Каталог :: Государство и право

Курсовая: Недостатки закона о выборах народных депутатов Украины

За­кон Укра­ї­ни "Про ви­бо­ри на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни" при­йня­тий
Вер­хо­в­ною Ра­дою Укра­ї­ни 24 ве­ре­с­ня 1997 р. і від­по­ві­д­но до
стат­ті 55 цьо­го За­ко­ну та Стат­ті 94 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни на­би­рає
чин­но­с­ті з дня опу­б­лі­ку­ван­ня. Цей За­кон є не­кон­с­ти­ту­цій­ним,
оскіль­ки він не від­по­ві­дає Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни (Ві­до­мо­с­ті
Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни (ВВР) 1996, № 30, ст. 141), зо­кре­ма та­ким її
по­ло­жен­ням:
Стат­тя 22. Пра­ва і сво­бо­ди лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на, за­крі­п­ле­ні
ці­єю Кон­с­ти­ту­ці­єю, не є ви­чер­п­ним. Кон­с­ти­ту­цій­ні пра­ва і
сво­бо­ди га­ран­ту­ю­ть­ся і не мо­жуть бу­ти ска­со­ва­ні. При при­йня­ті
но­вих за­ко­нів або вне­сен­ні змін до чин­них за­ко­нів не
до­пу­с­ка­є­ть­ся зву­жен­ня змі­с­ту та об­ся­гу іс­ну­ю­чих прав і
сво­бод.
Стат­тя 36. Ні­хто не мо­же бу­ти при­му­ше­ний до всту­пу в будь-­яке
об'єд­нан­ня гро­ма­дян чи об­ме­же­ний у пра­вах за на­ле­ж­ність або
не­на­ле­ж­ність до по­лі­тич­них пар­тій або гро­мад­сь­ких ор­га­ні­за­цій.
Стат­тя 38. Гро­ма­дя­ни ма­ють пра­во бра­ти участь в упра­в­лін­ні
дер­жа­в­ни­ми спра­ва­ми, у все­ук­ра­їн­сь­ко­му та мі­с­це­во­му
ре­фе­рен­ду­мах, ві­ль­но оби­ра­ти і бу­ти об­ра­ни­ми до ор­га­нів
дер­жа­в­ної вла­ди та ор­га­нів мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня.
Стат­тя 71. Ви­бо­ри до ор­га­нів дер­жа­в­ної вла­ди та ор­га­нів
мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня є ві­ль­ни­ми і від­бу­ва­ю­ть­ся на
ос­но­ві за­галь­но­го, рі­в­но­го і пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва шля­хом
та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня.
Стат­тя 76. Кон­с­ти­ту­цій­ний склад Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни -
чо­ти­ри­ста п'ят­де­сят на­род­них де­пу­та­тів, які оби­ра­ю­ть­ся на
ос­но­ві за­галь­но­го, рі­в­но­го і пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва шля­хом
та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня стро­ком на 4 ро­ки.
1. За­кон не від­по­ві­дає Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни (Стат­ті 71, 76) в
ча­с­ти­ні про­ве­ден­ня ви­бо­рів на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни на
ос­но­ві "рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва".
За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті для гро­ма­дян Укра­ї­ни
що­до ви­су­нен­ня кан­ди­да­том у ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­дер­жа­в­но­му і од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чих окру­гах. Як­що
при ви­су­нен­ні в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі пра­во
гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни на ви­су­нен­ня ре­а­лі­зу­є­ть­ся як че­рез
пар­тії, бло­ки пар­тій, так і шля­хом са­мо­ви­су­нен­ня, то ви­су­нен­ня в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­дер­жа­в­но­му окру­зі мо­ж­ли­ве,
від­по­ві­д­но до Стат­ті 22 За­ко­ну, ли­ше че­рез пар­тії, бло­ки пар­тій.
Ме­ха­нізм ви­су­нен­ня не­за­ле­ж­них кан­ди­да­тів, по­за пар­ті­я­ми,
бло­ка­ми пар­тій, са­мо­ви­су­нен­ня в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі від­су­т­ній. Тобто, ви­су­нен­ня
кан­ди­да­тів у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі
поста­в­ле­но в за­ле­ж­ність ви­клю­ч­но від рі­шень пар­тій. Це не тіль­ки
дис­кри­мі­нує аб­со­лю­т­ну біль­шість гро­ма­дян Укра­ї­ни, які не ма­ють
жо­д­но­го від­но­шен­ня до пар­тій, у ре­а­лі­за­ції їх
кон­с­ти­ту­цій­но­го пра­ва "ві­ль­но... бу­ти об­ра­ним до ор­га­нів
дер­жа­в­ної вла­ди" (Стат­тя 38 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни), оскіль­ки
обу­мо­в­лює її рі­шен­ня­ми пар­тій, бло­ків пар­тій, а й є фа­к­ти­ч­ним
по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­ної за­бо­ро­ни об­ме­жен­ня гро­ма­дян у
пра­вах у зв'яз­ку з не­за­ле­ж­ні­с­тю до пар­тій (Стат­тя 36
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни). Не­рі­в­но­цін­ний, не­рі­в­но до­сту­п­ний,
не­од­на­ко­вий по­ря­док ви­су­нен­ня кан­ди­да­тів у
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му і од­но­ман­да­т­но­му
ви­бор­чо­му окру­гах, а та­кож не­рі­в­ні пра­ва гро­ма­дян Укра­ї­ни у
зв'яз­ку з їх від­но­шен­ням до пар­тій, бло­ків пар­тій на ви­су­нен­ня в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му є
оче­ви­д­ним по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го
ви­бор­чо­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті для гро­ма­дян Укра­ї­ни
в ба­ло­ту­ван­ні в кіль­кох ви­бор­чих окру­гах. Один, від­по­ві­д­но
до п.3 Стат­ті 21 За­ко­ну, мо­же ба­ло­ту­ва­ти­ся од­но­ча­с­но в двох
окру­гах - ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­дер­жа­в­но­му і
од­но­ман­да­т­но­му, а ін­ший - ли­ше в од­но­му, од­но­ман­да­т­но­му. Адже
як­що гро­ма­дя­ни­на не ви­су­ну­то в кан­ди­да­ти в де­пу­та­ти в спи­с­ку
пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку, то він має мо­ж­ли­во­с­ті ви­су­ну­ти­ся
(шля­хом, зо­кре­ма, са­мо­ви­су­ван­ня) ли­ше в од­но­му од­но­ман­да­т­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі, оскіль­ки не іс­нує ме­ха­ні­з­му ви­су­нен­ня до
ба­га­то­ман­да­т­но­го за­галь­но­на­ці­о­наль­но­го окру­гу не­за­ле­ж­них
кан­ди­да­тів, по­за пар­ті­я­ми, са­мо­ви­су­нен­ня. Од­но­ча­с­не
ба­ло­ту­ван­ня од­них кан­ди­да­тів ли­ше в од­но­му ви­бор­чо­му окру­зі (без
мо­ж­ли­во­с­ті ба­ло­ту­ва­ти­ся в двох), а ін­ших - од­но­ча­с­но в двох
ви­бор­чих окру­гах (тобто, з "під­ст­ра­хов­кою") є оче­ви­д­ним по­ру­шен­ням
кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­не пра­во для гро­ма­дян укра­ї­ни бу­ти
об­ра­ним у ме­жах од­но­го спи­с­ку кан­ди­да­тів від пар­тії,
ви­бор­чо­го бло­ку. При од­на­ко­вій кіль­ко­с­ті го­ло­сів ви­бор­ців за цей
спи­сок кан­ди­да­тів в ці­ло­му - що­до, по су­ті, ко­ж­но­го кан­ди­да­та в
спи­с­ку (без жо­д­но­го ди­фе­ре­н­ці­ю­ван­ня або ад­ре­су­ван­ня цих
го­ло­сів), - кан­ди­да­ти, які за­йма­ють рі­з­ні мі­с­ця в по­ряд­ку
роз­та­шу­ван­ня кан­ди­да­тів у спи­с­ку по­лі­тич­ної пар­тії, ви­бор­чо­го
бло­ку пар­тій, ма­ють рі­з­ні мо­ж­ли­во­с­ті одер­жан­ня ман­да­та до
вста­но­в­ле­но­го Стат­тею 43 За­ко­ну по­ряд­ку по­ру­шен­ня
кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни) стає оче­ви­д­ним, ко­ли по­рі­в­ня­ти "рі­в­ність"
прав на об­ран­ня де­пу­та­том у ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі кан­ди­да­тів, які
роз­та­шо­ва­ні під № 1 і № 225 од­но­го пар­тій­но­го спи­с­ку.
За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні пра­ва для гро­ма­дян укра­ї­ни що­до
вра­ху­ван­ня їх­ньо­го во­ле­ви­я­в­лен­ня при роз­по­ді­лі ман­да­тів у
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі.
Вста­но­в­ле­но п.6 Стат­ті 43 За­ко­ну 4% - на ме­жа для уча­с­ті
спи­с­ків кан­ди­да­тів пар­тій, бло­ків пар­тій у роз­по­ді­лі ман­да­тів
фа­к­ти­ч­но по­ді­ляє го­ло­си ви­бор­ців, від­да­ні за той чи ін­ший спи­сок,
на дві ка­те­го­рії з не­рі­в­ним спо­со­бом їх вра­ху­ван­ня. Од­ні го­ло­си
(що скла­ли біль­ше 4% го­ло­сів за спи­сок від за­галь­ної кіль­ко­с­ті
го­ло­сів) вра­хо­ву­ю­ть­ся і да­ють під­ста­ви для одер­жан­ня
про­по­р­цій­ної кіль­ко­с­ті ман­да­тів, а ін­ші го­ло­си (ме­н­ше 4%
го­ло­сів за спи­сок від за­галь­ної кіль­ко­с­ті го­ло­сів) не тіль­ки не
да­ють пра­ва на одер­жан­ня про­по­р­цій­ної кіль­ко­с­ті ман­да­тів, а
біль­ше то­го, фа­к­ти­ч­но ви­ко­ри­с­то­ву­ю­ть­ся (че­рез ме­ха­нізм
пе­ре­роз­по­ді­лу ман­да­тів, вста­но­в­ле­ний п.п.10-12 Стат­ті 43 За­ко­ну)
для роз­по­ді­лу ман­да­тів між спи­с­ка­ми кан­ди­да­тів, які ці го­ло­си не
отри­му­ва­ли. Тобто, будь-­який про­цен­т­ний ба­р'єр для вра­ху­ван­ня
го­ло­сів ви­бор­ців і ме­ха­ні­з­ми пе­ре­роз­по­ді­лу "за­ли­ш­ко­вих"
ман­да­тів є оче­ви­д­ним по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу
рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті для гро­ма­дян Укра­ї­ни
як ви­бор­ців що­до одер­жан­ня ін­фор­ма­ції про кан­ди­да­тів у
де­пу­та­ти в од­но­ман­да­т­них і ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чих окру­гах.
а) Як­що в од­но­му ви­пад­ку, в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі,
окру­ж­на ви­бор­ча ко­мі­сія пу­б­лі­кує по­в­ні ві­до­мо­с­ті про
за­ре­є­с­т­ро­ва­них кан­ди­да­тів (п.6 Стат­тя 25 За­ко­ну), то в ін­шо­му
ви­пад­ку, в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі, -
Цен­т­раль­на ви­бор­ча ко­мі­сія пу­б­лі­кує ли­ше "спи­сок кан­ди­да­тів у
де­пу­та­ти" (п.4 Стат­ті 24 За­ко­ну).
б) Як­що в од­но­му ви­пад­ку, в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі,
окру­ж­на ви­бор­ча ко­мі­сія ви­го­то­в­лює за ра­ху­нок ко­ш­тів
Дер­жа­в­но­го бю­джета ви­бор­чий пла­кат у кіль­ко­с­ті 2000
при­мі­р­ни­ків, де крім пе­ред­ви­бо­р­ної про­гра­ми обо­в'яз­ко­во
вмі­щу­є­ть­ся на 2 сто­рін­ках ав­то­бі­о­г­ра­фія кан­ди­да­та (п.п.1-3
Стат­ті 34 За­ко­ну), то в ін­шо­му ви­пад­ку, в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі, - Цен­т­раль­на ви­бор­ча ко­мі­сія
ви­го­то­в­лює за ра­ху­нок ко­ш­тів Дер­жа­в­но­го бю­джета ви­бор­чий
пла­кат у кіль­ко­с­ті по­над 150000 при­мі­р­ни­ків, де вмі­щу­є­ть­ся ли­ше
текст, по­го­дже­ний з по­лі­тич­ною пар­ті­єю, без ви­мо­ги пу­б­лі­ка­ції
ві­до­мо­с­тей про кан­ди­да­тів спи­с­ку по­лі­тич­ної пар­тії (п.п.1, 3
Стат­ті 33 За­ко­ну).
в) Як­що в од­но­му ви­пад­ку, в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі,
до ви­бор­чо­го бю­ле­те­ня вно­ся­ть­ся по­в­ні ві­до­мо­с­ті про ко­ж­но­го
кан­ди­да­та (п.4 Стат­ті 40 За­ко­ну), то в ін­шо­му ви­пад­ку, в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му окру­зі, - та­кі
ві­до­мо­с­ті вно­ся­ть­ся до ви­бор­чо­го бю­ле­те­ня ли­ше що­до п'я­ти
кан­ди­да­тів з 225-ти, вне­се­них до спи­с­ка (п.3 Стат­ті 40 За­ко­ну).
Та­ким чи­ном, За­кон вста­но­в­лює прин­ци­по­во від­мін­ні ви­мо­ги що­до
ін­фор­му­ван­ня ви­бор­ців про кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти для рі­з­но­го
ти­пу ви­бор­чих окру­гів. Пра­к­ти­ч­на від­су­т­ність ін­фор­ма­ції про
кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі у
по­рі­в­нян­ні з обо­в'яз­ковим ін­фор­му­ван­ням про кан­ди­да­тів у
де­пу­та­ти в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі є оче­ви­д­ним
по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва
(Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
За­кон вста­но­в­лює не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті для кан­ди­да­тів у
од­но­ман­да­т­них і ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чих окру­гах у ча­сі про­ве­ден­ня пе­ред­ви­бо­р­ної
агіта­ції. Як­що в од­но­ман­да­т­них ви­бор­чих окру­гах ви­су­ван­ня
кан­ди­да­тів по­чи­на­є­ть­ся за 90 днів до ви­бо­рів і за­кін­чу­є­ть­ся за
60 днів до дня ви­бо­рів (Стат­тя 22 За­ко­ну), а ре­є­с­т­ра­ція кан­ди­да­тів
за­кін­чу­є­ть­ся за 45 днів до дня ви­бо­рів (Стат­тя 24 За­ко­ну), то в
ба­га­то­ман­да­т­но­му - від­по­ві­д­но за 170, 120 і 100 днів до дня
ви­бо­рів (Стат­ті 21 і 23 за­ко­ну). Від­по­ві­д­но до цих тер­мі­нів
по­чи­на­є­ть­ся пе­ред­ви­бо­р­на агіта­ція. Тобто, кан­ди­да­ти в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі
ма­ють мо­ж­ли­во­с­ті про­во­ди­ти пе­ред­ви­бо­р­ну агіта­цію в 2-3 ра­зи
біль­ше ча­су, ніж кан­ди­да­ти в од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі.
Вра­хо­ву­ю­чи, що, від­по­ві­д­но до п.3 Стат­ті 20 За­ко­ну, од­на осо­ба
мо­же ба­ло­ту­ва­ти­ся од­но­ча­с­но в од­но­му од­но­ман­да­т­но­му і
ба­га­то­ман­да­т­но­му окру­гах, рі­з­ні кан­ди­да­ти, які ба­ло­ту­ю­ть­ся в
од­но­му од­но­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі ма­ють за­ві­до­мо і
сут­тє­во не­рі­в­ні мо­ж­ли­во­с­ті у ча­сі (три­ва­ло­с­ті) про­ве­ден­ня
пе­ред­ви­бо­р­ної агіта­ції в за­ле­ж­но­с­ті від то­го, чи є во­ни
од­но­ча­с­но кан­ди­да­та­ми у ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі. Це є оче­ви­д­ним
по­ру­шен­ням кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу рі­в­но­го ви­бор­чо­го пра­ва
(Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
ІІ. За­кон не від­по­ві­дає Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни (Стат­ті 71, 76) в
ча­с­ти­ні про­ве­ден­ня ви­бо­рів на­род­них де­пу­та­тів на ос­но­ві "
пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва".
п.10 Стат­ті 41 за­ко­ну ви­зна­чає, що го­ло­су­ван­ня в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі
здій­с­ню­є­ть­ся шля­хом по­зна­ч­ки у ви­бор­чо­му бю­ле­те­ні, "яка
за­свід­чує на­мі­ри ви­бор­ця, у ква­д­ра­ті про­ти на­зви по­лі­тич­ної
пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку, за який він го­ло­сує". Тобто, За­кон
вста­но­в­лює, що в ба­га­то­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­зі
го­ло­су­ван­ня здій­с­ню­є­ть­ся не за кон­к­ре­т­них кан­ди­да­тів, а - за
по­лі­тич­ну пар­тію, ви­бор­чий блок пар­тій. Пря­мим ре­зуль­та­том
го­ло­су­ван­ня є не об­ран­ня то­го чи ін­шо­го кан­ди­да­та де­пу­та­том, а -
ли­ше ви­зна­чен­ня ман­да­тів, що під­ля­га­ють роз­по­ді­лу між спи­с­ка­ми
пар­тій і бло­ків. Вра­хо­ву­ю­чи, що:
- за­ко­ном вста­но­в­ле­ний по­ря­док отри­ман­ня ман­да­та де­пу­та­та
кан­ди­да­том у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі не вна­с­лі­док отри­ман­ня ним пе­в­ної кіль­ко­с­ті
го­ло­сів ви­бор­ців, а в ре­зуль­та­ти скла­д­ної си­с­те­ми
пе­ре­ра­хун­ків і роз­по­ді­лу ман­да­тів (Стат­тя 43 За­ко­ну), в якій
ви­зна­чаль­ни­ми є не тіль­ки і не стіль­ки кіль­кість го­ло­сів ви­бор­ців,
а по­до­лан­ня 4%-но­го ба­р'є­ру го­ло­сів і, най­го­ло­в­ні­ше, - мі­с­це в
спи­с­ку кан­ди­да­тів (п.11 Стат­тя 43 За­ко­ну).
- за­ко­ном вста­но­в­ле­но (Стат­тя 22 За­ко­ну), що "по­ря­док
роз­та­шу­ван­ня кан­ди­да­тів у спи­с­ку ви­зна­чає по­лі­тич­на пар­тія,
ви­бор­чий блок пар­тій", тобто ви­рі­шаль­ний ви­бір, який ви­зна­чає
отри­ман­ня ман­да­тів де­пу­та­тів кон­к­ре­т­ни­ми кан­ди­да­та­ми з
спи­с­ку, здій­с­ню­ють не ви­бор­ці під час го­ло­су­ван­ня, а - пар­тія під
час фор­му­ван­ня спи­с­ку кан­ди­да­тів,
- за­ко­ном пра­к­ти­ч­но не пе­ре­дба­ча­є­ть­ся ін­фор­му­ван­ня ви­бор­ців
про кон­к­ре­т­них кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі (Стат­ті 24, 33, 40
За­ко­ну), - оче­ви­д­ним є те, що ви­бор­ці у ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі не оби­ра­ють
без­по­се­ре­д­ньо на­род­но­го де­пу­та­та Укра­ї­ни. Їх ви­бір
опо­се­ред­ко­ву­є­ть­ся. По­се­ре­д­ни­ком між ви­бор­ця­ми і
кон­к­ре­т­ни­ми кан­ди­да­та­ми є по­лі­тич­ні пар­тії і ви­бор­чі бло­ки,
які че­рез рі­з­ні ви­бор­чі ме­ха­ні­з­ми і про­це­ду­ри транс­фор­му­ють
во­ле­ви­я­в­лен­ня ви­бор­ців у на­ді­лен­ня ман­да­та­ми де­пу­та­та
кон­к­ре­т­них кан­ди­да­тів. Тобто, ви­бо­ри у ба­га­то­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі не є пря­ми­ми, без­по­се­ре­д­ні­ми, що пря­мо і
оче­ви­д­но по­ру­шує фун­да­мен­таль­ний кон­с­ти­ту­цій­ний прин­цип
пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
Від­по­ві­д­но до Стат­ті 40 За­ко­ну до бю­ле­те­ня для го­ло­су­ван­ня по
ба­га­то­ман­да­т­но­му ви­бор­чо­му окру­гу вно­ся­ть­ся на­зви
по­лі­тич­них пар­тій з за­зна­чен­ням прі­зви­ща та ін­ших да­них ли­ше 5
(п'я­ти) кан­ди­да­тів із вне­се­но­го спи­с­ку. В той же час, від­по­ві­д­но
до ме­то­ди­ки роз­по­ді­лу ман­да­тів де­пу­та­тів (Стат­тя 43 За­ко­ну)
по­лі­тич­на пар­тія, ви­бор­чих блок мо­жуть одер­жа­ти не 5, а 50, 100,
на­віть 150 і біль­ше ман­да­тів. Тобто, го­ло­си ви­бор­ців, які
орі­є­н­ту­ва­ли­ся ли­ше на 5 кан­ди­да­тів від пар­тії, бло­ку пар­тій,
ви­ко­ри­с­то­ву­ю­ть­ся для на­ді­лен­ня ман­да­та­ми де­ся­т­ків і,
на­віть, со­т­ні ін­ших кан­ди­да­тів, які не за­зна­ча­ли­ся у ви­бор­чо­му
бю­ле­те­ні, про яких не зна­ли ви­бор­ці і за яких, зре­ш­тою, во­ни не
від­да­ва­ли сво­їх го­ло­сів.
Біль­ше то­го, від­по­ві­д­но до п.13 Стат­ті 43, при роз­по­ді­лі ман­да­тів
де­пу­та­тів у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі "про­пу­с­ка­ю­ть­ся кан­ди­да­ти, об­ра­ні в
од­но­ман­да­т­них ви­бор­чих окру­гах", і ду­же ймо­ві­р­ним при цьо­му є
одер­жан­ня де­пу­тат­сь­ких ман­да­тів у од­но­ман­да­т­них ви­бор­чих
окру­гах са­ме ти­ми 5-ма кан­ди­да­та­ми, які за­зна­ча­ю­ть­ся в
бю­ле­те­ні для го­ло­су­ван­ня від спи­с­ку по­лі­тич­ної пар­тії,
ви­бор­чо­го бло­ку пар­тій. Тобто, "ви­бо­ри" у ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі ви­гля­да­ти­муть так:
го­ло­ви ви­бор­ців по­да­ні за од­них кан­ди­да­тів, за­зна­че­них у
бю­ле­те­ні, а ман­да­ти роз­по­ді­ле­ні се­ред зо­всім ін­ших кан­ди­да­тів,
жо­д­но­го з яких ви­бор­ці не зна­ли і за жо­д­но­го з яких не
го­ло­су­ва­ли, що оче­ви­д­но по­ру­шує фун­да­мен­таль­ний
кон­с­ти­ту­цій­ний прин­цип пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
В За­ко­ні від­су­т­ні про­це­ду­ри го­ло­су­ван­ня ви­бор­ців за
кон­к­ре­т­них кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі (як це, на­при­к­лад має
мі­с­це у ви­бо­рах за про­по­р­цій­ною си­с­те­мою в ін­ших кра­ї­нах).
Ви­бо­рець не має жо­д­ної мо­ж­ли­во­с­ті ві­да­ти свою пе­ре­ва­гу
жо­д­но­му з кон­к­ре­т­них кан­ди­да­тів, йо­му на­да­на мо­ж­ли­вість
ви­сло­в­лю­ва­ти­ся го­ло­су­ван­ням ли­ше що­до спи­с­ків кан­ди­да­тів
по­лі­тич­них пар­тій, ви­бор­чих бло­ків пар­тій. А, оскіль­ки ви­бо­ри є
ви­бо­ра­ми на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни, а не ви­бо­ром тих пар­тій,
бло­ків пар­тій, які ма­ють ді­ли­ти ман­да­ти де­пу­та­тів, то та­кі
ви­бо­ри, без­пе­ре­ч­но, не є пря­ми­ми, що оче­ви­д­но по­ру­шує
фун­да­мен­таль­ний прин­цип пря­мо­го ви­бор­чо­го пра­ва (Стат­ті 71, 76
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
Від­по­ві­д­но до п.6 Стат­ті 43 за­ко­ну го­ло­си ви­бор­ців, по­да­ні за
той чи ін­ший спи­сок кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі, які не пе­ре­ви­щу­ють 4%
від за­галь­ної кіль­ко­с­ті по­да­них го­ло­сів, не да­ють пра­ва на
одер­жан­ня де­пу­тат­сь­ких ман­да­тів кан­ди­да­там від­по­ві­д­но­го
спи­с­ку. А че­рез ме­ха­нізм пе­ре­роз­по­ді­лу де­пу­тат­сь­ких ман­да­тів
(п.п.10-12 Стат­ті За­ко­ну) де­пу­тат­сь­кі ман­да­ти, що при­па­да­ють на
ці го­ло­си, фа­к­ти­ч­но пе­ре­да­ю­ть­ся зо­всім ін­шим спи­с­кам
кан­ди­да­тів, за які ці го­ло­си не по­да­ва­ли­ся, що оче­ви­д­но по­ру­шує
фун­да­мен­таль­ний кон­с­ти­ту­цій­ний прин­цип пря­мо­го ви­бор­чо­го
пра­ва (Стат­ті 71, 76 Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни).
ІІІ. За­кон не від­по­ві­дає Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни (Стат­ті 71, 76) в
ча­с­ти­ні про­ве­ден­ня ви­бо­рів на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни "шля­хом 
та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня".
Від­по­ві­д­но до За­ко­ну, під­су­м­ки ви­бо­рів у ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі ви­зна­ча­ю­ть­ся:
фор­му­ван­ням спи­с­ків кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти від по­лі­тич­ної
пар­тії і роз­мі­щен­ням кан­ди­да­тів у спи­с­ку в іє­рар­хі­ч­но­му
по­ряд­ку (Стат­тя 21);
кіль­кі­с­тю, го­ло­сів, по­да­них за той чи ін­ший спи­сок кан­ди­да­тів в
де­пу­та­ти від по­лі­тич­ної пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку пар­тій (п.4
Стат­тя 43);
кіль­кі­с­тю ман­да­тів, що при­па­да­ють то­му чи ін­шо­му спи­с­ку
кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти від по­лі­тич­ної пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку
пар­тій (п.п.7-12 Стат­тя 43);
роз­по­ді­лом ман­да­тів, що при­па­да­ють то­му чи ін­шо­му спи­с­ку
кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти від по­лі­тич­ної пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку
пар­тій між кан­ди­да­та­ми від­по­ві­д­но до по­ряд­ку їх роз­мі­щен­ня в
спи­с­ку (п.13 Стат­ті 43).
З усіх цих про­це­дур вла­с­не ви­бо­ра­ми є ли­ше фор­му­ван­ня
спи­с­ку кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти і роз­мі­щен­ня їх у іє­рар­хі­ч­но­му
по­ряд­ку, що є ви­зна­чаль­ним, ви­рі­шаль­ним фа­к­то­ром при роз­по­ді­лі
ман­да­тів. Всі ін­ші з за­зна­че­них про­це­дур ма­ють опо­се­ред­ко­ва­ну, не
пря­му роль у ви­зна­чен­ні кон­к­ре­т­них во­ло­да­рів де­пу­тат­сь­ких
ман­да­тів - у ви­бо­рах на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни. Ці про­це­ду­ри є
чим зав­го­д­но, але не ви­бо­ра­ми.
З ін­шо­го бо­ку, фор­му­ван­ня від політи­ч­ної пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку
пар­тій, роз­мі­щен­ня кан­ди­да­тів в іє­рар­хі­ч­но­му по­ряд­ку
здій­с­ню­є­ть­ся, від­по­ві­д­но до п.3 Стат­ті 22 за­ко­ну, у
"ви­зна­че­ний ни­ми" (пар­ті­я­ми, бло­ка­ми) спо­сіб. Ви­мо­ги
обо­в'яз­ко­во­го та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня ця нор­ма за­ко­ну не
мі­с­тить.
Тобто, єди­на про­це­дур в усьо­му ви­бор­чо­му про­це­сі в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі,
яка мі­с­тить вла­с­не ви­бір кан­ди­да­тів, здій­с­ню­є­ть­ся шля­хом не
та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня, а у будь-­який спо­сіб, що є оче­ви­д­ним
по­ру­шен­ням фун­да­мен­таль­но­го кон­с­ти­ту­цій­но­го прин­ци­пу що­до
обо­в'яз­ко­во­го та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня.
IV. За­кон не від­по­ві­дає Стат­ті 36 кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни в ча­с­ти­ні
не­при­пу­с­ти­мо­с­ті об­ме­жень прав гро­ма­дян (в то­му чи­с­лі - і
ви­бор­чих прав, пе­ре­дба­че­них Стат­тею 38, а та­кож Стат­тя­ми 71, 76
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни) за на­ле­ж­ні­с­тю або не­на­ле­ж­ні­с­тю до
пе­в­них по­лі­тич­них пар­тій.
За­кон об­ме­жує пра­ва гро­ма­дян на ви­су­ван­ня кан­ди­да­тів 
у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі. Від­по­ві­д­но до п.1 Стат­ті 21 За­ко­ну ви­су­ва­ти
кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі мо­жуть ли­ше по­лі­тич­ні
пар­тії або ви­бор­чі бло­ки. Гро­ма­дя­ни, які не на­ле­жать до пар­тії, що
ви­су­ва­ють свої спи­с­ки на ви­бо­рах, не ма­ють жо­д­них мо­ж­ли­во­с­тей у
будь-­яких фор­мах взя­ти участь у ви­су­нен­ні кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі.
Тобто, та­кі гро­ма­дя­ни об­ме­же­ні в сво­їх ви­бор­чих пра­вах у зв'яз­ку з
не­на­ле­ж­ні­с­тю до "ви­су­ва­ю­чої" пар­тії.
За­кон об­ме­жує пра­ва гро­ма­дян на ви­су­нен­ня кан­ди­да­том 
у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі. Від­по­ві­д­но до п.4 Стат­ті 21 За­ко­ну не
до­пу­с­ка­є­ть­ся вклю­чен­ня до спи­с­ку кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі
чле­нів ін­ших пар­тій. Тобто, як­що гро­ма­дя­нин на­ле­жить до пар­тії, яка
не ви­су­ває вла­с­но­го спи­с­ку кан­ди­да­тів ін­шої пар­тії і,
від­по­ві­д­но, ви­су­ну­тий кан­ди­да­том у цьо­му окру­зі вза­га­лі. Та­ким
чи­ном, вра­хо­ву­ю­чи, що не іс­нує ме­ха­ні­з­му са­мо­ви­су­нен­ня, са­ме
на­ле­ж­ність до "не­ви­су­ва­ю­чої" пар­тії об­ме­жує пра­во гро­ма­дя­ни­на
на ви­су­нен­ня кан­ди­да­том у де­пу­та­ти в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі.
За­кон об­ме­жує пра­ва гро­ма­дян на де­ле­гу­ван­ня
пре­д­ста­в­ни­ків до ви­бор­чих ко­мі­сій. Від­по­ві­д­но до п.п.5, 7, 12
Стат­ті 10 за­ко­ну пра­во де­ле­гу­ва­ти сво­їх пре­д­ста­в­ни­ків до
ви­бор­чих ко­мі­сій з пра­вом до­ра­д­чо­го го­ло­су (у Цен­т­раль­ній
ви­бор­чій ко­мі­сії) або з пра­вом обо­в'яз­ко­во­го вклю­чен­ня до скла­ду
окру­ж­них і ді­ль­ни­ч­них ви­бор­чих ко­мі­сій на­да­но ли­ше по­лі­тич­ним
пар­ті­ям і ви­бор­чим бло­кам пар­тій, "спи­с­ки яких за­ре­є­с­т­ро­ва­ні для
уча­с­ті у ви­бо­рах у ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі". Гро­ма­дя­ни, які не на­ле­жать до пар­тій, що
ви­су­ва­ють свої спи­с­ки на ви­бо­рах, не ма­ють жо­д­них мо­ж­ли­во­с­тей у
будь-­яких фор­мах взя­ти участь у ви­су­нен­ні сво­їх пре­д­ста­в­ни­ків до
ви­бор­чих ко­мі­сій. Тобто, та­кі гро­ма­дя­ни об­ме­же­ні в сво­їх ви­бор­чих
пра­вах у зв'яз­ку з не­на­ле­ж­ні­с­тю до "ви­су­ва­ю­чої" пар­тії.
Та­ким чи­ном, За­кон ба­га­то­ра­зо­во по­ру­шує нор­ми Кон­с­ти­ту­ції,
зву­жує пра­ва і сво­бо­ди гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни (на­сам­пе­ред - весь
ком­п­лекс ви­бор­чих прав), га­ран­то­ва­них Кон­с­ти­ту­ці­єю Укра­ї­ни, що
в свою чер­гу, є не­при­пу­с­ти­мим, від­по­ві­д­но до Стат­ті 22
Кон­с­ти­ту­ції Укра­ї­ни.
Про­по­р­цій­на або змі­ша­на си­с­те­ма ви­бо­рів як так не є
ан­ти­кон­с­ти­ту­цій­ни­ми в прин­ци­пі з огля­ду на Кон­с­ти­ту­цію
Укра­ї­ни. Та­кі ви­бор­чі си­с­те­ми ціл­ком мо­жуть бу­ти за­про­ва­дже­ні
в Укра­ї­ні. Але - ли­ше за умо­ви вне­сен­ня до ви­бор­чо­го за­ко­ну ря­ду
змін, що за­без­пе­чу­ва­ли би кон­с­ти­ту­цій­ність цьо­го за­ко­ну.
Зо­кре­ма:
   1. Ска­су­ва­ти пра­во кан­ди­да­тів ба­ло­ту­ва­ти­ся в двох окру­гах од­
но­ча­с­но (од­но­ман­да­т­но­му і ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му).
   2. За­про­ва­ди­ти ме­ха­нізм ви­су­нен­ня, ба­ло­ту­ван­ня і об­ран­ня в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі
не­за­ле­ж­них кан­ди­да­тів, по­за по­лі­тич­ни­ми пар­ті­я­ми і бло­ка­ми
пар­тій за окре­мим спи­с­ком.
   3. За­про­ва­ди­ти по­ря­док го­ло­су­ван­ня в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі не тіль­ки за спи­сок
кан­ди­да­тів, а і, обо­в'яз­ко­во! - за кон­к­ре­т­но­го кан­ди­да­та з
спи­с­ку кан­ди­да­тів від по­лі­тич­ної пар­тії, бло­ку пар­тій чи спи­с­ку
не­за­ле­ж­них кан­ди­да­тів.
   4. За­про­ва­ди­ти по­ря­док фор­му­ван­ня спи­с­ку кан­ди­да­тів від
по­лі­тич­ної пар­тії, ви­бор­чо­го бло­ку в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі ви­клю­ч­но та­є­м­ним
го­ло­су­ван­ням.
   5. Ска­су­ва­ти будь-­який про­цен­т­ний ба­р'єр кіль­ко­с­ті го­ло­сів за
спи­сок кан­ди­да­тів в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­ну
ви­бор­чо­му окру­зі, який дає пра­во на участь у роз­по­ді­лі ман­да­тів
де­пу­та­та.
   6. За­про­ва­ди­ти роз­по­діл ман­да­тів між кан­ди­да­та­ми в
ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі з
ура­ху­ван­ням, перш за все, го­ло­су­ван­ня ви­бор­ців за то­го чи ін­шо­го
кан­ди­да­та з спи­с­ку.
   7. За­про­ва­ди­ти по­ря­док обо­в'яз­ко­во­го ін­фор­му­ван­ня ви­бор­ців
про всіх кан­ди­да­тів в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі, ана­ло­гі­ч­ний по­ряд­ку для од­но­ман­да­т­но­го
ви­бор­чо­го окру­гу (вне­сен­ня всіх кан­ди­да­тів з по­в­ни­ми да­ни­ми про
них до пу­б­лі­ка­цій по­ві­до­м­лень про ре­є­с­т­ра­цію, пе­ред­ви­бо­р­но­го
пла­ка­ту, ви­бор­чо­го бю­ле­те­ня).
   8. Ви­рі­в­ню­ван­ня всіх умов про­ве­ден­ня пе­ред­ви­бо­р­ної агіта­ції в
од­но­ман­да­т­них і в ба­га­то­ман­да­т­но­му за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му
ви­бор­чо­му окру­зі (по ча­су).
   9. Знят­тя всіх об­ме­жень для уча­с­ті у ви­бо­рах (ви­су­ван­ня
кан­ди­да­тів, ба­ло­ту­ван­ня в ба­га­то­ман­да­т­но­му
за­галь­но­на­ці­о­наль­но­му ви­бор­чо­му окру­зі, ви­су­ван­ня
пре­д­ста­в­ни­ків до ви­бор­чих ко­мі­сій) у зв'яз­ку з на­ле­ж­ні­с­тю або
не­на­ле­ж­ні­с­тю до яко­їсь пар­тії. 
   Використані джерела:
1. Конституція України.
2. За­ко­н Укра­ї­ни "Про ви­бо­ри на­род­них де­пу­та­тів Укра­ї­ни".