Каталог :: Деньги и кредит

Реферат: Procenti

              Siguldas Valsts gimnazijas              
            Kreditu un lizingu procenti            
                               Datums 01.12.2002.
   Saturs.
   Ievads..................................................................3
   1. Krediti un to procenti........................................ 4
1. Kreditu procenti Unibanka................................... 6
1.   Magistra kreditu.
2.   Hipoteku kreditu.
3.   Buvniecibas kreditu.
   2. Lizingi un to procenti......................................... 8
   Nobeigums...............................................................9
   Izmantota literatura.................................................. 10
   Ievads.
Ne visi cilveki Latvija ir tik turigi, ka var atlauties iegadaties preces
uzreiz. Cilveki kraj naudu ilgaku laiku, lai varetu iegadaties kadu konkretu
preci. Tacu vini var ari to aiznemties no bankam vai lizinga grupam. Bet
attiecigi par to viniem jamaksa procenti. Katrai kreditiestadei ir savi
procenti, ko ta liek atmaksat atpakal.
Arvien vairak cilveki nem kreditus, jo tas viniem dod iespeju iegadaties
preci uzreiz, nekrajot naudu vairakus gadus.
Musdienas ekonomika nebutu iedomajama bez kreditattiecibam. Tas paver plasas
iespejas mazajiem razotajiem. Kredits dod iespeju savlaicigi un pilnigi
apmierinat uznemuma vajadzibas pec naudas lidzekliem, tos izmantot, lai gutu
lielaku pelnu un uznemuma izaugsmi. Tacu krediti tiek doti, lai gutu pelnu no
siem darijumiem.
Tas nozime, ka abas puses ir ieguveji, gan kredita nemeji, gan deveji.
   Krediti un to procenti.
Kredits – (no latinu – creditum, ”credere ‘ticçt - uzticeties„) Naudas
lidzeklu vai materialo vertibu nodosana fiziskai vai juridiskai personai uz
noteiktu terminu un par zinamu atlidzibu (parasti pret attiecigu
nodrosinajumu).
Kredita butibu, formas, funkcijas un lomu nosaka sabiedriski ekonomiskas
iekartas. Kredita attiecibas parasti ir divas puses: kredita aizdevejs
(kreditors) un aiznemejs (debitors).
Pirms kapitalisma formacijas galvena kredita forma bija auglotaju kredits. Ta
aizdeveji bija tirgoni, nodoklu atpirceji, baznicas, klosteri, bet aiznemeji
– sikrazotaji, vergturi, feodali, kas aizdevumu izmantoja tikai par
maksasanas lidzekli.
Kredits paatrina uznemeju razosanas un apgrozijuma fondu apriti, sekme
apgrozibas izmaksu samazinasanos, rentabilitates paaugstinasanos. Kreditam ir
svariga nozime kapitalieguldijumu efektivitates paaugstinasana. Ilgtermina
kreditesanas noteikumos paredzeta atbildiba par kreditlidzeklu merktiecigu
un efektivu izmantosanu kapitalieguldijumos.
Kreditiem ir liela nozime zinatnes un tehnikas sasniegumu ieviesana, to
izstrades paatrinasana.
Musdienas ir vairaki veidi, ka var iegut kreditus. Tos var iegut bankas vai
lizinga kompanijas. Katra banka piedava savas procentu likmes, tapec jums ir
iespeja izveletie, kura banka vai lizinga grupa jus velaties to nemt.
Kreditu avoti ir uz laiku brivie naudas lidzekli, kas nav iesaistiti ne
razosana, ne precu apgroziba. Tie var koncentreties bankas. Ka jau es mineju,
par kreditu jamaksa procenti. Izskir vienkarsos procentus un saliktos
procentus.
   ●Vienkarsie procenti:
piemeram: firma banka aiznemas 1000 Ls uz 12 menesiem ar procentu likmi 2%.
Katru menesi no aiznemtas summas jamaksa 2%, t.i., 20 Ls. Par sesiem menesiem
jamaksa 240 Ls. Kopa bus jaatdod 1240 Ls.
   ●Saliktie procenti:
piemeram: firma banka aiznemas 1000 Ls uz 6 menesiem ar procentu likmi 2%.
1.   menesi 1000+20 = 1020 Ls (otraja menesi procentus aprekinas no 1020
Ls, un tas ir 20.04 Ls), tapec
2.   menesi 1020+20.4 = 1040.4 Ls
3.   menesi 1040.4+20.8 = 1061.2 Ls (2% no 1040.4 = 20.8) u.t.t
Krediti var but:
1.   Istermina krediti. (lidz vienam gadam) Tie parasti ir
neizdevigi, bet ir situacijas, kad tie ir nepieciesami.
2.   Ilgtermina krediti. (Ilgak par 1 gadu) Tiem savukart
procentu likmes ir zemakas, tacu tiek prasitas loti specigas garantijas
(parasti nekustamais ipasums).
   Kredita formas: 
   1. Komercialais kredits:
To pieskir uznemumi cits citam precu kapitala formas. Komerciala kredita
lidzeklis ir vekselis – ipasa paradzime ar noteiktu maksasanas terminu. Viena
virziena parasti kurse prece, bet otra pec kada laika – nauda.
   2. Bankieru kredits:
To izsniedz bankas un citas kreditiestades juridiskam un fiziskam personam
naudas aizdevuma forma.
   3. Paterina kredits:
Tas tiek pieskirts iedzivotajiem, pardodot personiga paterina preces uz
nomaksu. Par paterina kreditu tiek iekasets aizdevu procents.
   4. Valsts aiznemums:
Valsts izlaiz aiznemumu obligacijas. Tas brivi perk un pardod bankas un no
tam iedzivotaji. Tadejadi valsts ir debitors.
   5. Hipotekarais kredits:
Tas ir ilgtermina aizdevums pret kilu. Banka var iekilat nekustamo ipasumu,
kas atrodas Latvijas teritorija, bet aizdevumi nedrikst parsniegt 60% no
kilas summas.
To izsniedz sadiem merkiem:
a)   nekustama ipasuma mantosanas un pirksanas kartosanai.
b)   Zemes auglibas uzlabosanai.
c)   Eku buvesanai, modernizacijai, zemes melioracijai un citam vajadzibam.
   6. Finansialais lizings:
Bankas vai lizinga kompanijas iegadajas darba lidzeklus (iekartas,
darbagaldus, masinas u.c.) un tos iznoma, nosakot noteiktu procentu likmi.
   7. Studentu kredits:
So krediti var sanemt studejosie studenti, kas apgust akreditetas studiju
programmas. Kredita apjoms maksimali ir 35 Ls menesi.
   Overdrafts (bankas kredita parsniegumi):
Overdrafts ir summa, kuras robezas banka kredite tekosa konta ipasnieku virs
konta esosa lidzeklu atlikuma. Overdrafts faktiski ir istermina kredits, kuru
parasti izsniedz bez nodrosinajuma uz terminu, kas nav ilgaks par 12
menesiem. So kreditesanas veidu izmanto gan fiziska personas , gan juridiskas
personas (visbiezak to izmanto fiziskas personas).
   Krediti tiek grupeti ari pec to izlietojuma:
1.   Investiciju kredits, ko izsniedz pamatlidzeklu atjaunosanai,
palielinasanai.
2.   Uznemuma lidzeklu kredits, ko izmanto, lai palielinatu apgrozamo
lidzeklu daudzumu.
3.   Sezonas kredits – lidzeklu parvaresana pirms sezonas vai sezonas laika.
4.   Paterina kredits tiek pieskirts iedzivotajiem pirktspejas
pastiprinasanai.
   Kreditu procenti Unibanka.
Ka jau jebkurs uznemums ari banka grib nopelnit. Bet lai nopelnitu ir
japiesaista klienti. Tapec bankas veido dazadakas kampanas, atlaides un
daudzus citus pasakumus, kas varetu veicinat bankas izaugsmi.
   Unibanka piedava:
1.   Magistra kreditu.
2.   Hipoteku kreditu.
3.   Buvniecibas kreditu.
u.c.
   1. Magistra kredits.
Magistra kredits paredzets studiju maksas segsanai stradajosiem, kas stude
magistrantura, augstaka limena profesionalaja studiju programma vai
doktorantura, kuru regularie ikmenesa ienakumi vismaz tris menesus tiek
parskaititi uz kontu Unibanka.
   Aizdevuma apjoms
Minimala aizdevuma summa ir atbilstosa maksai par vienu studiju semestri,
maksimala – par vienu studiju gadu.
   Procentu likmes: 
Ja Jus esat Studenta Bankas lietotajs, tad procentu likme ir tikai 0.9%
menesi jeb 11% gada.
Ja Jus Studenta banku vel neizmantojat, procentu likme ir 1% menesi jeb 12%
gada.
Ta ka izmantosanas laiks ir neilgs (6 menesi) un summas nelielas, tad kredita
sadardzinajums ir niecigs. Piemeram, par kreditu vienam semestrim:
Summa LVL 260, termins 6 menesi - aizdevuma procenti sastada aptuveni 9 latus.
Summa LVL 500, termins 6 menesi - aizdevuma procenti sastada aptuveni 18 latus.
   Komisijas maksa:
Vieniga komisijas maksa ir par Magistra kredita pieprasijuma izskatisanu:
Studenta Bankas lietotajiem - LVL 2.
Parejiem – LVL 3.
   2. Hipoteku kredits:
Hipoteku kredits piemerots, lai Jus varetu:
1.   iegadatiesvai remontet nekustamo ipasumu;
2.   sanemt naudu citiem merkiem.
Aizdevumu Jus varat sanemt latos, ASV dolaros un eiro.
Minimala aizdevuma summa Ls 3000 vai tas ekvivalents cita valuta.
Aizdevuma summa var sasniegt 85% no nekustama ipasuma tirgus vertibas.
Aizdevuma summa ir atkariga no termina.
Aizdevuma termins var but no 2 lidz 40 gadiem.
Aizdevuma procentu likmes Hipoteku kreditam var but divejadas pec Jusu izveles:
1.   fikseta likme (tiek noteikta 2 gadu periodam),
2.   mainiga likme (tiek noteikta reizi 3 menesos).
   3. Buvniecibas kredits:
   Aizdevuma valuta:
Aizdevumu Jus varat sanemt latos, ASV dolaros vai Eiro.
   Minimala aizdevuma summa:
LVL 3000 vai tas ekvivalents cita valuta.
   Aizdevuma apjoms:
Izsniedzama Buvniecibas kredita summa - lidz pat 75 % no buvobjekta nakotnes
vertibas.
   Aizdevuma termins
Maksimalais Buvniecibas kredita termins ir 1 gads. Pec objekta nodosanas
ekspluatacija Buvniecibas kredita tiek parformets par Hipoteku kreditu 
ar atmaksas terminu lidz pat 40 gadiem.
   Procentu likmes
Procentu likmes ir divejadas pec Klienta izveles:
1. mainiga - ar iespeju mainities kredita liguma atrunatos laika periodos
saskana ar 3 menesu UNIBOR, LIBOR likmes svarstibam
2. fikseta – nemainiga lidz Buvniecibas kredita parformesanai par Hipoteku
kreditu vai darbibas izbeigsanas dienai (maksimali 1 gads)
Klients maksa procentus no faktiski izmantotas Buvniecibas kredita summas.
   Lizings un to procenti.
Izcelsme – no anglu valodas “leasing” < to lease ‘iznomat’.
Lizings lauj iegut mantu lietosana, par to maksajot noteiktu summu katru
menesi, lidz tiek nomaksata visa prieksmeta vertiba un lizinga prieksmeta
ipasumtiesibas pariet pircejam.
   Lizings tiek dalits divas grupas:
   1.   Finansu lizings:
   Saja gadijuma lizinga nemejs sedz visas izmaksas saistitas ar lizinga
objekta ekspluataciju, un, protams, patur visu pelnu, ko gust ekspluatejot so
lietu vai objektu. Nokartojot visus maksajumus, lizinga nemejs klust par
lizinga objekta ipasnieku.
   2.   Operativais lizings (saukts ari par nomu):
   Lizinga objekts, lizinga periodam beidzoties, nepariet lizinga nemeja
ipasuma, bet gan paliek ta deveja ipasuma, t.i. lizinga nemejs nem objektu
tikai lietosana.
Lizinga nemejs ir persona, kas iegadajas lizinga objektu un maksa ikmenesa
maksu, kas sastav no amortizacijas maksas, procentiem un citiem maksajumiem.
Lizinga kredits ir mazak riskants par naudas kreditu, jo naudas aizdevumu
izsniegsanai ir      nepieciesama kila, kuras vertiba parsniedz sanemto
naudas summu. Lizinga kredits savukart nozime, ka tiek aizdots kads darba
lidzeklis, kas ir lizinga deveja ipasums, tatad tas vienlaikus ari ir kredita
nodrosinajums. Tadel ari lizinga procentu likme tiek noteikta zemaka neka
aizdevumu procenta likme.
   Nobeigums.
Ka jau var secinat, mums ir pieejami visadi kreditu veidi gan ilgtermina, gan
istermina. Pateretajam ir iespeja izveleties pec vina uzskatiem izdevigako no
tiem. Ka ari ir daudz kreditiestazu, kuras piedava mums savus pakalpojumus.
Pircejam ir lielakas iespejas iegadaties vertigakas prece pateicoties
kreditoriem.
   Izmantota literatura. 
1.   Junior Achievement Latvia – Biznesa Pamati.
2.   Latvijas Padomju enciklopedija.
3.   INTERNETS – www.unibanka.lv