Каталог :: Безопасность жизнедеятельности

Реферат: Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

           Міністерство освіти та науки України           
          Національна Металургійна Академія України          
               Кафедра охорони праці               
                   Реферат                   
                  На тему:                  
   “Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок”   
                                    Виконала:
                             cтудентка групи ФК-03-2
                               Літвінова Валентина
                                   Перевірив:
                               Доц. Каракаш О. І.
                м. Дніпропетровськ                
                   2004 р.                   
              I. Вимоги до працівників              
1.
Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до
галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань
охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до
електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ.
2.
Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової
діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про
медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України за №136/345.
3.
Працівники, що обслуговують електроустанов­
ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займа­
ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо­
відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:
1) для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти
інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з
оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Інструктаж з електробезпеки на І групу має провади­ти особа, відповідальна за
електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,— особа зі складу
елек­тротехнічних працівників з групою III.
Мінімальний стаж роботи в електроустановках і ви­дання посвідчень працівникам
з групою І не вимага­ються;
2)   особам молодшим за 18 років не дозволяється
присвоювати групу вище II;
3)   для присвоєння чергової групи з електробезпеки
необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроуста­новках з попередньою
групою;
4)   для одержання груп II-III працівники мають:
а)       чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з робо­тою в
електроустановках;
б)      звати і уміти застосувати на практиці ці та інші
правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка
виконується;
в)      знати будову і улаштування електроустановок;
г)       уміти практично надавати першу допомогу потер­пілим в разі
нещасних випадків, в тому числі застосо­вувати способи штучного дихання і
зовнішнього масажу серця;
   
   
5)   для одержання груп ІУ-У додатково необхідно знати компонування
електроустановок і уміти організу­вати безпечне проведення робіт, уміти
навчити праців­ників інших груп Правилам безпеки і наданню першої
допомоги потерпілим від електричного струму;
6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги
пунктів Правил безпечної експ­луатації електроустановок.
Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення
встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов'язаний мати при
собі під час роботи.
Посвідчення про перевірку знань працівника є доку­ментом, який засвідчує
право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.
Посвідчення про перевірку знань видається працівни­кові комісією з перевірки
знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки
після внесення відповідних записів.
Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою
посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності
посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не
допускається.
Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за
відсутності місця для за­писів.
Посвідчення про перевірку знань вилучається у пра­цівника комісією з
перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного
підрозділу - в разі ви-гасання терміну дії медичного огляду.
Посвідчення про перевірку знань складається з твер­дої обкладинки і блоку
сторінок.
4.
Забороняється допускати до роботи в електро­установках осіб, які не пройшли
навчання і перевірку знань цих Правил.
Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких
висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню
таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з пере­вірки знань
з питань охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджуєть­ся керівництвом підприємства.
   
   
Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма
якого приведені в додатку 3.
Сторінки журналу мають бути пронумеровані, про­шнуровані і скріплені печаткою
підприємства на арку­шах формату А4.
Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу
комісії допускається підпи­сувати протокол один раз після перевірки усієї
групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких прове­дено.
В графі 4 зазначається: допускається працівник до роботи в електроустановках
до 1000 В, або до і вище 1000 В.
Для інспектувальних працівників і фахівців з охо­рони праці зазначається:
"допускається як інспектувальна особа".
Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань
покладається на особу, відпо­відальну за електрогосподарство.
Термін зберігання журналу - 3 роки після останньо­го запису.
Перевірка знань з технології робіт (правила експлу­атації, виробничі
інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки
знань з без­печної експлуатації електроустановок, в цьому разі ро­биться
окремий запис в журналі.
5.   Забороняється допускати до роботи працівників
з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а
також з явними ознаками захворювання.
6.   Забороняється виконання розпоряджень та
завдань, що суперечать вимогам цих Правил.
7.   Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання
вимог цих Правил.
У випадку , якщо працівник самостійно не спромож­ний вжити дійових заходів з
усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити
про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника
вищого рівня.
8.   В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення
потерпілого від дії електрично­
го струму має бути виконано негайно , без попереднього
дозволу.
9.   Працівники, що порушили вимоги цих Пра­вил, усуваються від роботи і
несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно
з
чинним законодавством.
   
   
10.      Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без
позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.
II. Оперативне обслуговування
1.   Оперативне обслуговування електроустановок
може здійснюватися як місцевими оперативними чи опе­ративно-ремонтними
працівниками, за якими закріпле­на ця електроустановка, так і виїзними, за
якими зак­ріплена група електроустановок.
Вид оперативного обслуговування, кількість опера­тивних працівників в зміну
чи на електроустановці виз­начаються особою, відповідальною за
електрогосподар­ство, за узгодженням з керівництвом підприємства
(організації) і зазначається в місцевих інструкціях.
2.   До оперативного обслуговування електроуста­новок допускаються
працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні
інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли
на­вчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та
ПТЕ.
3.   Оперативні працівники, які обслуговують елек­троустановки одноосібне,
та ті старші в зміні чи бригаді
оперативні працівники, за якими закріплені електроус­тановки, повинні мати
групу з електробезпеки IV в еле­ктроустановках напругою понад 1000 В і III -
в елек­троустановках напругою до 1000 В.
4.   Оперативні працівники повинні працювати за
графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство
підприємства чи структурного підрозді­лу.
5.   Оперативні працівники, які заступають на чер­гування, мають прийняти
зміну від попереднього черго­вого , здати зміну наступному черговому у
відповідності з графіком.
Припинення чергування без здачі зміни забороняєть­ся. У виняткових випадках
залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника
ви­щої посади.
6.   Під час приймання зміни оперативний праців­ник зобов'язаний:
-              ознайомитися зі схемою і станом та режимом
робо­ти устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі,
встановленому інструкцією;
-              одержати від чергового, який здає зміну,
інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд
для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що
перебуває в ремонті або резерві.
-              перевірити і прийняти інструмент, матеріали,
ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;
-       ознайомитися з усіма записами та розпорядження­
ми за час, що минув з його останнього чергування;
-       оформити приймання зміни записом у журналі,
відомості, а також в оперативній схемі власним підпи­сом та підписом
працівника, який її здає;
-       доповісти старшому зміни про початок чергування та про
неполадки, виявлені під час прийняття зміни.
7.     Прийняття і здача зміни безпосередньо під час
ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по
вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.
8.     Забороняється прийняття і здача зміни у ви­падках, коли на
дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування
забруднене.
Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального
режиму його роботи, допус­кається тільки з дозволу особи, відповідальної за
елек­трогосподарство підприємства, або оперативного праців­ника вищого рівня,
про що робиться запис в оператив­ному журналі.
9.   Оперативні працівники під час свого чергуван­ня є відповідальними за
правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на
закріпленій за ними дільниці.
10.      Старший в зміні оперативний працівник або
одноособово, або спільно з адміністрацією підприємства
(цеху, дільниці) повинен виконувати обґрунтовані вимо­ги працівників
енергопостачальної організації.
11.                  Старший в зміні оперативний працівник
зо­бов'язаний негайно повідомити диспетчера енергопоста­чальної організації
про аварії, які спричинили відклю­чення однієї або кількох ліній
електропередачі, що жив­лять підприємство.
Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з
енергопостачальною організа­цією, визначається особою, відповідальною за
електро­господарство, затверджується керівником, погоджується
12.                  В разі порушення режиму роботи,
пошкод­женні чи аварії електроустаткування оперативний прац­івник
зобов'язаний негайно вжити заходів з відновлен­ня схеми нормального режиму
роботи і повідомити проте, що сталося, безпосередньо старшому у зміні
праців­нику або особі, відповідальній за електрогосподарство.
У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії
старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе
керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.
13.                  Оперативні працівники повинні проводити
обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень
на закріпленій за ними дільниці.
Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:
-  адміністративно-технічним працівником з групою V
в електроустановках понад 1000 Віз групою IV - в
електроустановках до 1000 В;
-  оперативним працівником, який обслуговує цю еле­ктроустановку.
Огляд електроустановок неелектротехнічними праців­никами та екскурсії, за
наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під наглядом
праці­вника з групою IV, який має право одноосібного огляду.
Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.
Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний
огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і
затверджуєть­ся керівником підприємства.
14.   Під час огляду в електроустановках понад
1000 В забороняється відкривати двері приміщень, ко­мірок, що не обладнані
сітчастими огорожами або бар'є­рами, якщо відстань між дверима і
струмовідними час­тинами менша за зазначену в таблиці 2.3. Перелік та­ких
приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за
електрогосподарство.
В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок
обладнаний сітчастими огорожами або бар'єрами, під час огляду забороняється
відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'­єри.
15.            Забороняється під час огляду електроустано­вок
виконувати будь-яку роботу.
   
   
16.            Огляди, виявлення і ліквідація несправнос­тей в
електроустановках без місцевих чергових праців­ників виконуються
централізовано виїзними працівни­ками, що здійснюють нагляд і роботи на
об'єкті (групиоб'єктів). Періодичність цих робіт встановлюється
особою, відповідальною за електрогосподарство, залеж­но від місцевих умов.
Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.
17.            Працівники, які не обслуговують дану
елек­троустановку, допускаються до огляду з дозволу особи,
відповідальної за електрогосподарство підприємства, це­ху, дільниці.
18.            Двері приміщень електроустановок (щитів,збірок
тощо) мають бути постійно замкнені.
Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких
є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і
камер.
19.            Ключі повинні бути пронумеровані і перебу­вати на
зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників. В
електроустановках без місце­вих оперативних працівників ключі повинні
перебуватина пункті керування у оперативного працівника, який є старшим по
зміні. Ключі слід видавати під розписку:
-  під час огляду працівникам, яким дозволено одно­
особовий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам,
в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час
виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;
-  на час виконання робіт за нарядом чи за розпоряд­женням – керівнику
робіт, до пускачеві або наглядачеві.
Ключі підлягають поверненню щоденно після закін­чення роботи.
Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних
працівників ключі підлягають поверненню не пізніше наступного дня після
повного закінчення робіт.
20.
Особисті ключі для входу в приміщення доз­воляється мати тільки оперативним
працівникам, які приймають і здають зміну по телефону.
В приміщеннях електроустановок забороняється збе­рігання матеріалів та
інструментів, що не належать до даної електроустановки.