Каталог :: Биология

Билеты: Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

        ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН”        
           

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

1. Клітинні мембрани побудовані з : 1) білків та вуглеводів; 2) ліпідів та білків; 3) нуклеїнових кислот та ліпідів. 2. У рості клітинної стінки бере участь: 1) апарат Гольджі; 2) ендоплазматичний ретикулум; 3) мікротрубочки. 3. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних? 1) мітохондрії, хлоропласти, ядро; 2) ядро, рибосоми, апарат Гольджі; 3) ЕР, мікротрубочки, мітохондрії. 4. Рібосоми в клітині містяться: 1) вільно плавають у цитоплазмі; 2) у ядрі; 3) значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина вільно плаває у цитоплазмі. 5. Функції апарату Гольджі полягають у: 1) хімічній модифікації речовин клітини; 2) упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів; 3) виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі клітинної стінки. 6. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль? 1) у хлоропластах і ядрі; 2) у хлоропластах і лейкопластах; 3) у вакуолях і мітохондріях. 7. З чого формуються пластиди? 1) з етілопластів; 2) пропластид; 3) амілопластів. 8. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії квантів світла? 1) у рибосомах; 2) у хлоропластах; 3) у гіалоплазмі. 9. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься: 1) у лізосомах; 2) у мітохондріях; 3) у хлоропластах. 10. Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання? 1) ядро; 2) мітохондрії; 3) хлоропласти. 11. Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини? 1) вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез АТФ; 2) вони утворені двома мембранами; 3) в них є власне білоксинтезуюча система. 12. Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища? 1) плазмолемою; 2) тонопластом; 3) клітинною стінкою. 13. Яку функцію виконують рибосоми? 1) транспортну; 2) синтез білків; 3) синтез жирів. 14. Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини? 1) здійснюють синтез АТФ; 2) синтез білка; 3) розщеплення АТФ. 15. Які функції ядра? 1) участь в поділі клітини і фотосинтезі; 2) побудова клітинної стінки; 3) зберігання і передача спадкової інформації. 16. До групи органогенних хімічних елементів належать: 1) кисень, вуглець, водень, залізо; 2) вуглець, магній, кисень, йод; 3) водень, кисень, вуглець, азот. 17. Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить: 1) 50%; 2) 75%; 3) 5%. 18. Полісахаридами у рослин є: 1) глюкоза і фруктоза; 2) крохмаль, целюлоза, пектин; 3) цукроза і глікоген. 19. ДНК у рослинній клітині можна виявити у: 1) цитоплазмі і ядрі; 2) ядрі, хлоропластах, мітохондріях; 3) ЕР, апараті Гольджі, рибосомах. 20. Основними функціями цукрози є: 1) транспортна; 2) структурна; 3) запасаюча. 21. Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп: 1) ОН і СООН ; 2) NH2 i OH ; 3) COOH i NH2 . 22. Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин: 1) нуклеїновим кислотам; 2) білкам; 3) фосфоліпідам. 23. В утворенні кутикули у рослин беруть участь: 1) целюлоза і суберин; 2) кутин і воск; 3) лігнін і крохмаль. 24. Які функції виконують ліпіди? 1) регуляторну, антибіотичну; 2) транспортну, каталітичну; 3) енергетичну, будівельну. 25. Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин? 1) білки; 2) вуглеводи; 3) жири. 26. Яке значення для рослин мають жири? 1) структура мембран; 2) джерело енергії; 3) терморегуляція. 27. Чим відрізняються ферменти від інших білків? 1) синтезуються на рибосомах; 2) є каталізаторами хімічних реакцій; 3) до їх складу входять метали, вітаміни. 28. В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води? 1) в клітинній оболонці; 2) у вакуолі; 3) в цитоплазмі.

ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН

29. Плазмоліз – це: 1) відставання тонопласта від цитоплазми; 2) відставання цитоплазми від плазмалеми; 3) відставання протопласта від клітинної стінки? 30. Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю? 1) поступання певних іонів і молекул деяких речовин; 2) поступання води; 3) поступання певних іонів молекул та води? 31. Які властивості мембран визначають її напівпроникність? 1) певна впорядкованість розміщення молекул; 2) висока загальна оводненість структури мембран; 3) наявність тимчасових чи постійних полярних пор. 32. Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної стінки і тягне її за собою називається: 1) плазмоптиз; 2) циториз; 3) плазмоліз. 33. В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину? 1) в системі: розчин – скло – розчинник; 2) в розчині сахарози в колбі; 3) в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий розчин? 34. В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший? 1) у степових рослин; 2) у гігрофітів; 3) у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах? 35. В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає? 1) при підвищенні концентрації клітинного соку; 2) при перетворенні цукру в крохмаль; 3) при насиченні клітин водою? 36. Всмоктувальна сила S = P – T. Яке значення буде мати S при насиченні клітин водою? 1) S = P; 2) S = O; 3) S > O. 37. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні частки зв’язаної води? 1) збільшиться; 2) знизиться; 3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню? 1) випадання дощу; 2) зниження температури повітря; 3) зменьшення вологості повітря? 39. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний розчин? 1) зростає; 2) спадає; 3) стає рівним 0. 40. В якому випадку тургорний тиск рівний 0? 1) у тургесцентній клітині; 2) при циторизі; 3) у плазмолізованій клітині? 41. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення? 1) при плазмолізі; 2) при плазмоптизі; 3) при циторизі? 42. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї клітини? 1) Т = 0,8 МПа; S = 0; 2) Т = 0; S = 0,8 МПа; 3) T = 0; S = 0? 43. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6 МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск клітинного соку? 1) 0,8 МПа; 2) 0,7 МПа; 3) 0,6 МПа? 44. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200 кПа? 1) не зміниться; 2) ввійде в стан опуклого плазмолізу; 3) ввійде в тургорний стан? 45. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми? 1) клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а плаз-малема – тільки для води; 2) клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а плазмалема – тільки для води; 3) клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул розчиненої речовини. 46. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів? 1) не зміниться; 2) збільшиться; 3) зменьшиться. 47. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в 0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без змін? Дослід проводився при t0 = 220C: 1) 9,6 атм; 2) 4,8 атм; 3) 2,4 атм. 48. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал? 1) – 3000 кПа; 2) – 2000кПа; 3) – 1000 кПа. 49. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9 атм при температурі 170С ? 1) 13 М; 2) 0,12 М; 3) 1,4 М. 50. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ? 1) 0,5 М; 2) 1,0 М; 3) 1,5 М. 51. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду ( осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)? 1) 0,3 МПа; 2) 0,5 МПа; 3) 0,7 МПа. 52. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились без змін? 1) 9,84 атм; 2) 19,68атм; 3) 7,38атм. 53. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії: 1) при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери; 2) при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини; 3) при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники. 54. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних? 1) закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх епідермальних клітин заповнених водою; 2) відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і темряви; 3) рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах. 55. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у рослин після оприскування їх розчином АБК: 1) відкриються; 2) закриються; 3) Залишаться без змін. 56. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації відповідає цьому показнику: 1) транспіраційний коефіцієнт; 2) економність транспірації; 3) продуктивність транспірації. 57. Які клітини мають найменьший водний потенціал (Y Н2О)? 1) паренхіми кори кореня; 2) клітини листка; 3) кореневі волоски. 58. Відносна транспірація – це: 1) кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини; 2) кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці випаровуючої поверхні; 3) відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той же час. 59. Гідростабільні види – це: 1) види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води; 2) види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу; 3) види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних змін вмісту води. 60. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму: 1) вночі; 2) в полудень; 3) вранці. 61. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току: 1) корінь, стебло; 2) стебло, листки; 3) корінь, листки. 62. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску: 1) наявність хлоропластів; 2) нерівномірна товщина клітинних стінок; 3) наявність центральної вакуолі. 63. Які фізіологічні процеси, що приводять до зміни тургорного тиску, відбуваються в замикаючих клітинах продихів під дією світла: 1) вихід іонів К+ із протопласта; 2) синтез крохмалю; 3) фотосинтетичне утворення моноцукрів. 64. Транспіраційний коефіцієнт дорівнює 250 мл/г. Яка продуктивність транспірації: 1) 250 г/л; 2) 0,4 г/л; 3) 4 г/л. 65. Гілка верби була зрізана з дерева, поставлена в банку з водою і закрита скляним ковпаком. Чи буде спостерігатись гутація у цієї гілки: 1) так; 2) ні; 3) залежно від температури води. 66. Яке явище можна спостерігати, якщо накрити рослину скляним ковпаком? 1) поступання води різко загальмується; 2) залишиться на попередньому рівні; 3) посилиться. 67. Відомо, що в період весняного сокоруху в пасоці деревних рослин міститься багато розчинних цукрів. Яке їх походження? 1) поглинаються коренями з грунту; 2) синтезуються в коренях; 3) утворюються при гідролізі полісахаридів, відкладених у корневій системі. 68. При визначенні продихової і кутикулярної транспірації в листку берези виявилось, що їх співвідношення становить приблизно 9:1. Що можна сказати про вік листка? 1) молодий; 2) старий; 3) середнього віку. 69. Рух води по клітинах кореня в радіальному напрямі обумовлений наявністю градієнта водного потенціалу. Які клітини мають найменьшу величину водного потенціалу: 1) корневі волоски; 2) клітини кори кореня; 3) клітини, що оточують судини. 70. Які з названих факторів послаблюють інтенсивність транспірації: 1) високий рівень оводненості тканин; 2) висока вологість повітря; 3) висока позитивна температура. 71. Які фактори свідчать про те, що "плач" рослин є результатом метаболічної діяльності коренів? 1) "плач" припиняється після поміщення кореневої системи в гіпертонічний розчин; 2) інтенсивність "плачу" гальмується низькою температурою; 3) "плач" припиняється після омертвління клітин кореня. 72. Яка рідина містить більше мінеральних речовин: 1) гута; 2) пасока; 3) ксилемний сік у листках. 73. Які з названих ознак справжніх ксерофітів (евксерофітів) дозволяють їм протистояти обезводненню: 1) висока ефективність роботи продихового апарату; 2) неглибока розгалужена коренева система; 3) сильно розвинена опушеність лисків. 74. Яка форма грунтової вологи є цілком недоступною для рослин: 1) гравітаційна; 2) гігроскопічна; 3) капілярна. 75. Що таке симпласт? 1) система міжклітинників; 2) капіляри в клітинних стінках і судини ксилеми; 3) сукупність протопластів клітин з’єднаних плазмодесмами. 76. За вегетаційний період рослина нагромадила 3,2 кг органічної речовини і випарувала 640 кг води. Визначити продуктивність транспірації: 1) 0,05; 2) 5,0; 3) 200. 77. Що обумовлює поглинання води коренями рослин при інтенсивній транспірації? 1) кореневий тиск; 2) різниця водного потенціалу; 3) сили когезії та адгезії. 78. Які форми ґрунтової води є доступними для рослин? 1) капілярна і гравітаційна; 2) гравітаційна і гігроскопічна; 3) плівкова і капілярна. 79. Які форми грунтової води утворюють “мертвий запас” вологи? 1) гравітаційна і плівкова; 2) гігроскопічна і плівкова; 3) капілярна і гравітаційна. 80. Маса листка в стані повного насичення була рівна 1,02г, а після втрати тургору зменьшилась до 0,9г. Визначити величину водного дефіциту клітин листка (в %), якщо відомо, що абсолютно суха маса цього листка 0,42г: 1) 5%; 2) 10%; 3) 20%. 81. Які властивості клітин перешкоджають розвитку водного дефіциту? 1) слабкий розвиток кутикули; 2) регулювання транспірації з допомогою продихів; 3) слабко розвинута коренева система; 4) опушення на епідермісі; 5) восковий наліт на листках.

ФОТОСИНТЕЗ

82. Якій процес відображає рівняння? СO2+2RH2 сонячна енергія (СН2О)+2R+H2O 1) хемосинтез; 2) фоторедукцію; 3) фотосинтез. 83. Які ознаки руху характерні для хлоропластів при сильному освітленні? 1) розподіляються в цитоплазмі рівномірно; 2) розміщуються пепендикулярно до сонячних променів; 3) пересуваються до бічних стінок. 84. В якій частині хлоропласта локалізовані його пігментні системи? 1) в зовнішній мембрані; 2) в стромі; 3) в мембранах гран. 85. Яке біологічне значення системи внутрішніх мембран (ламел) хлоропласта? 1) служать опорною системою хлоропласта; 2) на них відбувається зв’язування і відновлення СО2; 3) забезпечують спряження послідовних реакцій фотосинтезу. 86. На якій фазі онтогенезу стає необхідним світло? 1) утворення ініціальної частки; 2) формування пропластиди – утворення вп’ячувань внутрішньої мембрани; 3) формування проламелярого тіла; 4) утворення ламел і тилакоїдів з поламелярного тіла. 87. Які ознаки будови хлоропластів підтверджують симбіотичну гіпотезу їх походження? 1) наявність високорозвинутої молекулярної системи; 2) наявність власної ДНК; 3) зв’язок внутришньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами тилакоїдів. 88. Яка речовина утворюється в результаті реакції хлорофілу з слабкою соляною истлотою? 1) фітол; 2) феофітин; 3) хлофілінова кислота. 89. Які фактори, виходячи із загального рівняння реакції фотосинтезу, повинні впливати на швидкість цього процесу: 1) мінеральне живлення і температура; 2) водопостачання, концентрація СО2 та інтенсивність світла; 3) спектральний склад світла, концентрація О2. 90. Яку емпіричну формулу має хлорофіл α? COOCH3 1) C32H30ON4Mg < COOC20H39 COOH 2) C32H30ON4Mg < COOH COOCH3 3) C32H30ON4H2 < COOC20H39 91. Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною – відповідальною за його зелене забарвлення? 1) атом магнію; 2) фітольний “хвіст”; 3) порфіринове кільце, замкнуте через атоми азоту на атом магнію. 92. Які промені спектру поглинаються хлорофілом? 1) зелені і жовті; 2) оранжеві і фіолеові; 3) червоні і сині. 93. Які властивості хлорофілу зв’язані з наявністю радикалу спирту фітолу С 20Н39ОН? 1) визначає колір пігменту; 2) має здатність до вибіркового поглинання світла; 3) сприяє просторовій орієнтації молекул хлорофілу в мембрані хлоропласта. 94. Які промені світла поглинаються каротиноїдами? 1) жовті; 2) сині; 3) червоні. 95. Молекула хлорофілу до дії на неї квантів світла знаходиться в основному синглетному стані. Які ознаки характеризують його? 1) наявність на орбіталях парних електронів; 2) електрони розміщені на збуджених енергетичних рівнях; 3) спіни 2-х електронів, які знаходяться на одній орбіталі, мають однаковий знак. 96. Що відбувається з енергією, яка виділяється при переході електрона з другого синглентного стану (S2) на перший збуджений синглентний рівень (S 1)? 1) випромінюється у вигляді флуоресценції; 2) випромінюється у формі теплової енергії; 3) іде на проходження хімічних взаємодій. 97. В чому полягає суть ефекту підсилення Емерсона? 1) в процесі фотосинтезу бере участь одна фотосистема; 2) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з однаковою довжиною хвилі; 3) в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з різною довжиною хвилі. 98. Які речовини утворяться в результаті взаємодії хлорофілу з лугом? 1) феофітин і вода; 2) хлорофілінова кислота і метанол; 3) лужна сіль хлорофілінової кислоти, фітол, метанол. 99. З допомогою якої реакції можна довести, що в молекулі хлорофілу міститься атом магнію? 1) з кислотою; 2) з лугом; 3) з спиртом. 100. До якого етапу світлової фази фотосинтезу відноситься транспорт електронів по електронно-транспортному ланцюгу? 1) до фотохімічного; 2) до фотофізичного. 101. Яким чином змінюється величина окисно-відновного потенціалу перносників фотосистем у напрямку руху збудженого електрону? 1) зростає; 2) лишається без змін; 3) падає. 102. Як використовується енергія електронів, які рухаються по системі переносників фотосистем? 1) іде на флуоресценцію; 2) розсіюється у вигляді тепла; 3) запасається клітиною у формі хімічної енергії. 103. Вкажить, які з перечисленних ознак характерні для нециклічного фотофосфорелювання: 1) електрон збудженої молекули хлорофілу повертається до неї; 2) виділяється О2 внаслідок фотолізу води; 3) не синтезується НАДФ·Н2. 104. Чи потрібна наявність СО2 в процесі утворення АТФ і НАДФ·Н 2 в ході фотосинтезу? 1) так; 2) ні. 105. Яке походження О2 , який є одним з продуктів фотосинтезу? 1) виділяється при розкладі води; 2) виділяється при розкладі СО2 ; 3) утворюється при синтезі АТФ. 106. Які речовини утворюються в процесі фотосинтезу? 1) СО2 і Н2О; 2) глюкоза, АТФ і О2; 3) білки, РНК, ДНК. 107. Які з перечислених ознак характерні для темнових реакцій фотосинтезу? 1) для їх здійснення потрібна повна відсутність світла та наявність Н2О; 2) протікають швидше світлових і супроводжуються виділенням О2; 3) для їх протікання світло не обов’язкове, потрібен СО2. 108. Які зміни в к-ті рибульозодифосфату спостерігаються у темновій фазі фотосинтезу? 1) зростає; 2) спадає; 3) не змінюється. 109. Чому цикл Кальвіна називають С3-шляхом фотосинтезу? 1) в цикл вступають з молекули СО2; 2) в результаті одного обороту циклу утворюється 3 молекули глюкози; 3) першими стабільними продуктами циклу є трьохвуглецеві сполуки. 110. Вкажить, які ознаки характерні для С4-шляху фотосинтезу (цикл Хетча-Слека-Карпілова): 1) карбоксилювання відбувається один раз в циклі; 2) продуктом карбоксилювання є чотиривуглецева сполука; 3) в результаті карбоксилювання утворюється тривувглецева сполука. 111. Якій перший вільний вуглевод утворюється при фоосинтезі? 1) глюкоза; 2) цукроза; 3) крохмаль. 112. Яку величину матиме фотосинтетичний коефіціент, коли продуктами фоосинтезу поряд з вуглеводами будуть і білки? 1) рівний одиниці; 2) більший одиниці; 3) меньший одиниці. 113. Інтенсивність фотосинтезу дорівнює 12 мг/дм2хгод. Скільки органічної речовини (в мг) синтезує за 20 хв. Рослина, листкова поверхня якої становить 1,5м2? 1) 200; 2) 600; 3) 1200. 114. У світлолюбної рослини відношення хлорофілу-α до хлорофілу-β становить 3,85. Яка величина цього показника у тіневитривалої рослини? 1) більша; 2) меньша; 3) така ж. 115. Рослини мають компенсаційну точку при наступних значеннях інтенсивності світла (в лк). Яка з цих рослин є найбільш світлолюбною? 1) 100; 2) 50; 3) 200. 116. Як змінюється величина компенсаційної точки при підвищенні температури? 1) зростає; 2) спадає; 3) лишається без змін. 117. Які фактори впливають на пересування речовин по флоемі? 1) зміна температури; 2) зміна вмісту АТФ; 3) умови мінерального живлення. 118. В яких клітинах флоеми спотерігається більш висока інтенсивність дихання? 1) в ситовидних клітинах; 2) в клітинах-супутниках; 3) в механічних елементах. 119. За яких умов процес фотосинтезу може проходити в темряві? 1) при наявності води і хлорофілу; 2) при наявності води і вуглекислого газу; 3) при наявності СО2, НАДФ·Н2 та АТФ. 120. Які організми називають автотрофами? 1) здатні самі засвоювати органічні речовини; 2) здатні до синтезу органічних речовин з неорганічних з використанням сонячної або хімічної енергії; 3) можуть їснувати тільки на світлі. 121. Заповніть пропуски в наведеномусумарному рівнянні реакції фоосинтезу: 6СО2 + ... С6Н12О6 + ... 1) 6О2; 6Н2О; 2) 2АТФ; 6О2; 3) 6Н2О; 6О2. 122. Під час якого етапу фотосинтезу відбуваються реакції фотофосфорилювання? 1) фотофізичного; 2) фотохімічного; 3) темнової фази. 123. Характерною властивістю темнової стадії фотосинтезу є: 1) перетворення енергії електронів на енергію хімічних зв’язків АТФ; 2) з СО2 і атома водню, зв’язаного переносниками, з участю АТФ, синтезується глюкоза; 3) перехід електронів атома Mg в молекулі хлорофілу на вищий енергетичний рівень. 124. На якому етапі фотосинтезу утворюється вільний кісень? 1) на фотофізичному етапі світлової стадії; 2) на фотохімічному етапі світлової стадії; 3) у темновій стадії. 125. Що таке грани? 1) комплекс рибосом і нуклеїнових кислот; 2) напіврідка речовина; 3) пакети плоских мішечків тілакоїдів. 126. Яке проміння сприяє найбільш інтенсивному фотосинтезу і нагромадженню сухої речовини? 1) синьо-фіолетове; 2) зелене; 3) червоне. 127. Що служить джерелом енергії при синтезі АТФ в хлоропластах? 1) світло; 2) тепло; 3) органічні сполуки. 128. Яка речовина є джерелом водню при фотосинтезі? 1) СН4; 2) Н2S; 3) H2O. 129. Чим фотосинтез у сукулентів відрізняється від фотосинтезу С3- і С4- рослин? 1) первинним акцептором СО2 є фосфоенолпіровіноградна кислота; процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в часі; 2) первинним акцептором СО2 є рибульозодифосфат; реакція карбоксилювання іде один раз; 3) процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в просторі; первинним акцептором СО2 є ФЕП. 130. Вкажіть елементи мінерального живлення , нестача яких викликає гальмування фотосинтезу: 1) K, P, Mn, Mg, N, Fe; 2) Co, Zn, B, S, Pb, Li; 3) Cu, I, Ba, Ca, Hg, Ag. 131. У рослин з яким шляхом фотосинтезу найбільш інтенсивний процес фотодихання? 1) С3-шлях; 2) С4-шлях; 3) САМ-метаболізм. 132. Яку хімічну формулу мають ксантофіли? 1) С40Н56О2; 2) С40Н56; 3) С20Н24О4. 133. При гідролізі якого пігмента утворюється вітамін А? 1) фікоеретрину; 2) ксантофілу; 3) каротину. 134. Яка властивість молекул каратиноїдів і хлорофілів є для них загальною, як для пігментів і визначає їх здатність поглинати кванти світла? 1) наявність металоорганічного зв’язку; 2) наявність пірольних кілець; 3) велика кількість подвійних співпряжених зв’зків у вуглецевому ланцюгу. 135. Чим відрізняється будова молекули хлорофілу α від хлорофілу β? 1) у молекулі хлорофілу α немає циклопентанового кільця; 2) у молекулі хлорофілу β замість групи -СН3 наявна група СОН; 3) у молекулі хлорофілу β відсутній фітольний хвіст. 136. На якому етапі біосинтезу хлорофілу необхідне світло? 1) протопорфірин → протохлорофілід; 2) протохлорофілід → хлорофілід; 3) хлорофілід → хлорофіл. 137. Промені з якою довжиною хвилі поглинають фікобіліни? 1) 482 і 452; 2) 660 і 429; 3) 495-565 і 550-615 нм. 138. Які промені видимої частини спектру проникають у товщу води на найбільшу глибину (500м)? 1) сині; 2) червоні; 3) жовті. 139. Що таке асиміляційне число? 1) це кількість СО2, що засвоюється на одиницю вмісту хлорофілу за одиницю часу; 2) це кількість хлорофілу на одиницю асимілюючої поверхні; 3) це відношення кількості хлорофілу до кількості синтезованої органічної речовини. 140. У яких рослин звичайно спотерігається листкова мозаїка? 1) у світлолюбних; 2) у тіневитривалих; 3) у тінелюбних.

ДИХАННЯ РОСЛИН

141. Дихотомічний шлях дихання складається з двох фаз. Чому перша з них називається анаеробною? 1) іде тільки при відсутності кисню; 2) частково інгібується киснем; 3) кисень не потрібний. 142. Яка з реакцій гліколізу пов’язана з утворенням АТФ? 1) глюкоза → глюкозо-6-фосфат; 2) глюкозо-6-фосфат → фруктозо-6-фосфат; 3) фруктозо-6-фосфат → фруктозо-1,6-дифосфат; 4) фруктозо-1,6-дифосфат → 3-фосфогліцеріновий альдегід; 5) 3-фосфогліцеріновий альдегід → 1,3-дифосфогліцерінова кислота; 6) 1,3-дифосфогліцерінова кислота → 3-фосфогліцерінова кислота. 143. Де протікають реакції гліколізу? 1) в цитоплазмі; 2) в мітохондріях; 3) в ядрі. 144. Для якої стадії анаеробної фази дихотомічного шляху окислення безпосередньо потрібен кисень? 1) окислювальне декарбоксилювання піровіноградної кислоти; 2) цикл Кребса; 3) електронно-транспортний ланцюг. 145. Вкажіть місця утворення АТФ при русі електрона по електронно- транспортному ланцюгу: 1) НАД → ФАД; 2) ФАД → убіхінон; 3) убіхінон → цитохром b; 4) цитохром b → цитохром с; 5) цитохром с → цитохром а; 6) цитохром а → цитохромоксидаза. 146. Які органічні речовини використовуються при диханні рослин у першу чергу? 1) жири; 2) білки; 3) вуглеводи. 147. За яких умов буде спостерігатись збільшення дихального коефіцієнта? 1) при поміщенні рослин в анаеробні умови; 2) при використанні як субстратів дихання білків; 3) при достатньому доступі кисню. 148. Яке значення буде мати дихальний коефіцієнт (ДК), коли субстратами дихання будуть вуглеводи? 1) ДК > 1; 2) ДК = 1; 3) ДК < 1. 149. Зелений листок при темературі 250С інтенсивно поглинав СО2 , а при її підвищенні до 400С почав його виділяти. Яка причина цього явища? 1) інтенсивність фотосинтезу і дихання зрівноважується; 2) інтенсивність фотосинтезу зростає, а дихання послаблюється; 3) інтенсивність дихання посилюється, а фотосинтез послаблюється. 150. В чому виражається генетичний зв’язок дихання і дродіння? 1) етиловий спирт, який утворюється при бродінні, є проміжним продуктом дихання; 2) дихання і бродіння до утворення піровіноградної кислоти протікають однаково; 3) для проходження обох процесів потрібен кисень. 151. Яке явище спостерігається при ефекті Пастера – пригничення бродіння киснем? 1) зростає розпад глюкози; 2) послаблюється розпад глюкози; 3) інтенсивність розпаду глюкози не змінюється. 152. Яка фаза дихання протікає в гіалоплазмі клітин і яку частку всієї енергії дихання складає вихід АТФ цього процесу? 1) гліколіз, 4 молекули АТФ; 2) цикл Кребса, 2 молекули АТФ; 3) електронно-транспортний ланцюг, 32 молекули АТФ. 153. На якій з двох схем показаний ефект роз’єднання фосфорилювання і окислення в акті дихання?

Дихання

↓‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾↓

Дихання

↓‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾↓

окисленняакумуляція енергії окислення у формі АТФокисленнявиділення енергії окислення у вигляді тепла
а)б)
1) схема а; 2) схема б. 154. Яка речовина є кінцевим продуктом гліколізу: 1) глюкоза; 2) вуглекислий газ; 3) піровіноградна кислота. 155. Яке з рівнянь правильне для повного розщеплення глюкози? 1) С6Н12О6 + 38Н3РО4 + 38АДФ + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ; 2) С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О; 3) С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О → 6СО2 + 6Н2О. 156. Чим відрізняється окислення органічних речовин в мітохондріях від горіння цих же речовин? 1) виділенням тепла; 2) утворенням СО2 і Н2О; 3) синтезом АТФ. 157. Скільки молекул СО2 виділяється у циклі Кребса при розщепленні однієї молекули піровіноградної кислоти? 1) одна; 2) дві; 3) три. 158. Скільки молекул АТФ синтезується при окисленні 1 молекули глюкози по пентозофосфатному шляху? 1) 37; 2) 54; 3) 2. 159. Де локалізовані ферменти циклу Кребса? 1) в цитоплазмі; 2) в зовнішній мембрані мітохондрій; 3) в матриксі мітохондрій. 160. Температурний оптимум для більшості видів рослин помірних широт знаходиться в межах: 1) 20-250С; 2) 35-400С; 3) 45-500С. 161. Яке співвідношення дихання і фотосинтезу у рослин, які перебувають у компенсаційній точці? 1) І.дих. = І.фот.; 2) І.дих. > I.фот.; 3) І.дих. < І.фот. 162. Яка кількість енергії акумульована в одному макроергічному зв’язку АТФ? 1) 586,6 кДж; 2) 30,6 кДж; 3) 10,2 кДж. 163. Скільки молекул АТФ синтезується при розпаді 1 молекули глюкози шляхо бродіння? 1) 2; 2) 15; 3) 38. 164. Яка фаза дихотомічного шляху дихання і бродіння є спільною? 1) цикл Кребса; 2) електронно-транспортний ланцюг; 3) гліколіз. 165. Як зміниться інтенсивність дихання при зниженні вмісту кисню з 21% до 9%? 1) знизиться; 2) лишиться без змін; 3) підвищиться. 166. 2,4-динітрофенол стимулює інтенсивність дихання, але роз’єднує процес окислення і фосфорилювання. До чого приведе введення в середовище цієї речовини? 1) посилиться синтез АТФ; 2) не справить впливу; 3) АТФ синтезуватись не буде.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ

167. При відсутності якого елементу в грунті буде спостерігатись більш швидке пожовтіння молодих листків? 1) азоту; 2) магнію; 3) заліза. 168. Кількісне співвідношення іонів кальцію і калію регулює в’язкість цитоплазми. Переважання якого іону характерне для старіючих листків? 1) Са2+; 2) К+. 169. Чому при нестачі магнію в рослинах спостерігається різке зниження вмісту білків? 1) він входить до складу хлорофілу; 2) активує активність ферментів фосфатаз; 3) підтримує структуру рибосом, виключаючи асоціацію їх субодиниць. 170. Яка звластивостей калію безпосередньо пов’язана із зниженням вмісту АТФ у клітинах при його нестачі? 1) знижує в’язкість цитоплазми; 2) сприяє підтриманню протонного градієнта на мембранах тілакоїдів; 3) бере участь в регуляції продихових рухів. 171. Який елемент, що входитьдо складу каталітичних центрів ферментів (цитохромів, пероксидази, каталази), необхідний для утворення попередників хлорофілу? 1) магній; 2) фосфор; 3) залізо. 172. Препарат епідермісу луски цибулі був витриманий протягом певного часу в 0,7 М розчині солі. Викликаний розчином ввігнутий плазмоліз не переходив у опуклий. Який елемент входив до складу солі? 1) калій; 2) кальцій; 3) залізо. 173. Яка з функцій молібдену пов’язана з попередженням ослизнення клітинних стінок кореня? 1) активує ферментарні системи, які беруть участь у фіксації азоту; 2) посилює поступання в рослину кальцію; 3) забезпечує підтримання високого рівня аскорбінової кислоти. 174. Яка функція бору дозволяє пояснити відмирання апікальної меристеми пагонів і коренів при його нестачі? 1) утворення цукроборатів, які швидко пересуваються по рослині; 2) бере участь у синтезі лігніну; 3) прискорює процес амінування органічних кислот. 175. Яка з властивостей міді сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу? 1) активує фермент нітратредуктазу; 2) входить до складу білка пластоціаніну; 3) входитьдо складу ферментів аскорбіноксилази, поліфенолксидази. 176. Кобальт входить до складу вітаміна В12, який необхідний для фіксації молекулярного азоту. Які з перечислених рослин більш чутливі до його нестачі? 1) буряк; 2) картопля; 3) вика. 177. Назвіть дві важливі органічні молекули, до складу яких входить азот: 1) вуглеводи і ліпіди; 2) білки, нуклеінові кислоти; 3) хлорофіл, крохмаль. 178. Назвіть зовнішні ознаки нестачи фосфору в живленні рослин: 1) листки набувають синьо-зеленого забарвлення часто з пурпуровим чи бронзовим відтінком; 2) відбувається хлороз листків; 3) загнивання і відмирання листків. 179. Які з перечислених солей є фізіологічно кислими? 1) (NH4)2SO4; 2) Ca(NO3)2; 3) NaNO3. 180. Які з перечислених солей є фізіологічно лужними? 1) (NH4)2SO4; 2) NH4NO3; 3) Ca(NO3)2. 181. При нестачі азоту спостерігається хлоротичне забарвлення листків. З нестачею яких речовин, що містять цей елемент, пов’язана така зміна? 1) порфірінів; 2) білків; 3) нуклеінових кислот. 182. Вкажить, які розчини відносять до зрівноважених: 1) розчин СаСl2 + КСl; 2) розчин СаСl2; 3) розчин КСl. 183. В яких листках швидше виявляються ознаки фосфороного голодування при нестачі фосфору в середовищі? 1) в молодих; 2) в листках середнього віку; 3) в старих. 184. Які хімічні елементи відносять до мікроелементів? 1) Mg, Cl, Ca, P, I; 2) Co, Cu, B, Mn, Zn; 3) Fe, S, Br, K, Au. 185. Якій процент від сухої маси становлять у рослині мікроелементи? 1) меньше 0,00001%; 2) від 0,01% до 0,00001%; 3) не меньше 0,01%. 186. Які амінокислоти при прямому амінуванні? 1) триптофан, метіонин, пролін; 2) глутамінова, апаргінова, аланін; 3) лейцин, тирозин, аргінін. 187. назвіть джерела азоту, які використовують вищі рослини: 1) вільний азот повітря і грунту; 2) мінеральні форми азоту; 3) органічні форми азоту. 188. Які речовини є амідами? 1) аспаргін, глутамін; 2) аміак, нітрати; 3) амінокислоти, білки. 189. Нітрати, поглинуті коренями вищих рослин, відновлюються до аміаку. В якій часттині рослин виявляється найменьша кількість нітратів? 1) в коренях; 2) в стеблах; 3) в листкових пластинках. 190. Які умови сприяють обміну іонів, адсорбованих на частках грунтовопоглинаючого комплексу, на іони, адсорбованих на поверхні клітин кореня? 1) іони в грунті містяться в незначній кількості, вміст води досить низький; 2) грунт багатий необхідними іонами, клітини кореня не насичені ними; 3) клітини кореня насичені цими іонами, в грунті їх незначна кількість. 191. Який вплив спричиняє процес обмінної адсорбціі на дифузію іонів з вільного простору у воду? 1) кількість дифундуючих іонів зменшиться; 2) не зміниться; 3) збільшиться. 192. Який вплив на поглинання іонів справляє їх швидке використання в метаболізмі? 1) прискорює; 2) не справляє впливу; 3) гальмує.

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

193. Із перелічених явищ відмітьте ті, яки відносяться до категорії росту: 1) перехід рослин до цвітіння; 2) збільшення площі листка; 3) формування перших справжніх листків у прростка. 194. Який тип меристем визначає визначає ріст злаків, цибулі? 1) бічна; 2) вставна; 3) базальна. 195. Який тип меристем визначає ріст стебла злакових? 1) апікальні (верхівкові); 2) втавні; 3) базальні; 4) бічні. 196. Які з перелічених особливостей характерні до ембріональної фази росту клітин? 1) наявність дрібних провакуолей та великої кількості вільних рибосом; 2) утворення вторинної клітинної оболонки і втрата здатності до поділу; 3) наявність великої центральної вакуолі, збільшення кількості мітохондрій. 197. Які явища характерні для фази росту клітин розтягненням? 1) поява зовнішніх і внутришніх специфічних особливостей будови клітин; 2) відкладання у клітинній оболонці кутину, пектину, лігніну, суберину; 3) злиття дрібних вакуолей з утворенням одної центральної вакуолі. 198. З чим пов’язане зростання всисної сили у фазі росту клітин розтягненням? 1) із зменьшенням осмотичного тиску в клітині; 2) із збільшенням осмотичного тиску в клітині; 3) із збільшенням тургорного тиску. 199. Які причини лежать в основі різкого послаблення темпів росту при нестачі води? 1) гальмується ембріональна фаза росту клітин і посилюється інтенсивність дихання; 2) гальмується фаза росту клітин розтягненням і зменьшується інтенсивність транспірації; 3) гальмується фаза диференціації і послаблюється інтенсивність фотосинтезу. 200. На полі пшениці можна знайти проростки, які не мають зеленого забарвлення. Як правильно їх називати? 1) альбіноси; 2) етільовані; 3) деетільовані. 201. Які ознаки характерні для етільованих проростків? 1) більш проста анатомічна будова, листки редуковані, інтенсивний ріст; 2) тканини стебла чітко диференційовані, листки добре розвинуті, ріст помірної інтенсивності; 3) стебла нормальні, ріст збалансований, листки зеленого кольору. 202. З перелічених ознак виберить крітерії розвитку рослин: 1) збільшення числа клітин, розмірів органів рослини; 2) заміна ювенільних листків справжніми і перехід до цвітіння; 3) збільшення числа мітохондрій, хлоропластів, рибосом та інших органоїдів. 203. Які промені особливо активні у формуванні анатомо-морфологічних особливостей проростків? 1) сині; 2) жовті; 3) червоні. 204. Який тип спокою характерний для бульб картоплі навесні? 1) глибокий; 2) вимушений; 3) фізіологічний. 205. Який з факторів найчастіше зменьшує врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають найбільш плодючи грунти? 1) кисень; 2) елементи мінерального живлення; 3) вода; 4) світло. 206. Якій з абіотичних факторів має вирішальне значення для переходу рослин у стан спокою? 1) температура; 2) вологість; 3) тривалість дня. 207. Дайте визначення фотоперіодизму: 1) реакція рослин на зміну пори року; 2) реакція рослин на періодичну зміну дня і ночі; 3) реакція рослин на чергування протягом доби періоду світла і темноти певної тривалості. 208. Визначте поняття “біологічний годинник”: 1) реакція організму на сезонні зміни температури; 2) реакція організму на чергування протягом доби періоду світла і темноти; 3) реакція організму на чергування сухих і вологих періодів року. 209. Які зрушення в регуляторній системі рослин обумовлюють незбалансований ріст етіольованих рослин? 1) відсутність інгібіторів росту; 2) стабільна кількість ауксинів; 3) стабільна кількість ауксинів при зменшенні кількості інгібіторів. 210. Які промені особливо активні для проростків, що виходять на поверхню (сприяють росту листків, диференціації епідермісу та ін.)? 1) сині; 2) зелені; 3) червоні. 211. З яким пігментами рослин подібні за хімічною структурою фітохроми? 1) з хлоофілами; 2) з каротиноїдами; 3) з фікобілінами. 212. Які властивості характерні для фітохромів? 1) діють в порівняно високих концентраціях і регулюють ріст тих клітин, в яких утворились; 2) утворюються в певних органах рослин і справляють вплив у дуже низьких концентраціях; 3) синтезуються у всіх клітинах організму, викликаючи в них певний фізіологічний ефект. 213. Які з різноманітних процесів, що відбуваються при опаданні листя, контролюються етиленом? 1) руйнування хлорофілу; 2) розчинення стінок клітин відділяючого шару; 3) відтік поживних речовин. 214. В яких тканинах синтезуються ауксини? 1) в провідних; 2) в меристематичних; 3) в механічних. 215. Чим характеризуються ауксини? 1) це – похідні аденіну, синтезуються в коренях; 2) справляють вплив на фазу розтягнення, синтезуються з триптофану в верхівкових меристемах; 3) впливають на ембріональну фазу росту клітин, попередником є мевалонова кислота, синтезуюьтся у всіх тканинах. 216. Які ознаки характерні для гіберелінів? 1) гальмують біосинтез хлорофілу, синтезуються в апікальних меристемах; 2) посилюють ріст карликових рослин, попередником їх є мевалонова кислота; 3) затримують старіння листків, синтезуються в корені. 217. Які органи будуть формуватись при зменьшенні співвідношення ауксини/цитокініни? 1) корені; 2) пагони. 218. Коли відбувається нагромадження в рослинних тканинах інгібіторів росту? 1) після поміщення рослин в темряву; 2) при інтенсифікації ростових процесів; 3) перед вступом рослин у стан спокою. 219. Які ознаки характерні для глибокого спокою? 1) визначається комплексом несприятливих факторів зовнішнього середовища, при сприятливих умовах рослина преходить до вегетації; 2) залежить від внутрішніх причин, використання методів штучного виведення рослин із стану спокою ненфективне; 3) при створенні сприятливих умов рослина переходить до вегетації, ефективне застосування методів штучного виведення рослин із стану спокою. 220. Які причини визначають вимушений спокій у насіння? 1) недорозвинутий зародок і непроникність оболонки насіння для кисню; 2) наявність великої кількості інгібіторів росту при низькому вмісті ростових фітогормонів; 3) механічна перешкода зі сторони покривів насіння росту зародка і відсутність води. 221. В якому випадку насіння не здатне до проростання? 1) при наявності гіберелінів та відсутності цитокінінів і інгібіторів росту; 2) при наявності гіберелінів та цитокінінів і відсутності інгібіторів; 3) при наявності інгібіторів і відсутності гіберелінів і цинокінінів. 222. Які процеси спостерігаються у спочиваючих бруньках? 1) обмін речовин припиняється, дихання відсутнє, ростові речовини переважають над інгібіторами; 2) здійснюється процес диференціаціі, дихання інтенсивне, інгібітори відсутні; 3) інтенсивність обміну речовин сильно знижена, відбувається нагромадження попередників нуклеїнових кислот, інгібітори росту домінують над стимуляторами. 223. Як змінюються властивості цитоплазми при входженні рослин у стан спокою? 1) проникність збільшується, цитоплазма щільніше прилягає до клітинних оболонок; 2) в’язкість збільшується, цитоплазма відособлюється від оболонки клітини; 3) в’язкість зменьшується, проникність лишається незмінною, клітина тургесцентна. 224. До яких способів виведення рослин чи їх частин зі стану спокою відноситься скарифікація? 1) хімічних; 2) механічних; 3) температурних. 225. До яких способів виведення рослин із стану спокою відноситься стратифікація? 1) механічних; 2) фізичних; 3) хімічних. 226. Які умови протягом зими сприяють більш швидкому проходженню стану спокою? 1) більш високі температури і збільшення довжини світлового дня; 2) більш низькі температури і вкорочення довжини світлового дня; 3) більш високі температури і вкорочення довжини світлового дня. 227. Які явища спостерігаються при виході рослин із стану спокою? 1) дерепресія геному, збільшення вмісту стимуляторів росту, зниження в’язкості цитоплазми; 2) зменьшення інтенсивності дихання, збільшення вмісту інгібіторів, підвищення в’язкості цитоплазми; 3) зменьшення вмісту вмісту ростових речовин, репресія геному, відособлення протопласта від стінки. 228. До якої групи рослин відносяться багаторічники агава і бамбук? 1) полікарпічні; 2) монокарпічні. 229. Які з виділених М.Чайлахяном етапи розвитку насінних рослин здійснюються у полікарпічних видів багаторазово? 1) ембріональний; 2) молодості; 3) зрілості; 4) розмноження; 5) старості. 230. Які фактори зовнішнього середовища є основними при переході рослин до цвітіння? 1) мінеральне живлення і вміст СО2; 2) концентрація О2 і умови водопостачання; 3) температура і тривалість світлової частини доби. 231. До якої з перелічених груп належить озима пшениця? 1) не вимагає для переходу до цвітіння дії понижених температур; 2) не зацвітає без дії низькими температурами протягом певного часу; 3) прискорює розвиток при дії низькими температурами. 232. В якій частині рослини швидкість розвитку змінюється під впливом низьких температур? 1) корінь; 2) листки; 3) точки росту. 233. Які умови забезпечують успішне протікання яровизації? 1) достатня кількість вологи, значний запас вуглеводів; 2) нестача кисню, посуха; 3) нестача запасних вуглеводів, анаеробні умови. 234. Який орган рослини сприймає фотоперіодичний вплив? 1) стебло; 2) листки; 3) корені. 235. Листки топінамбура (рослина корткого дня) знаходились в умовах довгого дня, а інша частина рослини – короткого дня. Чи зацвіте рослина? 1) так; 2) ні. 236. Хризантеми зацвітають в середніх широтах лише восени. До якої групи вони належать? 1) довгоденні; 2) короткоденні; 3) нейтральні. 237. Що називається фотоперіодичною індукцією? 1) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим при-будь якому фотоперіоді; 2) дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим лише при цьому фотоперіоді; 3) час від початку дії певним фотоперіодом до початку цвітіння рослин. 238. Які промені спектру найбільш активні при фотоперіодичній реакції? 1) синьо-фіолетові; 2) жовті; 3) червоні. 239. З яких компонентів складається гіпотетичний гормон цвітіння флориген? 1) з гібереліну і ауксину; 2) з антезину і гібереліну; 3) з ауксину і цитокініну. 240. В якому випадку обробка рослин гібереліном приведе до їх зацвітання? 1) довгоденні рослини знаходяться в умовах короткого дня; 2) короткоденні рослини знаходяться в умовах довгого дня; 3) нейтральні рослини знаходяться в умовах короткого дня. 241. Яка із фаз є критичною для короткоденних рослин? 1) утворення квітконосного стебла; 2) формування квітки; 3) утворення генеративної бруньки. 242. В якому випадку в рослинах не відбувається утворення антезину? 1) короткоденна рослина знаходиться в умовах довгого дня; 2) довгоденна рослина знаходиться в умовах короткого дня; 3) нейтральна рослина знаходиться в умовах довгого дня. 243. Які явища спостерігаються , якщо короткоденну ослину протягом ночі піддати короткочасному освітленню? 1) фітохром буде знаходитись в формі Фr, почнеться синтез антезину; 2) Фgr перейде у Фr, рослина зацвіте; 3) Фr перейде у Фgr, рослина не зацвіте. 244. Відмітьте рухи рослин, які відносяться до настій: 1) закривання суцвіть кульбаби ввечері; 2) повертання суцвіть соняшника до сонця; 3) ріст кореня в напрямку дії сили тяжіння. 245. До якого типу рухів відноситься піднімання після полягання соломини пшениці? 1) гідротропізм; 2) геотропізм; 3) хемотропізм. 246. У якого проростка буде спостерігатись згин колеоптиля в напрямку освітлення? 1) проросток з видаленою верхівкою; 2) верхівка закрита світлонепроникним ковпачком; 3) проросток з верхівкою. 247. Чому горізонтальна орієнтація проростка квасолі приводить до згину кореня вниз, а не вверх? 1) на нижній стороні кореня концентрація ауксину меньша ніж на верхній; 2) на нижній стороні кореня нагромаджуються ауксини, надмірні концентрації яких пригничують ріст клітин; 3) на верхній стороні кореня концентрація ауксину меньша, ніж на нижній. 248. До якого типу належить рітмічний рух клітин тропічної рослини десмодіума? 1) сейсмонастії; 2) ніктінастії; 3) автонастії. 249. Які настичні рухи відносяться до тургорних? 1) відкривання квітів тютюну вночі; 2) захлопування листка венериної мухоловки після попадання на нього комахи; 3) рухи листків сором’язливої мімози при дотику до них. 250. Відмітьте особливості, характерні до тургорних рухів: 1) здійснюються рітмічно; 2) залежать від осмотичного тиску в клітинах; 3) залежать від вмісту фітогормонів. 251. Який тип таксису спостерігається в досліді, коли в краплині поживної суміші бактерії перемістилися до країв? 1) хемотаксис; 2) аеротаксис; 3) фототаксис. 252. Настичні рухи характерні для органів: 1) з двобічною симетрією; 2) з радіальною симетрією; 3) з дорзивентральною будовою. 253. Тропізми характерні для органів: 1) з радіальною симетрією; 2) з дорзивентральною будовою; 3) з двобічною симетрією. 254. Велика крива ростумає вигляд: 1) логаріфмічної кривої; 2) S-подібної кривої; 3) одновершинної кривої. 255. Який спосіб регенерації лежить в основі відновлення частин рослин при їх природному зношуванні? 1) фізіологічна регенерація; 2) травматична регенерація. 256. Поділ поляризованої меристематичної клітини на дві нерівні дочірні називається: 1) відновлюючим; 2) диференціюючим. 257. Реалізація в клітині саме тих потенцій (диференціація, функціональна активність), які відповідають оточуючим умовам, називається: 1) “ефектом маси”; 2) “груповим ефектом”; 3) “ефектом положення”.

СТІЙКІСТЬ РОСЛИН

258. Які речовини, що виконуютьзахисну хімічну дію на цитоплазму, знаходяться в зимуючих органах рослин? 1) моноцукри і білки; 2) мінеральні солі і вода; 3) ліпіди і нуклеїнові кислоти. 259. Які ознаки характеризують холодостійкість? 1) здатність переносити низьки позитивні температури; 2) здатність переносити низьки від’ємні температури; 3) здатність переносити весь комплкс несприятливих умов перезимівлі. 260. Які причини загибелі теплолюбних рослин при низьких позитивних температурах? 1) порушення в їх водному балансі; 2) зменьшення в’язкості цитоплазми; 3) зміна процесів обміну речовин. 261. Які причини загибелі рослин пр инизьких від’ємних температурах? 1) від’ємні температури викликають коагуляцію білків цитоплазми; 2) замерзаючий клітинний сік розширюється в об’ємі і розриває судини і клітини рослин; 3) кристали льоду, що утворюються в міжклітиниках, викликають механічне пошкодження цитоплазми. 262. Вкажіть ознаки, характерні для першої фази загартування рослин до дії морозів: 1) залежить від змін фізіолого-біохімічних властивостей цитоплазми, її зневоднення; 2) відбувається при від’ємній температурі, світло не потрібне; 3) відбувається на світлі і пов’язана з нагромадженням цукрів. 263. Яке значення цукрів, які нагромаджуються в ході загартування рослин до дії морозів? 1) знижують температуру замерзання клітинного соку, попереджуючи льодоутворення; 2) приводять до інтенсифікації дихання; 3) збільшують кількість вільної води в клітині. 264. Які фізіолого-біохімічні ознаки перешкоджають загартуванню рослин до морозів? 1) закінчення росту; 2) вміст незначної кількості вільної води; 3) порушення відтоку поживних речовин з листків у корені. 265. Які умови зовнішнього середовища перешкоджають загартуванню рослин до морозів? 1) суха сонячна осінь; 2) літня посуха; 3) активне азотне живлення на початку осені. 266. Яка фізіологічна причина загибелі рослин від вимокання? 1) втрата великої кількості води; 2) отруєння етиловим спиртом, якій нагромаджується при бродінні; 3) вичерпання запасів вуглеводів внаслідок інтенсивного дихання. 267. Який з названих факторів відіграє основну роль в географічному поширенні виду? 1) мінімальна нічна температура; 2) середньорічна температура; 3) загальне число днів з від’ємною температурою. 268. Що білш небезпечно для рослин? 1) зимові морози; 2) весняні приморозки. 269. Який фізіологічний процес дає можливість рослині протистояти різким коливанням температури? 1) дихання; 2) транспірація; 3) фотосинтез. 270. Які ознаки відрізняють галофітів від глікофітів? 1) низька інтенсивність транспірації; 2) висока продуктивність; 3) інтенсивний ріст. 271. Які причини шкідливого впливу солей на рослину? 1) порушується структура клітинних органоїдів і цитоплазми; 2) змінюється енергетичний обмін; 3) низький водний потенціал грунтового розчину утруднює поступання води в рослину. 272. Які шляхи подолання низького водного потенціалу грунтового розчину засолених місць кореневими системами галофітів? 1) нагромадження в клітинах великої кількості солей; 2) нагромадження в клітинах осмотично активних продуктів фотосинтезу; 3) неосмотичне поступання води в клітини. 273. Які збудники хвороб рослин називають факультативними паразитами? 1) ведуть в основному паразитичний спосіб життя, рідше сапрофітний; 2) є переважно сапрофітами, але можуть вражати живі ослабленні рослини; 3) не можуть їснувати без рослини-господаря. 274. Токсини, які віділяються некротрофами, і вбивають тканини рослини називаються: 1) фітотоксинами; 2) вівотоксинами; 3) патотоксинами. 275. Здатність патогена вражати чи не вражати рослину називається: 1) патогенність; 2) вірулентність; 3) агресивність. 276. До конституційних механизмів захисту рослин належать: 1) нагромадження фітонцидів і фенолів, синтез фітоалексинів; 2) реакція надчутливості, посилення дихання; 3) особливості структури тканин, які створюють бар’єр для проникнення інфекції, створення в тканинах нестачі речовин, життєво важливих для паразита. 277. Низькомолекулярні антибіотичні речовини вищих рослин, які виникають у відповідь на контакт з фітопатогенами, називаються: 1) фітонциди; 2) фітоалексини; 3) феноли. 278. Що таке газочутливість? 1) швидкість і ступінь прояву паталогічних поцесів під впливом газів; 2) здатність рослин зберігати життєдіяльність при дії шкідливих газів; 3) нездатністьрослин функціонувати при дії газів. 279. По зменшенню токсичної дії на рослини гази можна розмістити у ряд: 1) F2>Cl2>SO2>NO>CO>CO2; 2) H2S>HCN>NH3>SO2>Cl2; 3) CO2>CO>NO>SO2>Cl2>F2. 280. Яка група рослин при сильному зневодненні не гине, а входить в стан анабіозу? 1) пойкілогідричні види; 2) гомойогідричні види; 3) гідратофіти. 281. Який спосіб захисту від нестачи вологи використовують ефемери? 1) попередження надлишкової втрати води; 2) перенесення висихання; 3) уникнення періоду посухи. 282. На які екологічні групи поділяються гомойогідричні рослини? 1) гідрофіти, мезофіти, ксерофіти; 2) сукуленти, несукулентні види, ефемери; 3) гідратофіти, наземні рослини. 283. Яка група галофітів не нагромаджує солей всередині тканин, а виводить їх з клітин за допомогою секреторних залоз? 1) евгалофіти; 2) криногалофіти; 3) глікогалофіти. 284. Вкажіть галофіти, у яких цитоплазма клітин кореня малопроникна для солей: 1) солерос, сведа; 2) кермек, тамарикс; 3) полин, кохія.