 грн. Терміном на 5 років зі сплатою процентів раз в півріччя за купонною ставкою 18% річних. Частина облігацій (25%) не була реалізована у звітному році. Очікується їх реалізація в перших двох кварталах ( рівними частинами) планового року. Частина облігацій, що не була реалізована: 0,25 * 500 000,00 = 125 000,00 грн. У І-му і ІІ-му кварталах буде реалізовано облігацій по 62 500,00 грн. Сума доходу, яку виплатять по облігаціях, що будуть реалізовані в І-му кварталі: 62 500,00 * 0,18 = 11 250 грн. Сума доходу, яку виплатять по облігаціях, що будуть реалізовані в ІІ-му кварталі: 62 500,00 * 0,18 * 3/4 = 8 437,5 грн. Сума доходу, яку виплатять по раніше реалізованих облігаціях: 375 000,00 * 0,18 = 67 500,00 грн. Загальна сума, яку виплатять по облігаціях: 11250 + 8437,5 + 67500 = 87 187,5 грн. Фінансові витрати = 39 600,00 + 95 755,00 + 87 187,50 = 224 542,50 грн.

Форма 2

Розрахунок формування фінансових результатів

діяльності підприємства у 2003 році

Одиниця вимірювання: тис. грн.

ПоказникиКод рядкаПланований рікУ тому числі за кварталами

ІІІIIIIV

Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2407856,711649,911807,042042,742357,01

Податок на додану вартість2501309,45274,98301,17340,46392,84

Акцизний збір2601884,80395,81433,50490,05565,44

Інші вирахування з доходу2700,000,000,000,00

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2804662,46979,121072,371212,241398,74

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2906438,681352,121480,901674,061931,60

Валовий:

прибуток300-----

збиток310-1776,22-373,01-408,53-461,82-532,87

Інші операційні доходи, усього32088,6018,6120,3823,0426,58

у тому числі:

дохід від операційної оренди активів32117,203,613,964,475,16

одержані гранти та субсидії32232,406,807,458,429,72

Адміністративні витрати330378,9479,5887,1698,52113,68

Витрати на збут340142,9630,0232,8837,1742,89

Інші операційні витрати35088,5918,6020,3823,0326,58

Фінансові результати від операційної діяльності:360

прибуток361-----

збиток362-2298,11-482,60-528,57-597,51-689,43

Дохід від участі в капіталі37042,008,829,6610,9212,60

Інші фінансові доходи38035,927,548,269,3410,78

Інші доходи, усього39018,003,784,144,685,40

у тому числі:

дохід від реалізації фінансових інвестицій391-----

дохід від реалізації необоротних активів39218,003,784,144,685,40

дохід від реалізації майнових комплексів393-----

дохід від безоплатно одержаних активів394-----

Фінансові витрати400224,5447,1551,6458,3867,36

Інші витрати41038,958,188,9610,1311,69

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:420

прибуток421-----

збиток422-2465,68-517,79-567,11-641,08-739,70

Форма 1

Підприємство_____________________________

Коди

Орган управління__________________________

за ЄДРПОУ

Галузь___________________________________

за СПОДУ

Вид економічної діяльності__________________

за ЗКГНГ

Місцезнаходження_________________________

за КВЕД

Телефон__________________________________

Прізвище та ініціали керівника_______________

Фінансовий план підприємства

на 2003 рік

Одиниця вимірювання: тис. грн.

ПоказникиКод рядкаПланований рік, усьогоУ тому числі за кварталами

ІІІIIIIV
1234567

І. Джерела формування та надходження коштів

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування010-----

Нерозподілений прибуток минулих періодів020-----

Амортизаційні відрахування030344,3572,3179,2089,53103,31

Довгострокові кредити банків040130,7527,4630,0734,0039,23

Інші довгострокові фінансові зобов'язання050125,0062,5062,50--

Інші довгострокові зобов'язання060-----

Короткострокові кредити банків070558,64117,31128,49145,25167,59

Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт, надання послуг080-----

Векселі видані090693,25145,58159,45180,25207,98

Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочення платежу1006,681,401,541,742,00

Цільове фінансування і цільові надходження, усього11024,005,045,526,247,20

у тому числі:

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)111-----

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати): надходження з фонду охорони навколишнього середовища11224,005,045,526,247,20

Інші джерела (розшифрувати)120-----

II. Приріст активів підприємства

Капітальні інвестиції, усього130603,84126,81138,88157,00181,15

у тому числі:

капітальне будівництво131307,9664,6770,8380,0792,39

придбання (виготовлення) основних засобів132205,3143,1247,2253,3861,59

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів13354,3511,4112,5014,1316,31

придбання (створення) нематеріальних активів13436,237,618,339,4210,87

1234567

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів140120,5225,3127,7231,3436,16

Довгострокові фінансові інвестиції150220,00-220,00--

Приріст оборотних активів підприємства160438,6492,11100,89114,05131,59

Поточні фінансові інвестиції170-----

Інші витрати (розшифрувати)180-----

III. Повернення залучених коштів, усього

190872,34183,19200,64226,81261,70

у тому числі:

довгострокові кредити банків191130,7527,4630,0734,0039,23

інші довгострокові фінансові зобов'язання19287,1918,3120,0522,6726,16

інші довгострокові зобов'язання193

короткострокові кредити банків194654,40137,42150,51170,14196,32

повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету195-----

відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань196-----

IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів

200

сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, всього------

у тому числі:

податок на прибуток-----

інші податки та обов'язкові платежі201-----

Внески до державних цільових фондів, усього210125,3326,3228,8332,5937,60

у тому числі:

внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування211106,5022,3724,5027,6931,95

внески на соціальне страхування21212,512,632,883,253,75

внески на страхування на випадок безробіття2136,321,331,451,641,90

Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році214-----
Інші обов'язкові платежі (розшифрувати): ПДВ та Акцизний збір.2203194,25670,79734,68830,51958,28

V. Покриття збитків минулих періодів

230-----

Керівник підприємства

(підпис)

(розшифрувати)

ВИСНОВКИ Зробивши відповідні розрахунки (проаналізувавши собівартість продукції, дохід (виручку) від реалізації, а також: доходи від різних видів діяльності), можна сказати, що підприємство є збиткове. Це в першу чергу пов'язано високою собівартістю продукції і низькою націнкою. Великими є адміністративні витрати і витрати на збут. Незначну частку становлять фінансові втрати. Для виведення підприємства з ряду збиткових потрібно здійснити такі заходи: 1) потрібно збільшити обсяги виробництва товарів в яких є висока різниця між: ціною продажу та собівартістю (це продукти : П9, П21, П25); 2) потрібно зменшити обсяги виробництва товарів в яких є малою різниця між ціною продажу та собівартістю (це продукти : П22, П23); 3) скоротити витрати на збут і адміністративні витрати; 4) для зменшення втрат від участі в капіталі продати свою частку в ТОВ "АТ" 5) визначити оптимальний обсяг виробництва підакцизних товарів; Список використаної літератури. 1) Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. Посібник.-Київ: ЦУЛ, 2ОО2.-46Ос. 2) Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльністьпідприємства : Підручник.- К: Либідь, 1998.-312с. 3) Фінанси підприємств : Навчальний посібник : Курс лекцій /За ред. Д.е.н., проф..Г.Л. Кірійцева. - Київ : ЦУЛ, 2002.-268с;