Каталог :: Деньги и кредит

Реферат: Lizing

                 Līzings.                 
   
   
   
   
Līzings(noma):
-  kustamo un nekustamo objektu lietošanas tiesību izmantošana
par noteiktu atlīdzību; ražošanas priekšmetu vai
iekārtu noma ar vai bez izpirkšanas tiesībām.
[1]
Līzings ir sevišķa kredīta attiecību forma, kura dod
iespēju uzņēmējam iegādāties kustamo un nekustamo
īpašumu, neizņemot no apgrozības lielas naudas
līdzekļu summas investīciju veikšanai.
[2]
Līzings ir finansējuma veids, kura procesā līzinga
ņēmējs iegūst līzinga objektu, par kuru ir
samaksājis līzinga devējs. Līzinga gaitā līzinga
ņēmējs norēķinās ar līzinga devēju par
aizdoto naudu (maksā procentus) un atkarībā no līzinga
veida maksā mašīnas amortizācijas maksu vai izpirkuma
maksu.[3]
Kas ir līzings un kā tas darbojas. Runājot
vienkāršā valodā – jūs aizņematies naudu no
kādas līzinga kompānijas un atdodat to veikalam, kurā
vēlaties iegādāties kādu preci. Kamēr parāds nav
nomaksāts, līzinga objekts ir līzinga kompānijas
īpašums, bet tiklīdz tas izdarīts prece ir jūsu.
[4]
Galvenie ar līzingu saistītie termini.5
1.  Līzinga ņēmējs ir fiziska vai juridiska
persona, kas iegādājas līzinga objektu un maksā
ikmēneša maksu kas sastāv no amortizācijas maksas (vai
izpirkuma maksas), procentiem un citiem maksājumiem (komisijas maksas,
papildus maksājumi, soda naudas utt.).
2. Līzinga devējs ir līzinga kompānija.
3. Līzinga objekts ir tas priekšmets (piemēram
mašīna, dzīvoklis, iekārtas u.t.t.), ko līzinga
ņēmējs lieto un maksā par to līzinga devējam.
4. Līzinga maksa (tiek saukta arī par nomas maksu, izpirkuma
maksu, līzinga maksājumu un tamlīdzīgi) ir maksa, ko
līzinga ņēmējs maksā līzinga devējam katru
mēnesi (vai ceturksni) un tā sastāv no līzinga objekta
izpirkuma maksas, procentiem, komisijas maksas, PVN un, iespējams, citiem
maksājumiem. Ir dažādas metodes, kā tiek
aprēķināta līzinga maksa, un, atkarībā no
tās, līzinga maksa var būt nemainīga visu līzinga
periodu vai arī mainîties atkarībā no klienta
prasībām.
5. Līzinga objekta izpirkuma maksa ir summa par kuru tiek
samazināta līzinga objekta nenomaksātā summa (citiem
vārdiem sakot, tā ir līzinga ņēmēja parāda
atmaksa līzinga devējam).
6. Līzinga objekta nenomaksātā summa ir tā
līzinga objekta daļa, par kuru līzinga ņēmējs
vēl nav norēķinājies līzinga devējam (t.i. summa,
kuru līzinga ņēmējs vēl ir parādā
līzinga devējam). Aprēķināmo procentu lielums ir
tieši atkarīgs no šīs summas (jo lielāka summa, jo
lielāks procentu maksājums).
7. Procenti tiek aprēķinâti no līzinga objekta
nenomaksātās summas par reālo aizdevuma periodu (vairumā
gadījumu mēnesi).
8. Līguma komisijas maksa ir komisijas maksa par līzinga
līguma sastādīšanu, lietas izskatīšanu un
administratīvo procedūru veikšanu.
9. Gada sadārdzinājums (reizēm nekorekti saukts arī
par līzinga procentu, kaut gan līzinga procenti pēc
būtības ne ar ko neatšķiras no parastiem
kredītprocentiem) ir procentuāli izteikta summa, ko līzinga
ņēmējs pārmaksā par līzinga objektu, t.i. 5% gada
sadārdzinājums nozīmē, ka līzinga
ņēmējs katru gadu pārmaksās 5% no
sākotnējās līzinga (aizdevuma) summas.
Līzinga devējs iegādājas ražošanas
līdzekļus (iekārtas, darba galdus, mašīnas utt.) un
tos iznomā nosakot nomas maksu vai procentu likmi. Pastāv
dažādi līzinga veidi:
�   Visbiežāk sastopamais ir operatīvais līzings
, kad tiek iznomātas iekārtas dažādu vienreizēju darbu
izpildei. Pēc darbu izpildīšanas, bet ne vēlāk kā
pēc gada, iekārtas lietotājs to atdod līzinga devējam.
Savukārt banka atkal šo iekārtu iznomā nākamajam
lietotājam.
�   Finansiālais līzings pēc savas
būtības ir līdzīgs nomai ar izpirkšanas
tiesībām. Līzinga devējs (banka vai līzinga
kompānija) nopirktos līzinga objektu nodod līzinga
ņēmējam uz vairākiem gadiem ar tiesībām to
iegādāties savā īpašumā, samaksājot
šī līzinga objekta vērtību.
Galvenā atšķirība starp līzingu un nomu ir tā,
ka, nomājot kādu ražošanas līdzekli ar
izpirkšanas tiesībām, uzņēmums uzreiz
kļūst par tā īpašnieku, kad izdara pirmo iemaksu.
Turpretim līzinga darījumā uzņēmums kļūst
par tā īpašnieku tikai tad, kad ražošanas
līdzekļu vērtība ir pilnīgi samaksāta.
Finansiālā līzinga izmantošanai ir ļoti svarīga
nozīme apstākļos, kad uzņēmumiem
jāiegādājas dārgas ražošanas iekārtas, bet
šim mērķim nepietiek naudas līdzekļu. Taču nav
iespējams aizņemties naudu bankā, jo par kredītu ir
noteiktas ļoti augstas procentu likmes. Turpretī līzinga
procentu likme ir zemāka.
Līzinga darījuma noslēgšanas kārtība.
1.  Līzinga ņēmējs – fiziska persona – iesniedz
līzinga devējam pilnīgi un pašrocīgi aizpildītu
līzinga ņēmēja deklarāciju un pieteikumu
līzinga operācijas veikšanai, pases kopiju.
2.  Līzinga ņēmējs – juridiska persona – iesniedz
līzinga kompānijai aizpildītu iesniegumu,
reģistrācijas apliecību, sabiedrības statūtus,
biznesa plānu, bilanci, pamatlīdzekļu atšifrējumu,
peļņas un zaudējumu aprēķinu, audita pārbaudes
rezultātus, kreditoru un debitoru sarakstu, kā arī
pilnsapulces lēmumu, ar kuru konkrētais pārstāvis tiek
pilnvarots slēgt līzinga darījumu.
3.  Līzinga kompānija 1-2 dienu laikā pārbauda
iesniegtos dokumentus, izskata un pieņem lēmumu par darījuma
noteikumiem: līzinga termiņš, līzinga
ņēmēja pirmā iemaksa, procentu likme. Gadījumos, kad
klienta deklarācijā (juridiskai personai – uzņēmuma
bilancē) redzamas parāda saistības vai nestabils
finansiālais stāvoklis, līzinga kompānija var lūgt
klientu sagatavot un iesniegt papildu dokumentus darījuma
nodrošināšanai, kas var izpausties kā galvojums vai
ķīla. Par galvotāju var būt jebkura fiziska vai juridiska
persona, kurai ir atbilstoši aktīvi (kustamais vai nekustamais
īpašums, noguldījumi).
4.  Ja darījuma noteikumi klientam ir pieņemami, puses
noslēdz līzinga līgumu.
5.  Līguma slēgšanas dienā tiek veikta pirmā iemaksa.
6.  Pēc pirmās iemaksas veikšanas banka vienas dienas
laikā ar līzinga objekta pārdevēju slēdz pirkuma –
pārdevuma līgumu, saskaņā ar kuru apmaksā
līzinga objekta vērtību un nodošanu līzinga
ņēmējam ekspluatācijā pēc pieņemšanas
– nodošanas akta parakstīšanas.
Līzings atšķirībā no naudas kredīta ir
mazāk riskants. Naudas aizdevuma izsniegšanai ir nepieciešams
kredīta nodrošinājums, garantijas, kuru vērtība
pārsniedz saņemtās naudas summu. Turpretī līzings
nozīmē, ka tiek aizdots līzinga objekts, kas ir bankas
īpašums: tātad tas vienlaikus ir arī kredīta
nodrošinājums. Ja kādu apstākļu dēļ
līzinga ņēmējs nevarēs atdot līzinga
kompānijai aizdevumu, līzinga kompānijas
īpašumā paliek līzinga objekts. Tāpēc arī
līzinga procentu likme tiek noteikta daudz zemāka kā par
naudas aizdevuma procentu likmi.
Tādējādi līzings ir ļoti izdevīgs, jo tas ir
lētāks.
            Līzinga līgums.            
Līzinga norises shēma no kontakta nodibināšanas līdz
līguma noslēgšanai
   

LĪZINGA

KOMPĀNIJA

LĪZINGA

ŅĒMĒJS

Kontaktu nodibināšana Nomas priekšlikumi Pieņemšana

RĒĶINA SAMAKSA RAŽOTĀJAM VAI PIEGĀDĀTĀJAM
N N

O O

M M

A A

NOMA NOMA Līzinga līgumus var veidot gan kā pilnas, gan daļējas amortizācijas līgumus. � Pilnas amortizācijas līgumos kopējie līzinga maksājumi, kuri līzinga ņēmējam garantētās pamatīres laikā ir jāatmaksā, sedz vismaz iegādes vai izgatavošanas izdevumus, kā arī visus blakus izdevumus. � Daļējas amortizācijas līgumi ir līgumi, kuros līzinga ņēmējs garantētās pamatīres laikā nesedz visas kopējās izmaksas, kādas ir līzinga kompānijai attiecībā uz līzinga objektu, bet sedz tikai kādu noteiktu daļu. Līzinga samaksa. Līzinga maksājumi sastāv no divām daļām: � maksa par līzinga objektu; � līzinga procentu maksa. Līzinga procenti tiek aprēķināti pēc annuitātes formulas, t.i., ņemot vērā iemaksātos maksājumus. Maksājumi parasti tiek izdarīti vienādās daļās visa perioda laikā. Tomēr šo kārtību pēc klienta lūguma var mainīt. Ļoti svarīgi līzinga ņēmējam ir saskaņot līzinga maksājumu termiņus līdz līzinga līguma noslēgšanai, jo par maksājumu termiņu neievērošanu parasti ir jāmaksā soda nauda. Pēc pēdējās iemaksas īpašuma tiesības uz līzinga objektu pāriet līzinga ņēmējam, kas tiek noformēts ar speciālu aktu. Līzinga priekšrocības un trūkumi. Pie līzinga priekšrocībām pieder: � finansējums tikai ar svešiem līdzekļiem; pašu kapitāls netiek ilgstoši saistīts; � likviditātes uzlabošana; � nav prasību pēc kredīta garantijām; � nav līdzekļu kustības bilancē, bet gan līzinga atvilkuma procenti kā uzņēmuma izdevumi; līdz ar to arī ienākuma nodokļu samazinājums. Pie līzinga trūkumiem var pieskaitīt ilgstošas līgumsaistības, papildizdevumu rašanos un zināmu risku. Šādos gadījumos: � pārdevējs (piegādātājs) paaugstinājis objekta vērtību; � pārdevējs nav līzinga objekta īpašnieks un viņam nav tiesību to pārdot; � pārdevējs atsakās pildīt savas saistības kvalitātes pretenziju gadījumā; � līzinga objekts ir cietis avārija, apdrošināšanas summa nenosedz zaudējumus, un līzinga ņēmējam nav naudas remonta veikšanai; � krasi pasliktinās situācija izejvielu tirgū un gatavās produkcijas realizēšanā; � notiek līzinga objekta arests; � notiek zādzība vai bojāšana. Līzinga maksājumu grafiks(DM).1
Maksā-juma Nr.TermiņšNeizmaksātā īpašuma vērtībaMaksā-jumsAtlīdzībaPVNProcentiLīguma maksā-jums

0*

01.07.9819660,002949,00294,9583,9003827,80
101.08.9816711,00836,05-150,49203,321189,86
201.09.9815874,95846,22-152,32199,151197,69
301.10.9815028,72856,52-154,17182,851193,54
401.11.9814172,20866,94-156,05172,431195,42
501.12.9813305,26877,49-157,95161,881197,32
601.01.9912427,78888,16-159,87151,201199,23
701.02.9911539,61898,97-161,81140,401201,18
801.03.9910640,64909,97-163,79140,401214,16
901.04.999730,73920,98-165,78118,391205,15
1001.05.998809,75932,18-167,79107,191207,16
1101.06.997877,57946,53-170,3895,841212,75
1201.07.996934,05955,00-171,9084,361211,26
1301.08.995979,04966,62-173,9972,741213,35
1401.09.995012,42978,38-176,1160,981215,47
1501.10.994034,03990,29-178,2549,081217,62
1601.11.993043,741002,34-180,4237,031219,79
1701.12.992041,411014,53-182,6237,031234,18
1801.01.20001026,881026,88-184,8412,491224,21
KOPĀ019660294,93591,881997,6425444,42
Izmantotā literatūra. Rurāne M. Uzņēmuma finansu vadība Turības bibliotēka, 1997. Klauss A. Uzņēmējdarbība. Lekciju materiāli Ventspils Augstskola 1998. http://www.lizings.lv/latvframe.htm Laikraksts “Vakara ziņas” R., 1998.g.20.jūlijs Laikraksts “Bizness un Baltija” R., 1998.g.18.aug.,(latv.val.Nr.32)
[1] Klauss A. Uzņēmējdarbība. Lekciju materiāli Ventspils Augstskola, 1998., .lpp [2] Rurāne M. Uzņēmuma finansu vadība Turības bibliotēka, 1997., 83.lpp. 3 http://www.lizings.lv/latvframe.htm 4 Laikraksts “Vakara ziņas” R., 1998.g.20.jūlijs,6.llp. 5 http://www.lizings.lv/latvframe.htm 1 Laikraksts “Bizness un Baltija” R., 1998.g.18.aug.,11.llp.(latv.val.Nr.32) * Šis ir pirmais maksājums, kurā ietilpst sākotnējā iemaksa (15%)PVN un atlīdzība līzinga firmai