Каталог :: Кибернетика

Диплом: Розробка економіко-математичної моделі формування портфеля цінних паперів ВАТ Укрексімбанк

       ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ       
           КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ           
                             ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
                          протокол №__________________
                         від “__”______________200____р.
                                Зав. кафедрою ЕК
                          _________________Ю.О. Тимонін
             КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА             
                 НА ТЕМУ:                 
   “Розробка економіко-математичної моделі формування портфеля цінних паперів
               ВАТ Укрексімбанк”               
         спеціальність 7.050102 “Економічна кібернетика”         
   Роботу виконав                              І.В.
Мельник
   студент групи К-7
   Науковий керівник                           І.Ю.
                 Черепанська                 
   асистент кафедри ЕК
                 Житомир                 
                  2004                  
                 АНОТАЦІЯ                 
В кваліфікаційній роботі на тему „Розробка економіко-математичної моделі
„Підсистема формування портфеля цінних паперів ВАТ Укрексімбанк” дана
характеристика та проведений аналіз діяльності Укрексімбанк. Проаналізовано
існуючі теоретико-практичні розробки у галузі створення інформаційних систем.
Розроблено економіко-математичну модель об'єкту та структурну схему
інформаційної системи (ІC). Охарактеризовано економічні задачі та функції, що
реалізуються в ІC та вибрано інформаційне забезпечення.
Пояснювальна записка міститься на 44 листках друкованого тексту, містить 2
таблиць, 3 рисунка,та 8 додатки.
                АННОТАЦИЯ                
В квалификационной работе на тему «Разработка экономико-математической модели
«Подсистема формирования ценных бумаг ВАТ „Укрэксимбанк” дана характеристика
и проведен анализ деятельности Укрэксимбанк. Проанализированы существующие
теоретико-практические разработки в сфере образования информационных систем.
Разработана экономико-математическая модель объекта и структурная схема ИС.
Охарактеризовано экономические задачи и функции, которые реализуются в ИС и
выбрано информационное обеспечение.
Пояснительная записка располагается на 44 листах печатного текста, содержит 2
таблиц, 2 рисунка и 8 додатков.
                ANNOTATION                
In qualifying job on a theme " Development of economic-mathematical model "
the Subsystem of formation of valuable papers "Ukreximbank" is given the
characteristic and the analysis of activity Ukreximbank. Analyzed of the
theoretical-practical working into field making information systems. Working
the economy-mathematical model of object and research structure of
information systems. Characterized economy problem and function what realize
at information systems and selected information ensuring.
Explanation memorandum be made of 44 letters of printed text, 2 tables, 2
designs, 8 formulas and 4 addition.
                 ЗМІСТ                 
   ВСТУП.. 4
   РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ BAT
„ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ”. 5
   1.1. Загальна характеристика об’єкта та предметної області 5
   1.2. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок у
галузі створення інформаційних банківських систем. 10
   РОЗДІЛ ІІ. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ  21
   2.1. Розробка структури підсистеми формування портфеля цінних паперів. 21
   2.2. Розробка математичного і машинного алгоритму
розв’язання задач підсистеми формування портфеля цінних паперів. 23
   2.3. Інформаційне забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів. 27
   2.4. Контрольний приклад. 33
   ВИСНОВОК.. 35
   СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36
   ДОДАТОК 1. 37
   ДОДАТОК 2. 38
   ДОДАТОК 3. 39
   ДОДАТОК 4. 40
   ДОДАТОК 5. 41
   ДОДАТОК 6. 42
   ДОДАТОК 7. 43
   ДОДАТОК 8. 44
          

ВСТУП

Однією з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки є банківська система. Розвиток банків та товарного виробництва історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Банківська система держави нагадує кровоносну систему людського орга­нізму, бо являє собою єдину систему, підпорядковану одній головній меті — забезпечувати ефективний обіг фінансових ресурсів у державі. Від того, наскільки раціонально організована банківська система, наскільки вона відповідає економічній політиці держави, етапу розвитку економіки, залежить ефек­тивність руху фінансових ресурсів і, в свою чергу, розвиток економіки [2]. Комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансо­вих операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Кваліфікаційна робота присвячена актуальної для економіки, що розвивається, проблемі формування оптимального портфеля цінних паперів. Метою даної роботи в розробці економіко-математичної моделі, що дозволяє спланувати оптимальні з погляду максимізації банківського прибутку портфелі цінних паперів(ЦП) комерційного банку й у спробі довести необхідність проведення подібного моделювання.

РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ BAT „ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ”

1.1. Загальна характеристика об’єкта та предметної області

Укрексімбанк входить до групи найбільших банків України. Основними завданнями Банку в 2003 році бу­ли: підтримка на достатньому рівні платоспро­можності та ліквідності; кредитно-фінансова під­тримка структурної перебудови та розвитку експортоорієнтованих та імпортозамінюючих галузей економіки; підвищення ефективності діяльності; розширення переліку та підвищення якості надан­ня послуг за рахунок сучасних технологій та гнуч­ких тарифів; забезпечення гарантій надійної та стабільної роботи клієнтів; підтримання високої репутації Банку [9] . Банк має генеральну банківську ліцензію Національного банку України й пропонує своїм клієнтам наступні види банківських послуг: 1) Відкриття й обслуговування рахунків у національній й іноземній валютах; 2) Виконання міжнародних розрахунків у формі документарних акредитивів, інкасо й перекладів; 3) Відкриття й ведення кореспондентських рахунків у національній й іноземній валютах; 4) Міжнародні розрахунки з використанням системи міжнародних розрахунків SWIFT; 5) Надання послуг з розміщення коштів в іноземних банках, виконання всіх видів конверсійних і депозитних операцій на міжнародних валютних ринках; 6) Залучення з доручення Уряду України коштів на міжнародних кредитних ринках й обслуговування міжнародних кредитних ліній; 7) Надання коротко-, середньо- і довгострокових кредитів у національній й іноземній валютах; 8) Виконання операцій в іноземних валютах на внутрішньому валютному ринку з доручення банків: підприємств і фізичних осіб: · представництво інтересів клієнтів на валютних біржах; · покупка-продаж іноземної валюти на валютних біржах; · інкасація валютного виторгу торговельних організацій; · покупка-продаж наявної іноземної валюти через мережу обмінних пунктів; · конверсійні операції з наявною іноземною валютою; · виплата й інкасація іменних і дорожніх чеків; · виплата клієнтам наявної валюти на відрядні витрати; 9) Залучення коштів у національній й іноземній валютах на депозит до запитання й строкові вклади від фізичних й юридичних осіб; 10) Прийняття й надання забезпечення для платіжних договорів з доручення своїх клієнтів; 11) Надання банківських гарантій у національній й іноземній валютах; 12) Проектне фінансування. Укрексімбанк здійснює операції на підставі договорів, укладених уповноваженими особами від імені Банку, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, строки, процентні ставки, інша плата за послуги, пільги, санкції, види забезпечення, які не суперечать чинному законодавству України. При здійсненні діяльності банк виконує такі загальносуспільні та фінансово- господарські функції: 1) здійснює розширення банківських послуг шляхом створення і розвитку інфраструктури Банку; 2) здійснює управління відділеннями та філіями; проводить їх перевірки (ревізії) та внутрішній аудит діяльності, розглядає та приймає рішення за результатами їх фінансово-господарчої діяльності; 3) вимагає від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів подання ними документів і відомостей, необхідних для всебічного вивчення їх фінансового стану та підтвердження платоспроможності; 4) здійснює перевірки використання позичальниками наданих їм позичок згідно з умовами кредитного договору, для чого проводить необхідні перевірки на місцях; 5) звертається з позовами і заявами до суду (господарського, третейського та суду загальної юрисдикції) Загальна сума активів Банку за 2003 рік зросла в 1,12 разу і досягла 2559,7 млн.грн., що еквівалентно 483,1 млн.дол.сша. Структура активів покращилась як з точки зору ліквідності, так і прибутковості. Збільшилась питома вага робочих активів, переважно за рахунок зростання якості кредитного портфеля та погашення дебіторської заборгованості. У структурі активів кредити, надані клієнтам, займають 51,4%, а їх сума збільшилася за звітний рік у 1,3 разу. Протягом 2003 року Банк працював стабільно і прибутково. Ризики, притаманні банківській діяльності, були на прийнятному та контрольованому рівні. Балансовий капітал за рахунок прибутку збільшився на 9,3 млн.грн. Крім того, суттєво збільшено резерв коштів, призначених для відшкодування можливих втрат від активних операцій, з 228,6 млн.грн. до 313,4 млн.грн., чи у 1,37 разу. Загальна сума доходів Укрексімбанку за 2003 рік становила 398 млн.грн., що на 38% більше за показник 2002 року. У структурі доходів 71% займають процентні доходи, переважна частина яких отримана за рахунок кредитів, наданих клієнтам Банку. За минулий рік зазнали змін і пасиви Банку: власні кошти зросли на 3,3% та становили 290,1 млн.грн., а залучені ресурси - на 13% та станови­ли 2269,6 млн.грн. Укрексімбанк протягом року активно залучав кошти як юридичних, так і фізичних осіб, внаслідок чого обсяг заборгованості перед клієнтами збільшився в 1,41 разу та становив 1619,9 млн. грн., або 71% зобов'язань. Слід зазначити, що зміна структури зобов'язань та збільшення коштів клієнтів протягом 2003 року на 467,4 млн.грн. частково пояснюється змінами в бухгалтерському обліку, внаслідок чого кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (станом на 01.01.03 у сумі 267053,01 тис.грн.екв.) віднесено до коштів клієнтів, тоді як рік тому ці кошти вважалися коштами банків. Стабільна частина залучених коштів - строкових вкладів, внесених юридичними особами та населенням (не враховуючи кошти МБРР), за рік зросла в 1,57 разу і на 01.01.03 складала 498,5 млн. грн., або 22% від загальної суми зобов'язань Банку. Сума коштів до запитання клієнтів збільшилась на 2,4% і на 01.01.03 складала 854,3 млн. грн., або 37,7 % від загальної суми зобов'язань Банку. Переважна частина ресурсів залучається Банком власне від юридичних осіб. Сума коштів юридичних осіб — клієнтів Банку (не враховуючи кошти МБРР), збільшилася з 885 млн.грн. до 893,3 млн.грн., а питома вага цих коштів у загальних зобов'язаннях за минулий рік скоротилася з 44,1% до 39,4%. Питома вага коштів населення в зобов'язаннях Укрексімбанку за 2003 рік збільшилася з 13,3% до 20,2%. Приріст вкладів населення відбувався як за рахунок строкових вкладів (з 179,6 млн.грн. до 331,8 млн.грн. або в 1,85 разу), так і за рахунок вкладів до запитання (з 87,9 млн.грн. до 127,7 млн.грн. або в 1,45 разу). Сума коштів, внесених фізичними особами у національній валюті, збільшилась утричі, що свідчить про зміцнення авторитету Банку і довіри населення до банківсь­ких послуг. Станом на 01.01.03 сума коштів, залу­чених від населення, склала 28,4% від суми коштів, залучених Банком від клієнтів. Протягом 2003 року Банк продовжував співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Так кредити, надані Міжнародним банком реконструкції та розвитку, на 01.01.2003 станови­ли 267 млн.грн., Німецькою Кредитною устано­вою для відбудови (КфВ) — 8,6 млн.грн. Загальне керівництво і контроль за діяльністю ВАТ «Укрексімбанк» здійснює Правління Банку в межах повноважень, що передбачені Статутом банку. Керівництво поточною діяльністю згідно з відповідно оформленою довіреністю Банку, здійснює директор, і несе особисту відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій. Організаційну структура ВАТ «Укрексімбанк» представлена у додатку 1. Правлінню банку підлягають департаменти, які об’єднують відділи за принципами однотипності виконуваних управлінських функцій. Департамент розвитку і маркетингу банку включає відділ розвитку та відділ маркетингу. Перший забезпечує аналіз зовнішнього середовища. А другий здійснює оцінку кон’єктури ринку банківських послуг, аналізує та висуває свої послуги на ринок, виробляючи для цього рекламну політику. Департамент економічного управління забезпечує тактичне управління в включає в себе планово-аналітичний відділ та відділ управління ліквідністю. Останній здійснює розрахунки показників ліквідності банку, їх факторний аналіз і щоденний контроль. Планово-аналітичний відділ розраховує очікувану суму пасивів і вирішує задачу їх ефективного розміщення. Департамент операційно-облікових операцій реалізує весь комплекс задач по відкриттю та закриттю особових рахунків, виконанню касових операцій, веденню рахунків, веденню міжбанківських операцій, веденню бухгалтерського обліку на синтетичному рівні та складання звітності, яка використовується як самим банком, так і закладами зовнішнього середовища. Департамент адміністративного управління забезпечує роботу відділів, створених при дирекції (юридичний відділ, відділ кадрів, ревізійний і організаційний відділи) та господарсько-управлінських відділів відділ інформаційних технологій та ін.), які входять в звичайний склад управлінської структури. Метою департаменту кредитних операцій є отримання прибутку шляхом залучення тимчасово вільних грошових коштів у одних осіб та надання іншим особам, які мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльності департамент взаємодіє з бухгалтерією, контролює правильність відображення в обліку операцій відділу, з відділом безпеки, юридичним відділом, відділом координації діяльності банку. Відділ управління цінних паперів займається: · оформлення договорів і виконання зобов'язань по угоді, · внутрішній облік операцій із цінними паперами, цінних паперів і коштів (власних і клієнтських), · надання клієнтам компанії періодичної звітності про проведені за його рахунок операціях і про залишки приналежному клієнтові коштів і цінних паперів. Складним завданням відділу управління цінними паперами є: формування та ведення портфелів цінних паперів. Головна мета у формуванні портфеля складається з досягнення оптимального сполучення між ризиком і доходом для інвестора. Ця проблема є більш складної, чим вона здається на перший погляд. Її рішення пов'язано з єдністю протилежностей, а саме із забезпеченням, з одного боку, максимального доходу, а з іншого боку - мінімального ризику. Іншими словами ускладнення пов'язано з підтримкою рівноваги між прагненням до найбільшого доходу й мінімальних ризиків, тобто забезпеченням ліквідності. Оскільки оптимальність формування портфеля є важливим складовим фінансової стабільності, ліквідності та прибутковості банка, тому виникає проблема управління портфелем банка, яке б відповідало збільшенню прибутків, цілям та маркетингової стратегії банка, тобто вибору найбільш оптимального серед всіх можливих портфелів. Це питання є досить актуальним, тому об’єктом дослідження в даній роботі буде відділ управління цінних паперів, а саме підсистема формування портфеля цінних паперів .

1.2. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок у галузі створення інформаційних банківських систем

Інформаційні системи комерційних банків в Україні поступово перейшли від механізованої обробки інформації до комплексної автоматизації, від централізованої до розподіленої обробки даних. Переломним моментом у становленні банківських комп'ютерних технологій став 1994 рік, коли міжбанківські розрахунки було переведено на без паперові технології, набув юридичного статусу електронний документ. З цього моменту в усіх банках обов'язково запроваджувались комп'ютерні технології[5]. Банківська інформаційна система, яка більше відома під назвою автоматизована банківська система (далі АБС), — це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що забезпечують процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збережен­ня та актуалізації даних для вирішення задач управління банків­ською діяльністю. Автоматизована банківська система повинна бути інтегрованою. Інтегрована — це така система, що побудована на загальносистемних принципах і охоплює не фрагментарне сукупність банківських задач, а вирішує питання автоматизації комплексно з урахуванням інформаційних і функціональних зв'язків. Як будь-яка система, АБС може бути представлена у вигляді певної сукупності підсистем. До складу АБС входять забезпечуючи та функціональні підсистеми. Забезпечуючи підсистеми об'єднують в собі всі види ресурсів, які необхідні для функціонування системи. До їх складу відносяться такі підсистеми: інформаційного, програмного, математичного, тех­нічного, лінгвістичного та організаційно-правового забезпечення. Функціональні підсистеми об'єднують блоки, комплекси та окремі задачі, які реалізують певні банківські функції. Перелік функцій, які реалізуються банківською системою, можна розділити на дві частини: обов'язкові та допоміжні. До перших слід віднести ті функції, які мають місце у будь-якому комерційному банку, набір допоміжних функцій залежить від спеціалізації банку. Автоматизована банківська система має забезпечувати: · автоматизацію внутрішньобанківської діяльності і в першу чергу внутрішньобанківських операцій по обробці платіжних і інших документів у тих підрозділах банківської установи, які працюють безпосередньо з клієнтами; · автоматизацію виконання міжбанківських розрахунків і інших зовнішньо банківських операцій; · автоматизацію фінансових операцій в рамках міжнародного банківського бізнесу. Зрозуміло, що автоматизація цих процесів повинна доповнювати одна одну і бути взаємозв'язаними і, що автоматизація кожного з них має свою специфіку та особливості і є доволі складною проблемою з високим рівнем автономності. У банківській системі використають добре зарекомендувані себе програмні продукти українських і російських розроблювачів автоматизованих банківських систем такі як: Диасофт, Сервокомп, Центринвестсофт, Центр Фінансових технологій, Лорнет, Юникорн, 40.5, Inkosoft, ProFIX, ЦЕБИТ й АВАН. В „Укрексімбанку” з 2002р. встановлена автоматизована банківська система DiasoftBank, данний програмний продукт розробила російська компанія „Диасофт” (Москва), яка успішно працює в даній області з 1992р. Cистема автоматизації банківської діяльності DiasoftBank - комплексне рішення, що забезпечує автоматизацію коштами однієї системи, у рамках єдиного інформаційного простору всіх напрямків діяльності банку, включаючи: розрахункові, кредитні, депозитні операції, операції із цінними паперами, операції на грошових ринках, операції із пластиковими картами й інші види операцій. Структурна схема системи DiasoftBank зображена в додатку 2. Конкурентні переваги: · Рішення управлінських, аналітичних й інших завдань, що перебувають на стику різних видів діяльності. Максимальна прозорість технологічних процесів, повна інтеграція бухгалтерського й управлінського обліку · Підтримка діяльності багатофільного банку. Побудова єдиної системи з використанням коштів вилученого доступу (у режимах on-line й off-line), механізмів реплікації даних · Висока надійність і продуктивність системи при роботі будь-якої кількості користувачів. Можливість практично необмеженого підвищення продуктивності шляхом масштабування апаратної платформи · Максимальна відкритість системи при наявності багаторівневої схеми забезпечення безпеки · Зручний графічний інтерфейс, повна інтеграція з пакетом MS Office Система забезпечує: Ведення бухгалтерського обліку операцій кредитної організації й одержання обов'язкової звітності в повній відповідності з вимогами Банку України, підтримку всіх п'яти областей плану рахунків кредитних організацій Точна відповідність технології роботи вимогам інших регулювальних органів: Міністерства фінансів, Федеральної комісії з ринку цінних паперів й інших · Автоматизацію гривневих розрахунків через систему банків України; · Автоматизацію валютних розрахунків через мережу S.W.I.F.T. · Автоматичну підготовку всіх документів, необхідних для оформлення угод на різних фінансових ринках і забезпечення виконання зобов'язань по них (у паперовому виді, у форматах S.W.I.F.T., TELEX й інших) · Настроювання схеми автоматизованої обробки потоків документів, що відповідає реальним бізнесам-процесам банку - практичну реалізацію технології 5NTe · Можливість автоматизації нових напрямків бізнесу власними чинностями банку - шляхом додаткових настроювань базових механізмів фінансового ядра системи · Організацію обліку в альтернативних планах рахунків, кількість яких необмежено Склад системи: · Модуль розрахунково-касового обслуговування · Модуль обліку комерційних кредитів · Модуль обліку депозитів фізичних осіб · Модуль консолідації філіальних даних · Модуль валютного дилинга · Модуль міжбанківських кредитів · Модуль обліку угод на біржовому ринку цінних паперів · Модуль обліку угод на позабіржовому ринку цінних паперів · Модуль вексельного обліку · Модуль маржинального кредитування · Модуль депозитарного обліку · Модуль обліку операцій з цінними паперами; · Интерфейсний модуль до системи ABBYY FineReader Банк Автоматизуємі області Розрахунково-касове обслуговування Облік даних про клієнтів, договори банківського рахунку, відкриття й ведення рахунків клієнтів, обробка банківських документів різних видів, проведення розрахунків через різні мережі. Автоматизоване ведення картотек документів. Розрахунок і стягнення комісії із клієнтів за проведення операцій. Міжбанківське та між філіальне розрахунки Автоматизований облік й оформлення угод. Облік операцій пролонгації угод, нарахування відсотків, розрахунок й урегулювання резервів під можливі втрати по позичках. Підготовка підтверджень, підготовка гривневих і валютних платіжних доручень, бухгалтерське оформлення угод. Формування зобов'язань по видачі, поверненню кредитів і відсоткам по них. Формування календаря платежів по відсотках у випадку щомісячної виплати відсотків. Кредитування фізичних та юридичних осіб Реєстрація кредитних заявок клієнтів, аналіз кредитоспроможності позичальників, облік укладених кредитних договорів різних видів. Облік забезпечення по позичках, розрахунок платіжних календарів, нарахування відсотків і штрафів, розрахунок й урегулювання резервів під можливі втрати по позичках. Бухгалтерське оформлення кредитних операцій Обслуговування населення в банку Облік даних про клієнтів й їхні довірені особи, відкриття й ведення рахунків клієнтів. Облік договорів по залученню коштів й їхніх поточних станів. Нарахування відсотків і виплата їхнім клієнтам. Формування необхідних документів і бухгалтерських проводок для відбиття операцій у рамках депозитних договорів. Одержання друкованих форм договорів, доручень на здійснення операцій по депозитних рахунках клієнтів й інших форм внутрішніх документів Бек-офіс по обслуговуванню пластикових карт Автоматизація операцій c дебетовими й кредитними пластиковими картами різних платіжних систем. Підтримка всіх бізнесів-процесів банку по роботі із пластиковими картами. Підтримка форматів популярних закордонних і вітчизняних карткових фронт-офісів. Операції на грошовому та фондовому ринках Облік й оформлення угод із цінними паперами, укладеними як на організованому, так і неорганізованому ринках цінних паперів, а також на грошовому ринку. Електронна взаємодія з різними торговельними площадками. Ведення власних і клієнтських портфелів. Ведення власної й клієнтської позиції по коштах і цінних паперах. Бухгалтерське оформлення результатів операцій. Розрахунок й утримання комісійної винагороди із клієнтів. Облік операцій с векселями Підтримка операцій випуску власних векселів, торговельних операцій із чужими векселями, надання вексельних кредитів, інкасових і гарантійних операцій. Ведення реєстрів власних випущених в обіг векселів, векселів на відповідальному зберіганні, чужих векселів у власному портфелі й інших. Облік всіх необхідних реквізитів векселів. Оформлення операцій з векселями в бек- офісі. Бухгалтерське оформлення результатів операцій. Розрахунок відсотків по процентних векселях. Ведення електронних розрахунків з клієнтами Організація електронної взаємодії між клієнтами й банками на етапі висновку електронних договорів. Формування й вивантаження всіх документів, необхідних для оформлення договорів, прийом й обробка відповідних повідомлень. Взаємодія зі сторонніми системами електронного документообігу. Забезпечує надійності роботи й захисту переданих повідомлень. Розробниками банківських систем компанії R-Style при виді­ленні банківських задач в новій версії системи RS-Bank 5.0 про­понується модульна побудова АБС. Модулі АБС згідно із сучас­ними уявленнями про архітектуру банківських систем, яка перед­бачає розподіл функціональних можливостей, поділяються на два класи: модулі «front-office » та модулі «back-office », що групу­ються за основними напрямками діяльності комерційного банку. Модулі «front-office» об'єднують операції, пов'язані з первин­ним обліком, тобто введенням даних про банківські операції, їх первинну обробку і будь-яку зовнішню взаємодію банку з клієн­тами, іншими банками, інформаційними і торгівельними систе­мами та формуванням банківських документів. Модулі «back-office» — це наступна обробка даних «front-office» з метою обліку банківських операцій, формування звітності, ана­лізу діяльності та виконання операцій, які не є прямим наслідком виконання банківських послуг, а також операції на фінансових ринках. Проаналізувавши функціонування автоматизованої банківської системи DiasoftBank, а саме підсистему формування цінних паперів та її функції, зробимо висновок, що функція вибору оптимального портфеля не автоматизована. А оскільки операції з цінними паперами є пріоритетними видами діяльності Укрексімбанку, то вдосконаленню цих операцій повинна приділятись значна увага. Тому проблемою даної роботи буде розробка підсистеми для автоматизації функції оптимального вибору портфеля банка. Саме така підсистема не лише обробляє інформацію, а й підтримує управлінські рішення, що значною мірою знижує трудомісткість облікових робіт, підвищує вірогідність зведень та якість рішень, що приймаються. Аналіз економіко-математичних моделей Банківським фахівцям найчастіше доводиться приймати рішення в умовах невизначеності, які понижують впевненість в діях. В таких випадках намагаються знайти найбільш вдалий варіант рішення, виходячи з власного досвіду, інтуїції або порад інших осіб. Такий суб’єктивний підхід, якщо прийняте рішення зачіпає інтереси великої кількості людей, може бути неефективним, навіть збитковим. Прийняття рішень – це процес, підсумком якого є вибір за критерієм ефективності однієї можливості із множини, які є у розпорядженні. Якість розв’язання задачі залежить від того, наскільки повно відомі особі, яка відповідає за прийняття рішення, допустимі варіанти управлінських впливів. Тому формування всієї множини варіантів активного впливу є важливим етапом аналізу. Головною метою при формуванні портфеля є досягненні оптимального сполучення між ризиком і доходом для інвестора, тобто відповідний набір інвестиційних інструментів покликаний знизити до мінімуму ризик його втрат й одночасно максимізувати його доход. Зменшення ризику досягається за рахунок диверсифікованості портфеля. Диверсифікованість зменшує ризик за рахунок того, що можливі невисокі доходи по одному папері будуть компенсуватися високим прибутком по інших паперах. Мінімізація ризику досягається за рахунок включення в портфель паперів широкого кола галузей, не зв'язаних тісно між собою, щоб уникнути синхронності циклічних коливань їхньої ділової активності. Сучасні дослідження західних учених показали, що більша частина ризику портфеля усувається, якщо в нього входять від 8 до 20 різних паперів. Подальше збільшення їхньої кількості вже незначно зменшує ризик[7]. Розглянемо декілька моделей оптимального формування портфеля цінних паперів які приведені в табл.1.1: Моделі формування портфеля цінних паперів Таблиця 1.1.

Модель

Задача

Область застосування

1.Модель Блека

1. тp-прибутковість (ефективність) портфеля цінних паперів:

(1.1)

де xi - частки інвестицій, поміщених у кожний з видів активів (цi частки називають портфельними вагами) XТ = (x1,x2.,xn);

mi - очікувана ставка доходу по кожному виду активів.

2. σp - стандартне відхилення ставок доходу по портфелю (ризик

портфеля):

Задача оптимізації укладається в тім, щоб визначити, яка частка портфеля повинна бути відведена для кожної з інвестицій так, щоб величина очікуваного доходу й рівень ризику відповідали цілям інвесторів.

При цьому на компоненти вектора X, що представляє портфель, можуть накладатися різні обмеження, що залежать від виду угоди, типу активів, що беруть участь, і т.д. Портфелі, що задовольняють умовам даного ринку, називаються припустимими.

Застосовується для визначення оптимального портфеля цінних паперів в відділі управління цінними паперами.

Переваги: формування оптимального портфеля

Недоліки: обмеження на використання коротких позицій у торгівлі цінними паперами

2.Модель Марковиця

1. тp-прибутковість (ефективність) портфеля цінних паперів:

(1.1)

де xi - частки інвестицій, поміщених у кожний з видів активів (цi частки називають портфельними вагами) XТ = (x1,x2.,xn);

mi - очікувана ставка доходу по кожному виду активів.

2. σp - стандартне відхилення ставок доходу по портфелю (ризик

портфеля):

Обмеження:

;

3.Модель оптимального формування портфеля банку

Необхідно знайти невідомі вектори активів

,

і пасивів

банку, максимізіруючи лінійну форму прибутку системи портфелів:

де Prf – прибуток (profit) системи портфелів банку як ціль, критерій оптимізації (максимізації).

Aa – сума інвестицій в окремий тип активів у портфелі;

Da – прибутковість окремого типу активів;

Ll – сума залучення по окремому типі зобов'язань в портфелі пасивів;

El – процентні витрати по залученню окремого типу пасивів;

Обмеження власні та технологічні:

,,

.

Економічні:

Н1,

Н2 ,

Н3

Н4

Задача оптимізації укладається в тім, щоб визначити, яка частка портфеля повинна бути відведена для кожної з інвестицій так, щоб величина очікуваного доходу й рівень ризику відповідали цілям інвесторів.

При цьому на компоненти вектора X, що представляє портфель, можуть накладатися різні обмеження, що залежать від виду угоди, типу активів, що беруть участь, і т.д. Портфелі, що задовольняють умовам даного ринку, називаються припустимими.

Модель складається в математичній формалізації опису цілей банку, причинно-наслідкових зв'язків фінансових показників, внутрішнього й зовнішнього середовища банку. Модель повинна враховувати стільки елементів і зв'язків, щоб досить точно відбити фінансову реальність, а результати рішень були корисні менеджерові, що приймає планові рішення, щоб бути зрозумілої менеджерові й вирішуватися доступними фінансистові математичними методами, програмними й комп'ютерними коштами в прийнятний термін. Таким чином, модель повинна бути оптимально наближена до дійсності.

Застосовується для визначення оптимального портфеля цінних паперів в відділі управління цінними паперами.

Переваги: формування оптимального портфеля

Недоліки:

1.як обмеження задається норма прибутку, а як ціль – мінімум ризику. 2.Використання побудувати випадковості розподілу цін в майбутньому

Застосовується для визначення оптимального портфеля цінних паперів в відділі управління цінними паперами.

Переваги

1.Простота реалізації з допомогою табличного редактора;

2.В моделі головними цілями при формуванні системи портфелів банку є максимізація прибутку і мінімізація портфельного ризику.

3.Використання в якості обмежень економічні нормативи НБУ

Математичне моделювання економічних процесів передбачає вибір найбільш раціонального математичного методу для вирішення задачі. Модель повинна враховувати стільки елементів і зв'язків, щоб досить точно відбити фінансову реальність, а результати рішень були корисні менеджерові, що приймає планові рішення, щоб бути зрозумілої менеджерові й вирішуватися доступними фінансистові математичними методами, програмними й комп'ютерними коштами в прийнятний термін. Таким чином, модель повинна бути оптимально наближена до дійсності. Метою нашої підсистеми є вибір найбільш оптимального портфеля цінних паперів (ЦП), які забезпечать збільшення прибутку банку. Проаналізувавши все вищесказане в якості економіко-матиматичної моделі формування портфеля ЦП приймаємо Модель оптимального формування портфеля банку” (див. табл.1.1.)

РОЗДІЛ ІІ. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

2.1. Розробка структури підсистеми формування портфеля цінних паперів

Процес розробки підсистеми можна охарактеризувати як процес, пов’язаний з пошуком такого способу організації даних підсистеми в одне ціле, який дав би можливість забезпечити узгодженість та цілеспрямованість їх взаємодії, що, в свою чергу, забезпечить ефективність функціонування підсистеми в цілому. Необхідність розробки структури підсистеми формування портфеля цінних паперів зумовлена тим, що вона охоплює надзвичайно велику кількість різноманітних елементів, що взаємодіють між собою[10]. Структурна схема підсистеми формування портфеля цінних паперів представлена в додатку 3. При побудови функціональної структури інформаційної системи необхідно врахувати основні етапи виконання робіт по побудові операційних моделей. Тому інформаційна система повинна виконувати слідуючи функції: · ввід вхідних даних; · розв'язання задачі; · прийняття оптимального рішення; · пересилання даних; · зберігання даних; · поліпшена захищеність даних; · різке зниження трудомісткості обробки документів. Для досягнення цих функцій необхідно виконати слідуючи завдання: · створена ІС „Підсистема формування портфеля цінних паперів”; · впровадження математичної модель для формування оптимального портфеля; · підтримка даною ІС прийняття управлінських рішень. Треба визнати, що оптимальне рішення — це не ті данні, які отримані при пошуку, виконаною системою, а ре­зультат оцінки даних, отриманих за допо­могою пошуку, так і тих значень, які були визначені внаслідок проведеного аналізу. Визнаючи указані функції можна побудувати блок-схему інформаційної системи. Блок-схема інформаційної системи формування оптимального портфеля цінних паперів представлена на рис.2.1. Рис 2.1. Блок-схема інформаційної моделі формування оптимального портфеля цінних паперів Отже, приставлена підсистема дозволяє значно прискорити розробку портфельних планів, оптимізувати їх, краще зрозуміти взаємозв'язки між групами активів і портфелів у цілому, створити умови для рентабельної роботи, що охороняє банк від виходу за межі обов'язкових нормативів НБУ, штрафів й інших санкцій зарахування в розряд проблемних.

2.2. Розробка математичного і машинного алгоритму розв’язання задач підсистеми формування портфеля цінних паперів

Банк ставить перед собою безліч цілей. Вони складні й суперечливі, тому в максимальному ступені домогтися досягнення їх неможливо. Таким чином, завдання зводиться не до екстремальних, а до оптимальних рішень, тобто до рішень, при яких критерії задовольняються в найкращому ступені. Із всієї сукупності методів дослідження й планування операцій фінансистам найбільш доступні методи лінійного й нелінійного оптимального математичного програмування. Ці програми, що поставляють із популярними пакетами Excel, Quatropro, Lotus, уже давно перебувають у настільних комп'ютерах кожного фінансиста. Рішення багатоцільових завдань методами лінійного й нелінійного програмування засноване на тім, що один із критеріїв задається у вигляді цільової функції, що підлягає максимізації або мінімізації. Для інших цілей вибираються які- небудь прийнятні значення, які задаються у вигляді обмежень при рішенні завдання оптимізації. Наприклад, у теорії оптимального інвестиційного портфеля на ринку цінних паперів, розробленого нобелівськими лауреатами Марковицем, Тобиным й ін. , як обмеження звичайно задається норма прибутку, а як мета - мінімум ризику. У нашому випадку головними цілями при формуванні системи портфелів банку є максимізація прибутку й мінімізація портфельного ризику. Відповідно до законодавства банк зобов'язаний дотримувати економічних нормативів регулювання банківської діяльності, що встановлюють максимально припустимі границі ризиків і мінімально припустимі границі ліквідності. Тому ми просто змушені прийняти норми ризику й ліквідності НБУ як обмеження. Як головна мета (цільової функції) виберемо максимізацію прибутку[8]. В математичній постановці завдання оптимального планування системи портфелів банку потрібно знайти невідомі вектори активів , (3.1) і пасивів (3.2.) банку, максимізуючи лінійну форму прибутку системи портфелів: (3.3.) де Prf – прибуток (profit) системи портфелів банку як ціль, критерій оптимізації (максимізації). Позначення показників для портфеля розміщення ресурсів (активів): Aa – сума інвестицій в окремий тип активів у портфелі; – загальна сума активів; Da – прибутковість окремого типу активів; a – цифрове ім'я (індекс) окремого типу активів; n – число типів активів у портфелі. Позначення показників для портфеля залучення ресурсів (пасивів): Ll – сума залучення по окремому типі зобов'язань в портфелі пасивів; – загальна сума залучення в пасивах; El – процентні витрати по залученню окремого типу пасивів; l – цифрове ім'я окремого типу пасивів; m – число типів пасивів у портфелі. Економічні обмеження Норматив достатності капіталу (Н1) визначається як відношення власних коштів (капіталу) кредитної організації до сумарного обсягу активів, зважених з урахуванням ризику контрагентів Представимо в нашій моделі обмеження по цьому нормативі у вигляді нерівності , (3.4.) де OwCp – власний капітал банку; Ra – нормативний коефіцієнт ризику для кожного типу активу по Інструкції НБУ; B1 – мінімально припустима величина Н1. Наприклад, відповідно до вищенаведених значень для 2002 р. В1=5%, тобто власний капітал банку повинен становити не менш 5% суми активів, зважених коефіцієнтами ризику Ra . Норматив поточної ліквідності (Н2) являє собою відношення суми ліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання й на строк до 30 днів. Обмеження нормативу представимо у формі , (3.5.) де la – ознака ліквідного активу; d30 – ознака пасивів до запитання зі строком погашення до 30 днів; B2 – граничне значення Н2 на певний рік. Наприклад, в 2002 р. ліквідні активи повинні покривати не менш 20% зобов'язань зі строком погашення до 30 днів. Норматив миттєвої ліквідності (Н3) являє собою відношення суми високоліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання. Високоліквідні активи - це кошти й кошти на рахунках до запитання. Зобов'язання по рахунках до запитання - внески й депозити до запитання й випущені кредитною організацією власні векселі до запитання. Обмеження нормативу представимо у формі (3.6.) де blig – ознака високоліквідного активу; vct – ознака активів до запитання; B3 – граничне значення Н3 на певний рік. Наприклад, в 2002 р. високоліквідні активи повинні покривати не менш 20% зобов'язань до запитання. Норматив використання власних коштів кредитних організацій для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб (Н4) установлюється у формі процентного співвідношення розмірів інвестицій і власних коштів кредитної організації. Обмеження нормативу задамо формулою (3.7.) де shr – ознака акцій (share) корпорацій в активах; В12 – максимально припустиме значення нормативу Н4. наприклад, в першій половині 2002 р. сума акцій корпорацій не повинна була перевищувати 25% власного капіталу банку. Власні й технологічні обмеження Для завдань математичного програмування характерне використання технологічних обмежень у вигляді вимог незаперечності змінних. Введемо ці обмеження як (3.8.) т.б. активи й пасиви не можуть приймати негативні значення. Під час планових розрахунків необхідно також дотримувати балансове обмеження (3.9.) що показує, що сума активів не може бути більше суми пасивів, тобто капіталу й зобов'язань. Блок –схема алгоритму та модель формування портфеля цінних паперів представлена в додатку 4,5.

2.3. Інформаційне забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів

Загальна характеристика інформаційного забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів Інформаційне забезпечення підсистеми являє собою методи класифікації та кодування інформації про формування портфеля цінних паперів, способи організації нормативно-довідкової інформації, побудова банків даних, зокрема побудова та ведення інформаційної бази. Основні принципи створення інформаційного забезпечення: цілісність, вірогідність, контроль, захист від несанкціонованого доступу, єдність та гнучкість, стандартизація та уніфікація, адаптивність, мінімізація введення та виведення інформації (однократність введення інформації, принцип введення – виведення тільки змін)[10]. Вимоги до інформаційного забезпечення такі: 1. Інформаційне забезпечення має бути достатнім для виконання функцій інформаційної системи (ІС), які автоматизуються; 2. Для кодування інформації, яка використовується тільки в цій ІС, мають бути застосовані класифікатори; 3. Форми документів, які створюються ІС, мають відповідати вимогам стандартів чи нормативно – технічним документам; 4. Форми документів та відеокадрів, які вводяться, виводяться чи коригуються через термінали ІС, мають бути погоджені з відповідними технічними характеристиками терміналів; 5. Сукупність інформаційних масивів ІС має бути організована у вигляді БД на машинних носіях; 6. Форми подання вихідної інформації ІС мають бути погоджені із замовником (користувачем) системи; 7. Терміни і скорочення, які застосовуються у вихідних повідомленнях, мають бути загальноприйнятими в цій предметній області і погоджені із замовником системи. У ІС мають бути передбачені необхідні заходи щодо контролю і оновлення даних в інформаційних масивах ІС, оновлення масивів після відмови будь-яких технічних засобів ІС, а також контролю ідентичності однойменної інформації в БД. Основною частиною інформаційного забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів є інформаційна база у вигляді банку даних баз програмного продукту DiasoftBank. Реалізація інформаційного забезпечення у вигляді банку даних дасть змогу забезпечити відсутність збитковості даних, що зберігаються, відкине можливість дублювання або помилкового вводу даних, забезпечить швидкий доступ користувачів до необхідних елементів інформації. Банк даних розробленої системи складається з 2-ох основних компонентів: база даних (БД) та система управління базами даних (СУБД). В якості СУБД використовується програма InterBase 6.0, яка є однією з найпоширеніших і перспективних СУБД, що підтримує технологію Client/Server та дозволяє працювати базою даних через комп'ютерну мережу. Крім того, вибір саме цієї СУБД пояснюється тим, що вона володіє досить потужним механізмом контролю надійності та достовірності інформації, що є не останнім питанням в банківській справі. Вся інформація, що використовується інформаційною системою зберігається у БД, яке являє собою один файл у форматі GDB, що розміщується на сервері, можливе також розмежування прав доступу до БД. Контроль за введенням інформації в БД відбувається наступним чином: інформація вводитися по визначеному шаблоні і при неправильному введенні інформації з'являється повідомлення про помилку. Основними джерелами інформації є модуль обліку операцій з цінними паперами і дані про поточну діяльність банку. Реалізація інформаційного забезпечення у вигляді банку даних дасть змогу забезпечити відсутність збитковості даних, що зберігаються, відкине можливість дублювання або помилкового вводу даних, забезпечить швидкий доступ користувачів до необхідних елементів інформації. Для реалізації макету підсистеми управління цінними паперами було використано табличний процесор Microsoft Excel. Вибір даного програмного забезпечення для реалізації моделі підсистеми управління цінними паперами ґрунтується на тому, що MS Excel – зручна та досить гнучка система, яка дозволяє швидко розробляти інформаційні системи без допомоги зовнішніх технічних фахівців. Позамашинна база даних містить у своєму складі паперові документи, такі як звіт бухгалтерського обліку (Форма №2) та форма „Портфель”. Дані документи необхідні для формування оптимального портфеля цінних паперів та прийняття управлінських рішень на основі отриманих результатів. Організація збору і передачі первинної інформації Для забезпечення ефективного роботи та функціонування підсистеми управліня цінними паперами необхідна правильна організація збору та передачі первинної інформації, яка входить до складу інформаційного забезпечення. За подання вхідних документів, а саме, звіта бухгалтерського обліку (Форма №2) та форми „Портфель”, відповідає бухгалтерия та бек-офіс, а саме головний бухгалтер та керівник бек-офіса, які у установлений строк повинен подати ці документи у електронному та паперовому (друкованому) вигляді співробітнику відділу з формування оптимального портфеля цінних паперів. На основі отриманих вхідних документів (інформації) відповідальний за формування портфеля цінних паперів виконує ввід даних, які необхідні для аналітичної роботи та прийняття управлінських рішень. Для вводу необхідних даних назначається співробітник відділу формування портфеля цінних паперів який безпосередньо відповідає за правильність введення даних в електронні таблиці табличного процесору MS Excel. Правильність і швидкість вводу інформації має значний вплив на подальший результат, так як неправильний ввід даних може призвести до некоректної роботи підсистеми і отримання неправильної (недостовірної) інформації на виході у вигляді певного результату. Побудова системи класифікації та кодування інформації підсистеми формування портфеля цінних паперів Класифікація – обов’язковий етап попередньої підготовки економічних даних до автоматизованої обробки, а також передумова раціональної організації інформаційної бази і моделювання інформаційних процесів. Класифікація є складовою частиною інформаційного забезпечення будь-якої інформаційної системи, яка належить до мовних засобів управління. Тому класифікаційний поділ множини об’єктів на підмножини за їх подібністю або відмінністю згідно з прийнятими методами класифікації є основою для кодування інформації і наступного її пошуку за допомогою обчислювальної техніки. Під класифікацією інформації розуміється не лише інформацію, яка є у масивах і повідомленнях, а й класифікацію безпосередньо інформаційних повідомлень (документів) і масивів. В даній ІС для систематизації інформації використаються слідуючи класифікації: Класифікатор валют, який представлений в табл.. 2.2. Класифікатор валют Таблиця 2.2.

Код валюти

Найменування валюти

Найменування країни

БуквенийЦифровий
EUR978ЕвроКраїни - учасниці Європейського Союзу
RUR810Російський рубльРосійська Федерація
UAH980ГривняУкраїна
USD840Доллар СШАСполучені Штати Америки
Для класифікації необхідної вхідної інформації використовується ієрархічний метод класифікації. Ієрархічний метод класифікації – послідовний поділ множин об’єктів на підлеглі класифікаційні групування. У ієрархічної класифікації об’єктів інформаційної системи необхідно виділити слідуючи рівні (див. рис.2.2.)
Рис.2.2.Рівні класифікації об’єктів інформаційної системи Цінні папери довжина коду- 1символ, приймає значення 0,1; 1. Види ЦП довжина коду- 1символ, приймає значення А,Б,О; 2. Порядковий номер цінного паперу довжина коду- 3символи, приймає значення 1,2,.,n; Тому структура коду цінного паперу мати вигляд: Вид.Номер. Також використовується послідовний метод кодування (в інших таблицях бази даних) за допомогою полів з автоінкрементом - збільшенням значення ключового поля на 1 при вводі нового запису у таблицю. .Ідентифікатор елемента представляє собою поле чи набір полів, який відрізняє один запис у таблиці від другої. Він окремим чином відрізняє кожен запис у таблицю. Приклад в даній ІС в ролі ідентифікатора може бути поле коду цінного паперу. Тому що, код цінного паперу в кожному запису таблиці є унікальним. Використання класифікації забезпечить організацію та формалізоване надання економічної інформації, значно зменшить трудомісткість пошуку, зберігання, пересування, обробки інформації, збільшити ефективність автоматизації, заощаджує дорогі ресурси пам'яті й технічних коштів і збільшити ступінь безпеки й захисту даних. Проектування форм первинних документів машинограм та відеокадрів підсистеми формування портфеля цінних паперів Проектуванню форм вхідної інформації приділяється особлива увага. На цьому етапі зменшується обсяги даних, трудові витрати на збирання, реєстрацію, передавання і перенесення інформації на машинні носії, значно підвищується вірогідність як вхідної, так і залежної від неї вихідної інформації[7]. В якості первинних документів використовуються стандартні бухгалтерські звіти Форма №2 ” Звіт про фінансові результати” та форма”Портфель”: Для реалізації підсистеми спроектовано форму „Портфель”, за допомогою якої заноситься необхідна інформація для здійснення розрахунків. За допомогою даної форми вводиться інформація, яка необхідна для формування оптимального портфеля цінних паперів. Ввід цієї інформації виконується назначеним співробітником відділу управління кредитними операціями. Швидкість вводу інформації важливого значення не має. Основним вихідним документом підсистеми управління цінними паперами – „Звіт з формуваня оптимального портфелю”. Структура цього документу повинна мати слідуючи елементи (див. додаток 5): Заголовок: · Назва документа; · Розрахунковий період (Рік, Місяць); Інформаційна частина: · Сформований портфель цінних паперів; Підсумкова частина: · Дата проведення розрахунку (Рік, Місяць, Число); · Відповідальна особа; · Підпис. Вихідний документ “Звіт з формуваня оптимального портфелю” має дві форми представлення: паперову та екранну. Екранна форма необхідна для попереднього аналізу результатів розрахунків. Після одержання необхідних результатів вихідний документ друкується на принтері для одержання його у паперовій формі. Паперова форма документу використовуються керівництвом підприємства в якості інструменту формування подальших управлінських рішень. Структура інформаційних масивів підсистеми формування портфеля цінних паперів Проектування масивів передбачає визначення їх складу, змісту, структури і вибір раціонального способу їх подання в підсистемі управління цінними паперами. При розробці підсистеми управління цінними паперами використовуються наступні БД: портфель, цінні папери, валюта, прибутковість/витрати (структура БД приведена в додатку 6): 1. Портфель, містить поля: · код ЦП; · назва ЦП; · тип ЦП · прибутковість/витрати; · валюта; 2. Валюта, містить поля: · код валюти; · позначення валюти; · назва; · країна. 3. Прибутковість/витрати, містить поля: · код ЦП; · прибутковість/витрати. 4.Цінні папери, містить поля: · Код ЦП · Тип

2.4. Контрольний приклад

Як вже відзначалося для формування оптимального портфеля цінних паперів банку доцільно використати стандартне для фінансистів банків найбільш розповсюджене, зручне та досить гнучке програмне забезпечення електронні таблиці Excel, , що мають Solver (пошук рішення). Ці пакети дозволяють вирішувати сформульовану вище економіко-математичне завдання. Будемо використати як інструмент комп'ютерну програму пошуку оптимального плану портфелів банку методом нелінійного математичного програмування [14, с.15]. У прикладі (див. додаток 8) представлена таблиця портфеля розміщення ресурсів банку (таблиця активів), залучення ресурсів (пасиви) , таблиця встановлених обмежень. В графи таблиці (актив-пасив) заносяться кандидати в портфелі, відбір здійснюється традиційними методами формування портфелів на основі оцінок прибутковості, витрат і надійності інструментів з урахуванням зобов'язань перед акціонерами, вкладниками місцевими органами й ін.; в наступні графи вводяться дані ринків по процентній прибутковості й витратності активів- пасивів; дані по прибутковості й витрати цінних паперів визначаються аналітиками ринку поза даною моделлю. Після завдання цільової функції та встановлених обмежень формуємо з допомогою функції Solver (пошук рішення) оптимальний портфелів залучення й розміщення фінансових ресурсів. Програма оцінює безліч варіантів системи портфелів, доходи й витрати й видає варіант плану максимальної прибутковості, що задовольняє нормативам НБУ і власним лімітам банку. Максимизуючий критерій оптимізації відображається прибутком.

ВИСНОВОК

В кваліфікаційній роботі результаті аналізу діяльності ВАТ „Укрексімбанку” було встановлено, що автоматизована банківська системи DiasoftBank яка використовується, не автоматизує функцію формування оптимального портфеля відділу управління цінними паперами. А оскільки операції з цінними паперами є пріоритетними видами діяльності Укрексімбанку, то вдосконаленню цих операцій повинна приділятись значна увага. Тому проблемою даної роботи була розробка та впровадження ІС формування оптимального портфеля банка. Інформаційна система, що пропонується має наступні функції: · ввід вхідних даних; · формування оптимального портфеля; · пересилання даних; · зберігання даних; · поліпшена захищеність даних; · різке зниження трудомісткості обробки документів · надання користувачам гнучкість та швидку відповідь у формі вихідних звітів. Для досягнення цих функцій під час виконання даної роботи виконанні слідуючи завдання: · створена ІС „Підсистема формування портфеля цінних паперів” · розроблена економіко-математична модель для формування оптимального портфеля; · підтримка даною ІС прийняття управлінських рішень. Досвід показав, що представлена в даній роботі модель дозволяє значно прискорити розробку портфельних планів, оптимізувати їх, краще зрозуміти взаємозв'язки між групами активів і портфелів у цілому, створити умови для рентабельної роботи, що охороняє банк від виходу за межі обов'язкових нормативів НБУ, штрафів й інших санкцій зарахування в розряд проблемних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Банковское дело. /Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с. 2. Бренин А.Н. Ринок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие- М.:1 Федеративная торговая компания, 1998.-352с. 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир: ЖІТІ, 2002. – 608 с. 4. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 230 с. 5. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк, О. О. Денісова. — К.: КНЕУ, 2001. —324с. 6. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: «Филин», 1998. 7. Орлова И.В.Экономико-математические методы и модели. Выполнениерасчетов в среде EXCEL / Практикум: Учебное пособие для вузов. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 136 с. 8. Первозванский А.А., Первозванская Т.И. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994. 9. Річний звіт BAT «Експортно-імпортний банк України" за 2003 рік. 10. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.
Управління розвитку регіональної мережі банків
Управління короспонденских розрахунків
Відділ звітності та контролю за дотриманням нормативів
Відділ будівництва

ДОДАТОК 1

Операціонне управління
Організаційна структура ВАТ «Укрексімбанк»

ДОДАТОК 2

Структурна схема інформаційної системи „DiasoftBank”

ДОДАТОК 3

Схема підсистеми формування портфеля цінних паперів

Нет Да

ДОДАТОК 4

Модель оптимального формування портфеля банку Необхідно знайти невідомі вектори активів , і пасивів банку, максимізіруючи лінійну форму прибутку системи портфелів: де Prf – прибуток системи портфелів банку як ціль, критерій оптимізації (максимізації). Aa – сума інвестицій в окремий тип активів у портфелі; – загальна сума активів; Da – прибутковість окремого типу активів; a – цифрове ім'я (індекс) окремого типу активів; n – число типів активів у портфелі. Ll – сума залучення по окремому типі зобов'язань в портфелі пасивів; – загальна сума залучення в пасивах; El – процентні витрати по залученню окремого типу пасивів; l – цифрове ім'я окремого типу пасивів; m – число типів пасивів у портфелі. Обмеження: ,, Н1 ; Н2 , Н3 ; Н4

ДОДАТОК 5

Овал: НачалоБлок –схема алгоритму моделі формування портфеля цінних паперів

Нет
Да

Овал: Кінець

ДОДАТОК 6

Звіт з формуваня оптимального портфелю на __________ 200_рік Оптимальний портфель цінних паперів Укрексімбанку

№ з/п

Назва ЦП

Код

Сума інвестицій

1
2
3
...
n
_________________ „__”__________200_р. відповідальна особа

ДОДАТОК 7

Інформаційно-логічна структура БД

ДОДАТОК 8