Каталог :: Страхование

Курсовая: Strahovanie

   
           Latvijas Universitāte           
       Ekonomikas un vadības fakultāte        
            Finansu institūts            
                                     
   
   
   
               Kursa darbs               
   
   
      studiju kursā: Apdrošināšana      
   
   
   
   Apdrošināšanas būtība, nepieciešamība
un piedāvātās iespējas.
   
   
                                     
   
                                     
                                     
            Rīga 2000            
   
   
                                     
              Saturs              
   
   
   
   Ievads
   1.Kravu apdrošināšana
   2.Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana
   3.Zaļā karte
   4.Automašīnas apdrošināšana nelaimes gadījumiem
   5.Apdrošināšana nelaimes gadījumiem autotransportā
   6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana      
   7.Īpašuma apdrošināšana
   7.1. Privāt personu īpašuma apdrošināšana
   8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas
apdrošināšana
   9. Celtniecības risku apdrošināšana
   10. Ārstu profesionālās atbildības
apdrošināšana
   11. Pārapdrošināšana
   Secinājumi un priekšlikumi
   Izmantotās literatūras un avotu saraksts
   
                                     
   
   
              Ievads              
                                     
   Apdrošināšana, tāpat kā jebkurš cits
uzņēmējdarbības veids pakļauts tirgus pamatlikumam -
pieprasījums nosaka piedāvājumu. Tādejādi pats
apdrošināšanas bizness atkarīgs no sabiedrības
maksātspējas līmeņa un no uzticēšanās
apdrošināšanas sabiedrībām. Atsevišķu firmu
neveiksmīgā finansiālā darbība, piemēram,
“Polise”, negatīvi iespaidoja apdrošināšanas sfēras
attīstību. Un tomēr, apdrošināšanas biznesam ir
liela loma Latvijas tirgus ekonomikā un tas attīstas ļoti
strauji. Apdrošināšanas prēmiju apmērs ir audzis,
kā arī audzis ir noslēgto līgumu skaits.
   Ir ļoti svarīgi panākt to, lai sabiedrība saprastu ka
apdrošināšanas bizness daļēji nosaka sabiedrības
stabilitāti un tas ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju
maksātspējas, bet arī no likumdošanas un
kontrolējošo struktūru darba. Pie mums, diemžēl,
daudzi likumi tiek pieņemti ar novēlošanos. Piemēram,
likuma “Par valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju”
projekts bija sagatavots jau 1993.gadā, bet ministru kabinets to
pieņēma aptuveni trīs gadus vēlāk.
   Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto
pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek
piedāvātas visdažādākās iespējas,
visdažādākajās jomās.
   Kursa darba mērķis ir izpētīt, kādas iespējas
sabiedrībai piedāvā apdrošināšanas tirgus, un
kāda var būt apdrošināšanas nozīme cilvēka
dzīvē.
   Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors ir izvirzījis
sekojošus uzdevumus:
   1) Pamatojoties uz pieejamo literatūru izpētīt
apdrošināšanas nozīmi;
   2) Izpētīt dažādu
apdrošināšanas nozaru piedāvātās iespējas
gan juridiskām, gan fiziskām personām;
   3) Izstrādāt priekšlikumus.
   Darba apjoma ierobežojuma dēļ nav iespējams
izpētīt visas apdrošināšanas piedāvātās
iespējas, tādēļ tiks pētīti atsevišķi
apdrošināšanas veidi, kuri ir atlasīti pēc autora
izvēles.  
   
   
   1.Kravu apdrošināšana.
   
   Ikvienas kravas pārvadājums ir pakļauts dažādiem
riskiem, tāpēc kravas nosūtītājs vai
saņēmējs ir ieinteresēts, lai viņa preču krava
tās transportēšanas laikā tiktu saglabāta bez
bojājumiem vai zudumiem. Iespējamos zaudējumus var
samazināt, kravas apdrošinot, taču nepieciešams
izvēlēties drošu sadarbības partneri –
apdrošināšanas sabiedrību. Konsultējot
apdrošināšanas jautājumos Apdrošināšanas
sabiedrībai ne tikai jāgarantē kompensācijas
saņemšana kravas bojājumu vai zaudējuma gadījumā,
bet arī jāpalīdz klientam tā biznesā. Sabiedrība
sniedz informāciju, kā uzlabot kravas transportēšanas
apstākļus, kā samazināt risku iespējamību un
kā pareizi veikt dokumentu noformēšanu, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam. Savlaicīgi uzsākot
kravas apdrošināšanas jautājumu risināšanu,
iespējams noslēgt abpusēji izdevīgu un veiksmīgu
apdrošināšanas līgumu. Līgums rūpīgi
jāsagatavo Lai varētu noslēgt kravu
apdrošināšanas līgumu, klientiem ir jāsagatavo
sekojoši dokumenti: 
   • pirkšanas pārdošanas līgumu;
   • kravas transportēšanas pavadzīmi – konosamentu, CMR u.c.
(tajā norādīts transporta līdzeklis un kravas
sastāvs); 
   • rēķinu, kurā norādīta kravas vērtība; 
   • uzņēmuma reģistrācijas apliecību
(juridiskām personām) vai pasi (fiziskām personām). 
   Ļoti svarīga ir vienošanās ar klientu par to, kādi
riski tiek segti, jo tas abām līgumslēdzējām
pusēm palīdz izvairīties no nevajadzīgiem
pārpratumiem. Risks jānovērtē precīzi un pilnīgi
Tikpat saprotama ir arī nepieciešamība sabiedrībai
iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par
apdrošināto kravu, kura palīdz precīzāk
novērtēt risku. Vēlams iesniegt šādu informāciju
un dokumentus: 
   • kravā ietilpstošo preču veidus, to iesaiņojumu,
daudzumu un svaru; 
   • kā krava tiks novietota transporta līdzeklī,
piemēram, kuģī – uz klāja vai tilpnē, kā to
nostiprina; 
   • kuģa nosaukumu, ja iespējams – tā būvēšanas
gadu, karogu utt. (ja kravu pārvadā ar kuģi); 
   • kravas iekraušanas, pārkraušanas un izkraušanas
vietas (ostas, pilsētas u.tml.); 
   • ziņas par kravas vērtību. 
   Iesaka labāko risinājumu Apdrošināmos riskus
nosacīti varētu iedalīt divās grupās, un, pamatojoties
uz klienta sniegto informāciju, apdrošināšanas
sabiedrības kravu apdrošināšanas speciālisti
palīdz izvēlēties katram pārvadājumam
atbilstošāko apdrošināšanas variantu.
Vienkāršākais variants aptver kravas
apdrošināšanu transporta līdzekļu avāriju
gadījumiem, bet visu risku apdrošināšana papildus vēl
ietver zādzības, ūdens iedarbību uz kravu un tās
noskalošanu no kuģa klāja, kravas bojājumus, to iekraujot
vai izkraujot, dabas katastrofas un citus riskus. Lielas un dārgas kravas,
kuras tiek apdrošinātas par ievērojamām summām,
noteikti papildus vēlreiz tiek pārapdrošinātas Anglijas,
Vācijas vai Šveices apdrošināšanas
kompānijās. Pārapdrošināšana ļauj
ievērojami drošāk justies ne tikai
apdrošinātājam, bet arī klientam. Izmanto starptautiskus
noteikumus Apdrošinot kravu pārvadājumus, daudzas
apdrošināšanas sabiedrības strādā pēc citu
valstu noteikumiem, piemēram, sabiedrība BALTA strādā
pēc Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem
(Institute Cargo Clauses), kā arī pēc sabiedrības
pašas izstrādātajiem divu veidu kravu
apdrošināšanas noteikumiem. Londonas noteikumus izmanto
galvenokārt kravu pārvadājumu apdrošināšanā
starpvalstu tirdzniecībā, un apdrošināšanas polise
tiek noformēta angļu valodā, sabiedrības
izstrādātos pielieto pārvadājumos pa Latviju, Baltijas
valstīm, Baltkrieviju, Ukrainu un Krievijas Eiropas daļu.
Apdrošināšanas tarifus nosaka attiecīgā riska
izvērtējums un pārapdrošināšana. Augsta riska
pakāpe ir alkohola un tabakas izstrādājumu kravu
pārvadājumiem uz Krieviju, kā arī kuģu reisiem uz
Āfriku un Dienvidameriku (attiecībā uz zādzības
riskiem). Svarīga loma starpvalstu kravu apdrošināšanā
ir starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem INCOTERMS, kuri
reglamentē pārdevēja un pircēja attiecības un
norāda, kuram no viņiem ir jāapdrošina krava, un tas ir
jāievēro, slēdzot kravu apdrošināšanas
līgumus. Izdevīgi noteikumi pārvadājumiem Latvijā
Pēc pasaules praksei atbilstošiem apdrošināšanas
principiem darbojas sabiedrības izstrādātie noteikumi Preces
ceļā, kuri atvieglo kravu pārvadājumu
apdrošināšanu Latvijas teritorijā. Noteikumi paredz, ka
sabiedrība uz noteiktu laika posmu (mēnesi, pusgadu, gadu utt.) ar
klientu noslēdz līgumu, kurā, balstoties uz savstarpējo
uzticību, dokumentāla atskaite praktiski nenotiek. Polisi
noformē pēc klienta sniegtās informācijas par to, kāda
varētu būt pārvadājamo preču vidējā
vērtība vienai kravai un arī kravu kopapjoms un to ņemot
vērā, tiek aprēķināta apdrošināšanas
prēmija (maksājums par apdrošināšanu). Iespējama
papildus apdrošināšana Saskaņā ar noteikumiem Preces
ceļā sabiedrība atlīdzina zaudējumus kravas
daļējas vai pilnīgas bojāejas gadījumā tās
transportēšanas laikā, ko izraisījis: – ugunsgrēks,
eksplozija; – vētra, zibens spēriens; – transporta līdzekļa
avārija. Kravu var apdrošināt papildus – zādzības un
laupīšanas gadījumam, bojājumu gadījumam preču
iekraušanas un izkraušanas laikā no automobiļa un citiem
riskiem. Tas notiek atsevišķi vienojoties un ierakstot to
īpašos nosacījumos polisē. Šajā
gadījumā apdrošinājuma ņēmējam būs
jāiemaksā arī papildus apdrošināšanas
prēmija. Apdrošināšanas gadījumā zaudējumu
summā iekļauj (nepārsniedzot apdrošinātās kravas
vērtību) arī saprātīgus izdevumus par kravas
glābšanas darbiem. Kravu apdrošināšana
kaimiņvalstīs Otri sabiedrības izstrādātie Kravas
apdrošināšanas noteikumi paredzēti lietošanai
Latvijā, un polise tiek noformēta latviešu valodā,
taču tos var izmantot kravu pārvadājumu
apdrošināšanā Lietuvā, Igaunijā,
Baltkrievijā, Ukrainā un Krievijas Eiropas daļā.
Saskaņā ar šiem noteikumiem apdrošinātājs
atlīdzina zaudējumus kravas daļējas vai pilnīgas
bojāejas gadījumā transportēšanas laikā, ko
izraisījis ugunsgrēks, eksplozija, vētra, zibens spēriens,
kuģa uzskriešana sēklim, tā nogrimšana, transporta
līdzekļa avārija u.c. Kravu var apdrošināt arī
zādzības un citas personas prettiesiskas rīcības
gadījumam, speciāli par to vienojoties, ierakstot to īpašos
nosacījumos un samaksājot papildu prēmiju. Visas prasības
(pretenzijas), kas izriet no apdrošināšanas līguma un kas
iesniegtas Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos
termiņos, izskata apdrošinātājs, kā arī tiesa
saskaņā ar LR likumiem. Stabiliem un uzticamiem klientiem –
atvērtā polise Klientiem, kuriem kravas jānosūta
regulāri, sabiedrība piedāvā noslēgt
apdrošināšanas līgumu uz noteiktu laika periodu(
praksē visbiežāk uz gadu), tādējādi samazinot
savus administrācijas izdevumus, atvieglojot atskaišu un
norēķinu kārtību, kā arī ievērojami ietaupot
abu pušu laiku. Atvērtā polise prasa īpašu
apdrošinātāja un klienta savstarpēju uzticību,
tāpēc šādu pakalpojumu sabiedrības klienti var
saņemt tikai pēc ilgstošas sadarbības. Pēc
apdrošināšanas līguma – atvērtās polises –
noslēgšanas, uz noteiktu laiku(mēnesi, pusgadu, gadu) visas
līgumā norādītās kravas šajā laika
posmā ir apdrošinātas. Klients saņem
apdrošināšanas sabiedrības veidlapas – kravu
deklarācijas, kuras viņam jāaizpilda nākošā
mēneša sākumā. Tajās jāieraksta informācija
par visiem notikušajiem kravu pārvadājumiem
iepriekšējā mēnesī, kuri ir apdrošināti
saskaņā ar šo apdrošināšanas polisi.
Aizpildīto kravu deklarāciju klients iesniedz sabiedrībā,
kur aprēķina pēc apdrošināšanas polisē
norādītā tarifa kopējo klienta
apdrošināšanas prēmiju (maksājumu par
apdrošināšanu) par iepriekšējo mēnesi.
Sabiedrība paziņo klientam šo maksājuma summu, un klientam
tā jāsamaksā līdz noteiktā termiņa beigām.
Jārīkojas atbilstoši līgumam Ja kravas
pārvadājuma laikā notiek kravas bojājums vai zaudējums
(iestājas apdrošināšanas gadījums),
apdrošinājuma ņēmējam nekavējoties
jāziņo attiecīgajām valsts institūcijām:
ceļu policijai, ugunsdzēsējiem, policijai, kā arī
jāpaziņo apdrošinātājam un neatkarīgajiem kravu
ekspertiem, kas nodarbojas ar starpgadījuma izmeklēšanu un
dokumentāru noformēšanu, kā arī rūpējas, lai
vainīgā puse atlīdzinātu radušos zaudējumus.
Apdrošināšanas ņēmējam nepieciešams veikt
arī visus iespējamos pasākumus kravas tālākas
bojāšanas vai nozagšanas novēršanai. Kravas
apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai
apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas
sabiedrībai jāiesniedz visa apdrošināšanas
līgumā minētā dokumentācija. Jāmēģina
samazināt zaudējumus Londonas Apdrošinātāju
Institūta noteikumiem atbilstošais preču glabātāja
pienākumu pants Bailee Clause nosaka, ka apdrošinājuma
ņēmēja vai viņa aģentu pienākums visos
gadījumos ir veikt tādus saprātīgus pasākumus, kuru
mērķis ir novērst vai samazināt zaudējumus, kā
arī nodrošināt visu tiesību realizāciju
attiecībā uz pārvadātājiem, uzglabātājiem
vai kādu citu trešo personu. Apdrošinājuma
ņēmējam 1) jāpiesaka pretenzija
pārvadātājiem, ostas dispečeriem vai citiem
uzglabātājiem par jebkuru iztrūkstošo iesaiņojuma
vienību, izmantojot noteiktu vēstules paraugu. 2)Saņemot preces
apšaubāmā stāvoklī, nekādos apstākļos
neapstiprināt (izņemot rakstisku protestu), ka preces saņemtas
bez jebkādiem iebildumiem. 
   3)  Izmantojot pārvadājumos konteinerus,
jāseko, lai konteinerus un to plombas nekavējoties
pārbaudītu atbildīga amatpersona. Ja piegādātais
konteiners ir bojāts vai bez plombām, vai tās bojātas,
savādākas, nekā norādīts pārvadājuma
dokumentos, attiecīgi jānoformē kravas pieņemšana.
Visas bojātās un neatbilstošās plombas jāsaglabā
turpmākai pārbaudei. 
   4)Ja ir redzami jebkādi bojājumi vai zudumi, nekavējoties
jāpieprasa pārvadātājiem vai preču
glabātājiem kravas apskate un jāiesniedz pretenzija
pārvadātājiem vai preču glabātājiem par jebkuru
šādā apskatē konstatēto zaudējumu vai
bojājumu. 
   5)Par bojājumiem vai zudumiem, kuri nav bijuši redzami preču
saņemšanas laikā, rakstiski jāpaziņo
pārvadātājiem vai preču glabātājiem 3 dienu
laikā pēc preču saņemšanas. 
   Apdrošinājuma ņēmēja vai viņa aģentu
pienākums ir arī nodrošināt regresa tiesību
saglabāšanu pret pārvadātāju vai jebkuru citu pusi,
kura ir atbildīga par zudumiem vai bojājumiem
apdrošinātajām precēm. Jāievēro visi noteikumi
Preču saņēmējiem un viņu aģentiem būtu
vēlams iepazīties ar ostas vadības izstrādātajiem
noteikumiem preču izkraušanas ostā. Pretenziju iesniegšanas
gadījumā pret pārvadātājiem un citām
personām atbilstoši pārvadāšanas noteikumiem
nedrīkst piemērot prasību noilguma termiņu. Ja pretenziju
vai jebkurus pārvadātāju pieprasītos dokumentus nevar
saņemt noteiktajā laika periodā, pārvadātāji
jālūdz to pagarināt, bet, ja viņi nevēlas to
darīt, jāziņo apdrošināšanas sabiedrībai un
jāvienojas par turpmāko rīcību. Atlīdzības
saņemšana Klientam jārēķinās ar to, ka tikai
ļoti retos gadījumos apdrošināšanas
atlīdzību iespējams saņemt uzreiz pēc
apdrošināšanas gadījuma. Parasti tā tiek
izmaksāta pēc apdrošināšanas gadījuma
konstatācijas, un visu polisē paredzēto dokumentu
saņemšanas (iesniegums, oficiālas iestādes izziņa par
notikušo ar kravu, citi papildus dokumenti par kravu, arī
neatkarīgo kravas ekspertu oficiāls ziņojums). Ja prasības
izskatīšanas laikā apdrošinātājiem vai viņu
aģentiem ir neskaidrības par regresa tiesību
pārņemšanu pret pārvadātājiem, preču
glabātājiem u.c. personām, tad apdrošinātāji var
pieprasīt apdrošinājuma ņēmēju vai viņa
aģentus parakstīt cesijas veidlapu. 
   2. Muitas nodevu un nodokļu apmaksas apdrošināšana.
   
   Tas ir obligāts visiem kravu pārvadātājiem, kuri ieved
preces Lietuvas Republikā vai veic tranzīta pārvadājumus
caur Lietuvas teritoriju. Apdrošinātais objekts ir muitas
procedūru izpildīšana likumā noteiktajā
kārtībā, apmaksājot visus noteiktos nodokļus un muitas
nodevas. Šī apdrošināšana ir spēkā
preču tranzīta gadījumā, preču īslaicīgas
ievešanas un izvešanas gadījumā, preces īslaicīgi
ievedot vai izvedot pārstrādes nolūkā, glabājot
tās muitas noliktavā, kā arī preču eksportam.
Apdrošinājuma summa ir ne augstāka par atbilstošo
nodokļu un muitas nodevu apjomu un to izmaksā Lietuvas Republikas
Muitas departamentam saskaņā ar apdrošināšanas
gadījumā uzrādītajiem dokumentiem. Gadījumā, ja
apdrošinājuma ņēmējs nav nomaksājis
nepieciešamo summu vai nomaksājis tikai daļu no tās,
apdrošināšanas sabiedrība segs atlikušo daļu.
Tarifa likme muitas nodevu un nodokļu apmaksas
apdrošināšanai ir līdz 5% no muitas nodevas apjoma. 
   3. Zaļā karte.
   Zaļā karte – braucieniem uz ārzemēm. Zaļā
karte ir motorizētā transporta līdzekļa vadītāja
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.
Tā ir vadītāja atbildības apdrošināšana par
citai personai vai tās mantai nodarīto kaitējumu. Zaļā
karte ir spēkā valstīs, kas pievienojušās
Zaļās kartes konvencijai. Ja Zaļās kartes
īpašnieks ir izraisījis satiksmes negadījumu kādā
no konvencijas valstīm (izņemot savu mītnes zemi), tad viņa
vietā kompensāciju satiksmes negadījumā cietušajai
pusei maksā apdrošinātājs. Kompensācijas veidu un
apmēru regulē tās valsts likumdošana, kurā noticis
satiksmes negadījums, daudzās valstīs
apdrošinātāja izmaksājamās atlīdzības
apmērs nav ierobežots. Zaļā karte nedod tiesības
tās īpašniekam saņemt kompensāciju par sava
motorizētā transporta līdzekļa remonta izdevumiem,
tāpēc ieteicams papildus apdrošināt arī to transporta
līdzekli, ar kuru Zaļās kartes īpašnieks izbrauc uz
ārzemēm. Zaļo karti var iegādāties laika periodam no
15 dienām līdz 1 gadam: Eiropas valstīm kopumā, kā
arī atsevišķi Polijai.
   
   4. Automašīnas apdrošināšana bojājuma
gadījumam.
   
   Automašīnas bojājumu gadījumam
apdrošināšanas sabiedrība BALTA piedāvā divus
apdrošināšanas pamatveidus. Viens ir izdevīgāks
jaunām un dārgām automašīnām, otrs vairāk
piemērots lietotu automašīnu apdrošināšanai.
Automašīnu apdrošināšana visā pasaulē ir
ļoti riskants apdrošināšanas veids. Latvijā riska
faktoriem jāpieskaita arī sliktā ceļu kvalitāte un
autovadītāju zemais kultūras līmenis. Nav noslēpums,
ka Latvijā dažu marku un modeļu automašīnām ir
palielināts risks būt nozagtām vai iekļūt satiksmes
negadījumā. Lietotas automašīnas novērtē
kopīgi Apdrošināšanas noteikumi lietotām
automašīnām paredz proporcionālo atlīdzību, kas
pamatojas uz vienošanos starp apdrošinājuma
ņēmēju un apdrošināšanas sabiedrību par
apdrošinājuma summas izvēli. Šajā gadījumā
katrai automašīnas detaļai ir zināms īpatsvars
apdrošinājuma summā, un klients pats var noteikt šo
saskaņotās summas apmēru, lai iespējamās avārijas
gadījumā iegūtu sev vēlamo atlīdzību naudā.
Par apdrošinājuma summas lielumu abas puses vienojas, ņemot
vērā dažādus automašīnu katalogus,
cenrāžus un vispārējo tirgus konjunktūru.
Apdrošinot vienu automašīnu, apdrošināšanas
polise klientam var tikt izrakstīta uz vietas un līgums uzreiz
stājas spēkā. Noslēdzot lielāku līgumu,
piemēram, ar juridisku personu, nepieciešams rūpīgāks
sagatavošanas darbs. Vidējā tarifu likme vieglo
automašīnu apdrošināšanai bojājumu
gadījumā ir apmēram 2,5%–6% no apdrošinājuma summas,
kravas automašīnām tā ir 2%–5%. Atlīdzība
atbilstoši reālajiem zaudējumiem Otrs
apdrošināšanas veids bojājumu gadījumā paredz
atlīdzību atbilstoši reālajiem zaudējumiem,
apmaksājot remontu attiecīgās automašīnas markas
dīlera servisa tīklā vai citā autoservisā, ja par to
panākta attiecīga vienošanās starp klientu un
apdrošināšanas sabiedrību. Jebkurā gadījumā
sabiedrībai noteicošais faktors ir teicama remonta kvalitāte un
jebkura autodarbnīca to nodrošināt nevar. Ja klients vēlas,
iespējama atlīdzības saņemšana naudā
atbilstoši neatkarīgas ekspertu firmas kalkulācijas aktam.
Vērtē eksperti Jaunāku vai dārgāku
automašīnu vērtību sabiedrība nosaka pēc
pirkšanas — pārdošanas dokumentiem vai arī izmanto
neatkarīgas ekspertu firmas vērtējumu, taču jebkurā
gadījumā novērtējumam jābūt pieņemamam
abām pusēm. Atkarībā no automašīnas
vērtības, apdrošināšanas sabiedrība nosaka
apdrošinājuma summu un iesaka, pret kādiem riskiem to būtu
vēlams apdrošināt. Automašīna tiek apskatīta —
vai nav iepriekšēji bojājumi, salīdzināti numuri,
pārbaudīta signalizācijas esamība utt. Ekspertu firma nav
saistīta ar kādu no apdrošināšanas
sabiedrībām vai autotirgotājiem, tāpēc var
novērtēt automašīnu, ņemot vērā vidējos
statistiskos datus par novecošanos u.c. faktorus. Eksperti veic arī
bojājumu novērtēšanu iespējamās avārijas
gadījumā, un prakse liecina, ka aprēķinātā summa
ir ļoti tuvu remonta izmaksai, kāda tā būtu
autorizētajā servisā. Kontrolē remontdarbu gaitu
Apdrošināšanas sabiedrība kontrolē remontdarbu
izpildi, jo vienmēr pastāv iespēja, ka remontdarbu laikā
atklājas dažādi slēptie defekti, kurus nevar redzēt
pirmās ekspertu apskates laikā un kuri jāapmaksā papildus.
Atklājot slēptos defektus, remontdarbi tiek apturēti un izsaukts
pārstāvis no apdrošināšanas sabiedrības, kura
klātbūtnē defekti tiek iekļauti kalkulācijas
aktā. Apdrošina pret zādzībām Komplektā ar
automašīnu apdrošināšanu bojājumu
gadījumā tiek piedāvāta automašīnu
apdrošināšana to zādzības gadījumā.
Atkarībā no automašīnas vērtības var tikt
pieprasīta dažādas drošības pakāpes
pretaizbraukšanas iekārtu uzstādīšana. To esamība
var pazemināt apdrošināšanas tarifus. Vidējā
likme (avārija un zādzība) vieglo automašīnu
apdrošināšanai ir apmēram 7,5% – 12 % no
apdrošinājuma summas, kravas automašīnu
apdrošināšanas tarifi ir 4 – 7%. Par negadījumu
jāziņo nekavējoties Iestājoties
apdrošināšanas gadījumam, par to jāpaziņo
attiecīgajai valsts institūcijai — ceļu policijai, policijai vai
ugunsdzēsējiem. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav
cietuši cilvēki un nav bojāts citām personām
piederošais īpašums, sabiedrība var pieņemt pieteikumu
apdrošināšanas gadījuma izskatīšanai, negaidot
ceļu policijas izziņu. 
   5. Apdrošināšana nelaimes gadījumiem transportā.
   
   Vadītāja un pasažieru apdrošināšana nelaimes
gadījumiem paredz atlīdzību izmaksu sakarā ar nelaimes
gadījumu - pēkšņu, negaidītu, no
apdrošinātās personas gribas neatkarīgu notikumu, kas
apdrošinātajai personai radījis miesas bojājumus
brīdī, kad tā ir atradusies polisē
norādītajā transporta līdzeklī.
   Apdrošināšanas sabiedrības piedāvā
apdrošināšanu nelaimes gadījumiem un to radītajām
sekām (apdrošinātās personas nāve, ķermeņa
locekļa zudums, pārejoša darbnespēja utt.), ietverot
nelaimes gadījuma radīto medicīnisko izdevumu
apdrošināšanu.
Apdrošinājuma ņēmējs var izvēlēties
apdrošinājuma summas apmēru, no kuras, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam, saskaņā ar
atlīdzības noteikšanas tabulu procentuāli tiks noteikta
apdrošināšanas atlīdzība. Ja nelaimes gadījuma
sekas nav norādītas atlīdzības noteikšanas
tabulā, tad atlīdzība tiek aprēķināta pēc
pārejošas pilnīgas darbnespējas perioda ilguma, kuras
cēlonis ir nelaimes gadījums. 
   Apdrošinājuma ņēmējs var izvēlēties
personu skaitu, kas tiks apdrošināti nelaimes gadījumam,
konkrētā transporta līdzeklī. Apdrošinājuma summu
(maksimālo atbildības apmēru), no kuras procentuāli tiek
aprēķināta apdrošināšanas atlīdzība,
var izvēlēties robežās no 500Ls līdz 25 000 Ls.
   Apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no klienta
izvēlētās apdrošinājuma summas (maksimālā
atbildības apmēra), kā arī no personu skaita, kuras tiek
apdrošinātas. 
   * NELAIMES GADĪJUMS šo noteikumu izpratnē nozīmē
pēkšņu, negaidītu, neparedzētu, no
apdrošinātās personas gribas neatkarīgu notikumu, kas rada
miesas bojājumus, t.i. ievainojums (sists, griezts, durts), kas var
komplicēties ar satricinājumu, mežģījumu, lūzumu
utt..
   
   
   6. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana.
   
   Dodoties ārzemju ceļojumā, ir izdevīgi
apdrošināt iespējamos izdevumus par neatliekamiem
medicīniskiem pakalpojumiem pēkšņas saslimšanas vai
traumas rezultātā, kā arī izdevumus par repatriāciju.
Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana ir
obligāta, dodoties uz Vāciju, Franciju, Spāniju, Portugāli,
Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu. Apdrošināšana
sedz saprātīgus neplānotus izdevumus par viesnīcas numura
apmaksu, gaisa sanitārā transporta īri, kā arī
izdevumus par mirstīgo atlieku transportēšanu uz
pastāvīgo dzīves vietu. Par atbilstošu papildus samaksu ir
iespējams apdrošināties aktīvās atpūtas
laikā – kāpjot kalnos, slēpojot, braucot ar velosipēdu utt.
Var ieteikt papildus apdrošināties nelaimes gadījumam, kad tiek
atlīdzināts par paliekošu invaliditāti.
Apdrošināšanas summa uz Eiropas valstīm ir 60 000 ASV
dolāru, bet uz ASV un Kanādu – 100 000 ASV dolāru. Dodoties uz
valstīm, kur ceļojumu medicīniskā
apdrošināšana nav obligāta, ir iespējams
iegādāties polises par apdrošinājuma summu 10 000 ASV
dolāru un 25 000 ASV dolāru. 
   
   
   7. Īpašuma apdrošināšana.
   
   Apdrošināt īpašumu var gan tā īpašnieks,
gan īpašnieka pilnvarota persona, taču atlīdzības
saņēmējs jebkurā gadījumā var būt tikai
īpašnieks. Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt
īpašuma vērtību. Apdrošināšanas līgumu
var noslēgt tikai tad, ja tas ir izdevīgs abām
līgumslēdzējām pusēm. Sabiedrībai uzņemoties
atbildību ir jāzina, par kādu naudas summu tā šo
atbildību uzņemas. Klientam savukārt ir jāzina, kādu
atlīdzību viņš saņems, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam, tāpēc sabiedrības
pienākums ir informēt klientu, kādu
apdrošināšanas produktu viņš ir nopircis. Nenosaka
īpašuma tirgus cenu Ēkas atjaunošanas vērtību
parasti neiespaido ēkas atrašanās vieta un to nevar
salīdzināt ar nekustamā īpašuma tirgus cenu. Ir
maldīgs uzskats, ka nelielu koka vasarnīcu pie jūras var
apdrošināt par lielāku summu, nekā mūra māju
Latgalē, jo šo vasarnīcu iespējams pārdot
ievērojami dārgāk. Sabiedrība neapdrošina
gruntsgabalu, bet gan īpašumu, kurš atrodas uz šī
gruntsgabala tā atjaunošanas vērtībā. Ja
apdrošinātais objekts aiziet bojā, tad, saņemot
atlīdzību, to varēs atjaunot tādā stāvoklī,
kādā tas bija pirms nelaimes. Parasti pērkot
apdrošinājumu, cilvēks cenšas samaksāt pēc
iespējas mazāk, piemēram, īpašumu, kura
vērtība varētu būtu miljons latu, viņš
cenšas apdrošināt par 500 000 latu. Tas nozīmē, ka
īpašums ir apdrošināts tikai par pusi tā
vērtības un, iestājoties apdrošināšanas
gadījumam, klients varēs saņemt atlīdzību tikai 50%
apmērā no īpašuma reālās vērtības.
Atjaunošanas vērtībā parasti ievērtē nolietojumu,
kāds ir ēkai, mantai vai tehnoloģiskām iekārtām.
Nolietojumu parasti nosaka normatīvie akti, taču iespējams
arī neatkarīgu ekspertu novērtējums. Izvērtē
objektu dabā Pēc iepazīšanās ar klientu un viņa
rīcībā esošo dokumentāciju,
apdrošināšanas sabiedrības darbinieki dodas apskatīt
un vērtēt īpašumu. Klienta klātbūtnē tiek
veikta objekta apskate, objekta un risku novērtēšana,
izskaidroti apdrošināšanas noteikumi. Klients var
izvēlēties, pret kuru no iespējamajiem riskiem viņš
grib apdrošināt savu īpašumu. Ēku
apdrošināšanā pamattarifs var svārstīties no
0,25% lieliem un drošiem objektiem līdz 1,5% ēkām, kuras ir
īpaši apdraudētas. Apdrošināšana ietver pilnu
risku “buķeti” - ugunsnelaimi, dabas stihijas, zādzības,
laupīšanu, vandālismu, inženierkomunikāciju
bojājumus u.c. Riska līmeni var pazemināt Aprēķinot
apdrošināšanas pamattarifu, sabiedrība izstrādā
rekomendācijas riska līmeņa pazemināšanai. Tās
ietver dažādu organizatorisku, inženiertehnisku pasākumu
realizāciju un, ja klients līdz noteiktam termiņam izpilda
rekomendācijas, tarifs var tikt samazināts. Tas ir izdevīgi
abām līgumslēdzējām pusēm. Pirmkārt,
apdrošinājuma ņēmējs tarifu
samazināšanā ietaupītos līdzekļus var
ieguldīt tā drošības palielināšanai,
savukārt sabiedrība apdrošina drošāku objektu. Ja
riska līmenis ir pārāk augsts un netiek veikti pasākumi
tā pazemināšanai, sabiedrība var neuzņemties objekta
apdrošināšanu. Daļa riska jāuzņemas pašam
Noslēdzot līgumu, klientam ir jāuzņemas zināms
paša risks. Tas gan disciplinē klientu, gan novērš
gadījumus, kad pie apdrošināšanas sabiedrības
griežas par katru sīkumu, savstarpēji traucējot vienam
otru. Jo lielāks tiek ņemts paša risks, jo lielākā
mērā var tikt samazināts apdrošināšanas tarifs.
Ja iepriekšējā apdrošināšanas periodā nav
bijušas apdrošināšanas izmaksas, apdrošinājuma
ņēmējam apdrošināšanas maksājumus var
samazināt. Apdrošināšanas maksājumus klients var
maksāt pa daļām. Parasti līgums tiek slēgts uz vienu
gadu, vienojoties par tālāku apdrošināšanu.
Izņēmuma kārtā termiņus pēc klienta vēlmes
var samazināt, taču tas sadārdzina pakalpojumu.
Apdrošināšanas līgums stājas spēkā
nākamajā dienā pēc līgumā paredzētās
apdrošināšanas prēmijas samaksāšanas, ja
līgumā nav paredzēts citādi. Manta jāapdrošina
atsevišķi dzīvoklī vai ēkā esošā manta
ir jāpdrošina atsevišķi. Sabiedrība apdrošina
mantu dzīvokļos un personiskajās mājās, biroju,
veikalu un ražošanas telpās. Sabiedrības atbildība par
ugunsgrēkā radušos bojājumu atlīdzību neietver
mantu, par kuras bojājumiem apdrošināšanas
atlīdzību paredz ēku apdrošināšana.
Apdrošinātajā mantā netiek ieskaitīti
reģistrācijai pakļautie motorizētie transporta
līdzekļi, ja klienta nodarbošanās nav saistīta ar
šo līdzekļu ražošanu, remontu vai tirdzniecību. 
   7.1.Privātpersonu īpašuma apdrošināšana.
   

Ēku apdrošināšana

Īpašuma tiesības uz ēkām (privatizētu dzīvokli) apstiprina viens no šiem dokumentiem: nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja lieta, pirkuma-pārdevuma līgums, kurš apstiprināts Zemesgrāmatu nodaļā, mantojuma tiesību apstiprinoši dokumenti, pašvaldības lēmums par ēkas denacionalizāciju un tās pieņemšanas-nodošanas akts un tml. Pēc iepazīšanās ar klientu un viņa rīcībā esošo dokumentāciju sabiedrības darbinieks veic īpašuma apskati un novērtēšanu, vienojoties ar apdrošinājuma ņēmēju par apdrošinājuma summas lielumu un apdrošināšanas riskiem (gadījumiem). Ēkas var apdrošināt atjaunošanas vērtībā (ja to nolietojums nepārsniedz 30%) un faktiskajā vērtībā. Atjaunošanas vērtība - tie ir izdevumi, kas nepieciešami, lai uzbūvētu tāda paša tipa, izmēru un kvalitātes ēku, ieskaitot projektēšanas izmaksas. Atjaunošanas vērtību neiespaido ēkas atrašanās vieta un to nevar salīdzināt ar tās tirgus cenu. Ēkas faktiskā (esošā) vērtība - vērtība, ja no atjaunošanas vērtības atskaita nolietošanos. Nereti apdrošinājuma ņēmējs cenšas samaksāt mazāk, nosakot zemāku īpašuma vērtību, taču šajā gadījumā zaudējumi arī tiks atlīdzināti par attiecīgi zemāku summu, tāpēc svarīgākais – izvēlēties pareizo apdrošinājuma summu. Pamatrisks, apdrošināt ēkas, ir apdrošināšana ugunsgrēka gadījumam, pārējos riskus izvēlas apdrošinājuma ņēmējs. Tie ir - dabas stihiskie postījumi (vētra, plūdi, krusa), inženierkomunikāciju avārijas, trešo personu prettiesiska rīcība (konstruktīvo elementu nozagšana un bojāšana, sprādziena izraisīšana), sadursme. Apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem - ēkas ugunsdrošības, tehniskā stāvokļa, ēkas uzbūves materiāla (mūra, koka, jaukta tipa utt.), izvēlēto risku daudzuma, vai ēkas ir pastāvīgi apdzīvotas vai tikai uz laiku. Bāzes tarifi apdrošināšanas maksājuma noteikšanai ir no 0,4% līdz 1% no apdrošinājuma summas. Pērkot ēku apdrošināšanas polisi, ēkas īpašnieks vienlaicīgi var apdrošināt arī savu civiltiesisko atbildību. Tuvojoties ziemai šī apdrošināšana ir ļoti nepieciešama, jo dzīvē ne mazums ir gadījumu, kad īpašnieks ir aizmirsis notīrīt sniegu no jumta, nav notīrījis ietvi un tāpēc garāmgājējam uzkrīt uz galvas lāsteka, paslīd kāja un tas gūst traumu, pēc kuras nepieciešams ārstēties. Cietušais var celt prasību izdevumu atlīdzināšanai, bet, ja Jūs būsiet nopircis šo apdrošināšanu, visus izdevumus, izvēlētā atbildības limita ietvaros, segs sabiedrība.

Mantas apdrošināšana.

Protams, notiekot iepriekš minētajiem apdrošināšanas gadījumiem, ēku apdrošināšanas polise nesegs zaudējumus, kas būs radušies ēkā vai dzīvoklī atrodošai mantai. Tāpēc, lai nebūtu jāuztraucas par savu mantu, ir jāapdrošina arī tā. Apdrošinājuma summu nosaka savstarpēji vienojoties apdrošinājuma ņēmējam ar apdrošinātāju, ņemot vērā mantas faktisko (esošo) vērtību. Protams, ja manta ir tikko iegādāta vai ir ļoti labā stāvoklī, to var apdrošināt arī jaunvērtībā. Jāatceras, ka saņemt atlīdzību atbilstoši faktiskajam zaudējumam būs iespējams tikai tad, ja tā būs apdrošināta pilnā faktiskā vērtībā. Parasti apdrošināšanas sabiedrības mantas apdrošināšanā piedāvā tos pašus riskus, kādi ir ēku apdrošināšanā. Īpašnieks var apdrošināt visu mantu, kas atrodas viņa dzīvoklī vai mājā – mēbeles, audio un video un elektronisko aparatūru, sadzīves tehniku, mājsaimniecības priekšmetus, apģērbu, apavus, dažādu inventāru. Zemnieku saimniecību īpašniekiem ir iespējams apdrošināt arī traktoru un zirgu vilkmes lauksaimniecības tehniku, kurināmo, lopbarību un lauksaimniecības produkciju. Savukārt, īrētos dzīvokļos dzīvojošajiem, tiek piedāvāts apdrošināt arī dzīvokļa apdares elementus – sienu, griestu, grīdas krāsojumu un segumu, personīgā īpašumā piederošās gāzes plītis, santehnisko aprīkojumu un tml. Apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no apdrošinājuma summas apmēra, izvēlēto risku daudzuma un mantas veida. Bāzes tarifs ir robežās no 0,3% līdz 2% no apdrošinājuma summas.

Mājdzīvnieku apdrošināšana.

Mājdzīvnieku īpašniekiem sabiedrībā ir iespējams apdrošināt mājdzīvniekus - liellopus, zirgus, cūkas, aitas un kazas, šķirnes suņus un kaķus, kā arī citus mājdzīvniekus. Zaudējumi klientam tiek atlīdzināti, ja apdrošinātie mājdzīvnieki gājuši bojā vai arī tos nepieciešams piespiedu kārtā likvidēt no jebkura veida slimībām, nelaimes gadījumiem (elektriskās strāvas iedarbības, saules vai karstuma dūriena, akūtas uzpūšanās, nosmakšanas, nožņaugšanās, saindēšanās, no čūskas vai indīga kukaiņa kodiena, sadursmes ar transporta līdzekli un citiem negadījumiem). Atlīdzināti tiek arī zaudējumi, ja dzīvnieki gājuši bojā ugunsgrēka, zibens spēriena, dabas stihisku postījumu dēļ, kā arī nozagšanas, nolaupīšanas un nokaušanas zādzības nolūkā. Mājdzīvnieka nobeigšanās gadījumā zaudējumi tiek atlīdzināti apdrošinājuma summas apmērā. Apdrošinājuma summu nosaka savstarpēji vienojoties apdrošinājuma ņēmējam ar apdrošinātāju, bet tā nedrīkst pārsniegt mājdzīvnieka faktisko vērtību. Lai apdrošinātu mājdzīvniekus, īpašniekam, protams, jānodrošina mājdzīvniekam normāli kopšanas un turēšanas apstākļi, barošana un veterinārmedicīniskā aprūpe. Apdrošināšanas maksājums ir atkarīgs no mājdzīvnieka sugas un vecuma, izvēlētiem riskiem un apdrošinājuma summas lieluma. Piemēram, liellopu apdrošināšanā tarifs ir robežās no 4% līdz 8% no apdrošinājuma summas. Savukārt šķirnes suņu un kaķu apdrošināšanā tarifs ir no 6,5% līdz 8% no apdrošinājuma summas.

8. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana.

Uzņēmējiem tiek piedāvāts papildus īpašuma apdrošināšanai apdrošināties pret īpašuma apdrošināšanas risku izraisītiem zaudējumiem uzņēmuma peļņā, kas radušies uzņēmējdarbības pārtraukšanas periodā, t. sk. apdrošinātājs sedz šajā periodā izmaksātās darbinieku algas un uzņēmuma pastāvīgās izmaksas. Šī apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību līdz uzņēmējdarbības pārtraukšanas perioda beigām, t.i., pilnīgai uzņēmējdarbības atjaunošanai vai līdz polisē noteiktam termiņam, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais. Obligāta prasība pie uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas ir īpašuma apdrošināšana.

Šīs apdrošināšanas izpratnē sekojošas īpašuma apdrošināšanas risku grupas var izraisīt uzņēmējdarbības pārtraukšanu: ugunsgrēka radītie bojājumi, vētras, krusas, plūdu radītie zaudējumi, inženierkomunikāciju avārijas, ūdens radītie bojājumi, zādzība un laupīšana.

Apdrošinājuma summa tiek aprēķināta, izejot no esošajiem finansu datiem, ņemot vērā uzņēmuma attīstības tendences un prognozes.

Apdrošināšanas prēmiju aprēķina no apdrošinājuma summas, ņemot vērā klienta izvēlētos īpašuma apdrošināšanas riskus, attiecīgo telpu un ēku stāvokli, signalizācijas sistēmu esamību u.tml. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta par uzņēmējdarbības pārtraukšanas periodu, ņemot vērā ietaupītās izmaksas. Apdrošināšanas atlīdzība var iekļaut arī papildus izmaksas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības turpināšanu vai atrāku atjaunošanu.

9. Celtniecības risku apdrošināšana.

Līdz ar ekonomikas pieaugošo dinamiku celtniecība Latvijā ir ierindojusies būtiskāko tautsaimniecības nozaru skaitā. Celtniecības risku apdrošināšana garantē stabilitāti gan darba pasūtītājiem, gan izpildītājam, gan arī finansētājam. Šajā nozarē Sampo Latvija nodrošina piedāvājuma atbilstību ikviena klienta konkrētajām vajadzībām. Tātad – Sampo Latvija galvenā priekšrocība ir klientiem piedāvātā diferencētā pieeja celtniecības risku apdrošināšanā.

Celtniecības un montāžas visu risku apdrošināšana ar vispārēju segumu- Īpaši piemērota nelielu būvobjektu - privātmāju un dzīvokļu celtniecībā un restaurācijā. Šis piedāvājums ir izstrādāts mātes uzņēmumā Sampo Enterprise un Somijā ir guvis vislielāko atzinību tieši vidējos un mazos uzņēmumos.

Industriālās celtniecības un montāžas risku apdrošināšana -šajā jomā Sampo Latvija piedāvā vispāratzītos un pasaulē plaši izmantotos apdrošināšanas produktus. Šis apdrošināšanas pakalpojums arī Latvijā jau ir pārbaudīts praksē un guvis lieliskas atsauksmes. Piedāvājuma spektrs sniedz klientam plašas apdrošināšanas iespējas, sākot no celtniecības darbu apdrošināšanas standarta polises līdz izvērstai visu risku polisei.

Latvijā pieprasītākie celtniecības risku apdrošināšanas segumi:

· Būvdarbu apdrošināšana,

· Būvdarbu garantijas apdrošināšana,

· Esošā īpašuma apdrošināšana, veicot objekta rekonstrukciju,

· Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,

· Būvmateriālu apdrošināšana (būvobjektā vai noliktavā),

· Būvmateriālu iekšzemes transportēšanas apdrošināšana,

· Celtniecības tehnikas un darbrīku apdrošināšana.

Sampo Latvija piedāvā celtniecības uzņēmumiem gan vienreizējas apdrošināšanas polises, gan arī "atvērto polisi" kādam noteiktam laika periodam. "Atvērtā polise" apdrošinājuma ņēmējam sniedz apdrošināšanas aizsardzību visiem projektiem konkrētā laika periodā. Tādējādi klients ietaupa gan administratīvās izmaksas, gan laiku, jo nav nepieciešams noslēgt atsevišķu apdrošināšanas līgumu katram konkrētam projektam.

10. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana

Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana ir veids, kādā ikviens ārsts var apdrošināt iespējamos zaudējumus, kas var rasties trešai personai sakarā ar kļūdainu profesionālo darbību. Saskaņā ar likumu “Par prakses ārstiem” (stājies spēkā ar 1997. Gada 22. maiju) profesionālās atbildības apdrošināšana ir obligāta prakses ārstiem, taču brīvprātīgi šo apdrošināšanas veidu var iegādāties jebkurš sertificēts speciālists. Ar 1998. gada 12. maiju Ministru kabinets ir apstiprinājis prakses ārsta civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālo apdrošinājuma summu 1000 Ls apmērā. AAS BALTA piedāvā sertificētām ārstniecības personām apdrošināt gan savu profesionālo atbildību, gan arī šīs personas vadībā strādājošo nesertificēto ārstniecības personu profesionālo atbildību, paredzot atlīdzināt ne tikai zaudējumus pacientam (vai tā piederīgajiem) un juridiskos izdevumus (saistīti ar prasības izskatīšanu, nokārtošanu, iespējamo aizstāvību tiesas procesā), bet arī:

• ekspertīžu izdevumus, kas saistīti ar pretenzijas izskatīšanu vai Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas piemēroto soda sankciju pamatotības izvērtēšanu,

• ārstniecības personas izdevumus, kas saistīti ar Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas piemērotām soda sankcijām, sakarā ar taktikas kļūdām. Maksa par apdrošināšanu ir atkarīga no tā, kādā riska grupā konkrētās specialitātes ārsts ierindojams (izšķir trīs riska grupas). Piemēram, ja klients vēlas apdrošināt profesionālo atbildību 1 000 Ls apmērā, tad maksa par apdrošināšanu ir intervālā no 12 - 24 Ls, savukārt, 5 000 Ls apmērā - 40 - 60 Ls. Veicot vairāku sertificētu personu atbildības apdrošināšanu, piemērojamas atlaides no 5% līdz 50%, atkarībā no apdrošināto personu skaita. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana tiek realizēta ciešā sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību, kura piedāvā augsta līmeņa sertificētus noteiktas nozares speciālistus konkrēto pretenziju izskatīšanai, kā arī sniedz ārstiem informāciju par profesionālās atbildības apdrošināšanas nepieciešamību un priekšrocībām.

11. Pārapdrošināšana.

Pārapdrošināšana ir darbība, kad daļa no apdrošinātāja akceptētā riska tiek nodota citam apdrošinātājam (pārapdrošinātājam). Pārapdrošināšana ļauj samazināt zaudējumu lielumu atsevišķiem riskiem vai zaudējumu summu, kas radusies no viena atgadījuma, sadalot zaudējumus starp apdrošinātāju un pārapdrošinātāju. Apdrošināšanas sabiedrības, kuras veic savu risku pārapdrošināšanu, līdz ar to ierobežo atsevišķu lielu zaudējumu iestāšanos un stabilizē akceptēto risku portfeli. Pārapdrošināšana stabilizē arī apdrošināšanas sabiedrību finansiālo stāvokli, jo uzlabo to maksātspējas normu. Piemēram,AAS BALTA pārapdrošina savus riskus pasaules lielākajās un stabilākajās pārapdrošināšanas sabiedrībās, tādās kā Swiss Re, Munich Re, Cologne Re, Lloyd’s un citās. Papildus drošību apdrošināšanas sabiedrībai nodrošina fakts, ka lielākā daļa līgumu noslēgti uzreiz ar vairākām pārapdrošināšanas sabiedrībām, un finansu krīze kādā no šīm sabiedrībām nevar būtiski ietekmēt to finansiālo stāvokli.