Каталог :: Экономическая география

Реферат: Машинобудівний комплекс

Машинобудівний комплекс охоплює два десятки спеціалізованих галузей. До нього
належать практично всі галузі машинобудування (крім годинникової). Він є
основою важкої індустрії й відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-
технічної бази.
В су­часних умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль у
прискоренні науково-технічного прогресу. Випускаючи знаряд­дя праці для
різних галузей народного господарства, машинобу­дування реалізує досягнення
науково-технічного прогресу і за­безпечує комплексну механізацію та
автоматизацію виробництва .
На машинобудівний комплекс України припадає понад 40 % усього промислово-
виробничого потенціалу індустріального вироб­ництва; частка продукції
комплексу в загальному обсязі продукції промисловості становить 29 %.
Машинобудівний комплекс нале­жить до трудомістких галузей промисловості, про
що свідчать спів­відношення зайнятих у ньому та обсяг вироблюваної продукції.
Водночас машинобудування належить до металомістких галузей. На 1 т готової
продукції воно витрачає 1,3—1,5 т металу, а в цілому машинобудівний комплекс
споживає третину прокату, 40 % чавун­ного і понад 65 % стального литва, що їх
випускає металургійна промисловість України.
Галузева структура й асортимент продукції машинобудування зумовлюють
особливості розміщення його виробництва. Особливо великий вплив на розміщення
окремих галузей і підгалузей маши­нобудування мають технологічні процеси,
форми організації ви­робництва. Проте машинобудування насамперед належить до
галу­зей "вільного розміщення", оскільки на нього манше, ніж на інші галузі,
впливають природні умови й ресурси. У зв'язку з цим на розміщення підприємств
машинобудування визначальний вплив мають економічні фактори. Серед останніх
найголовнішими є тру­дові ресурси і споживач. Так, ряд галузей
машинобудування від­значається високим рівнем трудомісткості виробів, що
потребує високого рівня кваліфікації зайнятих. До таких галузей передусім
належать електротехнічна, електронна й підшипникова, виробни­цтво
енергетичного устаткування .
Найефективнішим є розміщення машинобудівних підприємств поблизу джерел
сировини і споживача. За таких умов вартість ма­шин та обладнання істотно
зменшується за рахунок скорочення транспортних витрат на перевезення сировини
й готових виробів. Серед економічних факторів дуже важливими є спеціалізація
й кооперація.
Спеціалізація в машинобудуванні визначається профілем ма­шинобудівних
підприємств і характером продукції — масовим, дрібно і великосерійним,
індивідуальним. У галузі найпоширенішою є предметна спеціалізація (випуск
кінцевих продуктів), технологічна (спеціалізація на випуск напівфабрикатів —
литва, заготовок) і подетальна (випуск деталей, вузлів, агрегатів для
комплектування ма­шин та устаткування). Поглиблення спеціалізації дає
можливість знизити собівартість, що, в свою чергу, робить економічно
вигід­ним нарощування масового і великосерійного виробництва. Собі­вартість
виготовленої продукції на глибоко спеціалізованих підпри­ємствах і радіус її
перевезення до районів споживання перебува­ють в обернено пропорційній
залежності. Тому заводи подетальної спеціалізації значно територіальне
віддалені від заводів предметної спеціалізації. Останні обслуговують потреби
не одного, а здебіль­шого кількох економічних районів або всієї України.
Незважаючи на те, що природні умови не мають визначального впливу на
розміщення підприємств машинобудування, не врахову­вати цього фактора не
можна, коли йдеться про розміщення морсь­кого і річкового суднобудування,
сільськогосподарського машино­будування, а також випуск машин і устаткування.
Заслуговують на увагу обмеження на створення у великих міс­тах нових
промислових підприємств, крім об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням
населення. Варто повніше використовувати можливості господарського розвитку
малих і середніх міст, робітничих селищ, розміщувати тут невеликі
спеціалізовані підприємства, філії й окремі цехи заводів і фабрик. Такий
підхід до розміщення вироб­ництва в майбутньому стосується передусім
машинобудівної про­мисловості. Його реалізація свідчить про те, що в
розміщенні ма­шинобудування дедалі більшу роль починають відігравати
соціальні фактори.
На основі особливостей розміщення виробництва і технологіч­них процесів
галузі машинобудування класифікують так: важке, загальне, середнє
машинобудування; виробництво точних механіз­мів; приладів та інструментів;
виробництво металевих виробів і за­готовок; ремонт машин і устаткування.
Важке машинобудування об'єднує виробництво металургійно­го, гірничо-
шахтового, підйомно-транспортного та енергетичного устаткування. Для нього
характерні низька трудомісткість, висока металомісткість, низька
транспортабельність продукції. Як прави­ло, у важкому машинобудуванні більше
підприємств повного цик­лу (заготовка, обробка, складання), які випускають
продукцію не­великими серіями і навіть індивідуального призначення.
Виробництво металургійного устаткування майже повністю (95,5 %) зосереджене в
Донецькому і Придніпровському економіч­них районах.
Найбільшим підприємством такого типу в Україні є Ново-Кра­маторський
машинобудівний завод, який випускає ковальсько-пре­сове, металургійне
устаткування, слябінги, прокатні листові стани неперервної дії, спеціальні
великі важкі металорізальні верстати для металургійної промисловості.
Реконструйований Старо-Крама­торський завод виробляє в основному устаткування
для металур­гійної промисловості.
Великими виробниками металургійного устаткування є Дебаль-цівський
машинобудівний завод, який виготовляє устаткування для доменних і
сталеплавильних печей, запасні частини для коксохі­мічного устаткування,
завод прокатних валків у м. Лутугіно Лу­ганської області та Кадіївський
ливарно-механічний завод, що ви­робляє доменне і сталеплавильне устаткування,
в тому числі для механізації й автоматизації металургійних цехів.
Устаткування для металургійної промисловості випускає також Маріупольський
завод важкого машинобудування. Виробниками ме­талургійного устаткування,
металоконструкцій, установок для не­перервного розливу сталі, прокатних
станів для прокату труб, апа­ратів та устаткування для доменних печей,
електромагнітних листоукладальників, чавуновозів і шлаковозів, потужних
роторних ва­гоноперекидачів стали міста Придніпров'я — Дніпропетровськ,
Кри­вий Ріг і Марганець.
Заводи гірничо-шахтового і бурового устаткування розміщені поблизу споживачів
— вугільної промисловості Донбасу, рудної бази Придніпров'я, районів
видобутку нафти і газу. Враховується фак­тор металомісткості, оскільки
споживачі машин і металу розташо­вані в тих самих районах. Основними центрами
цієї галузі є Дружківка, Горлівка, Ясинувата, Донецьк, Харків, Луганськ,
Красний Луч, Конотоп, Кривий Ріг, Чернівці, Дрогобич.
Торезький завод виробляє рудникові електровози, породонаван-тажувачі, машини
й вагонетки; Горлівський — вугільні комбайни та інші шахтові машини й
устаткування, врубові машини найновіших конструкцій, бурові установки для
роторного буріння свердловин; До­нецький завод — потужні підйомні машини і
бурові установки; Яси-нуватський машинобудівний завод — і гірничопрохідне
устаткуван­ня — комбайни і лебідки; ряд заводів Харкова і Луганська
спеціалізу­ється на випуску металомісткого збагачувального устаткування, а
за­вод у Слов'янську — на виробництві коксохімічного устаткування.
У Кривому Розі працюють заводи з випуску гірничо-шахтового устаткування для
залізорудної промисловості, бурових верстатів. Виробництво бурового
устаткування для нафтової і газової про­мисловості зосереджено в Чернівцях,
Дрогобичі, Харкові і Коно­топі.
Найбільші підприємства підйомно-транспортного машинобудування розташовані в
Одесі, Львові, Харкові, Нікополі, Прилуках і Дніпро петровську, середні — у
Слов'янську, Золотоноші (Черкаська обл.) та Ківерцях (Волинська обл.).
Найбільш спеціалізованим підприємством підйомно-транспортного машинобудування
України для випуску різних типів автонавантажувачів є львівський завод
"Автонавантажувач".
Однією з найголовніших галузей важкого машинобудування є енергетична, яка
спеціалізується на виробництві парових гідравліч­них турбін, генераторів,
котлів і потужних дизельних моторів, устат­кування для атомних
електростанцій, електроапаратури й кабелю.
Центром енергетичного машинобудування є Харків. Його під­приємства —
турбінний завод ім. С. М. Кірова, завод "Електроваж-маш", електромеханічний
(ХЕМЗ) і "Електромашина" — випуска­ють понад 40 % продукції енергетичного
машинобудування Украї­ни. Турбінний завод випускає потужні турбіни для
теплових, атом­них і гідроелектричних станцій. На заводах Харкова виробляють
також устаткування для автоматичного управління виробничими процесами в
металургійній, вугільній та інших галузях народного господарства.
У Запоріжжі зосереджено виробництво силових трансформа­торів. Чимало
підприємств енергетичного машинобудування та елек­тротехнічної промисловості
є у Києві, Дніпропетровську, Меліто­полі, Львові, Тернополі, Полтаві, Новій
Каховці. Центрами енерге­тичного дизелебудування є Токмак (Запорізька обл.),
Первомайськ (Миколаївська обл.), Берислав (Херсонська обл.). Кабельне
вироб­ництво організоване у Києві, Харкові, Одесі, Донецьку.
Електроі­золяційні матеріали виробляють у Луганську, Слов'янську, Львові,
Первомайську (Житомирська обл.).
Найважливішими центрами виробництва важких верстатів і ковальсько-пресового
обладнання є Краматорськ, Харків, Дніпро­петровськ, Кривий Ріг, Марганець.
     Література:
”Розміщення продуктивних сил.”Є.П.Качан. 1997г.