Каталог :: Философия

: Эфтаназия

   Ñïèñîê èñïîëüçóåìîé ëèòåðàòóðû:
   Æóðíàë “Ôèëîñîôñêèå íàóêè” N6, 1990:
   “Ýâòàíàçèÿ” Ôèëèïïà Ôóò.
   Ôèëèïïà Ôóò èñïîëüçîâàëà âñïîìîãàòåëüíûé ìàòåðèàë ó:
·   Alexander Leo.Medical Science under Dictatorschip // New England
Journal of Medicine.
·   Feinberg. Human Rights // Moral Problems in Medicine.
   Rachels James. Active and Passive Euthanasia // New England Journal of Medicine.
   ... è äð.